Innlegg

Det siste vi trenger nå er et lite gjennomtenkt vedtak som utsetter bygginga enda mer

Nyskolen på Vinne er planlagt for inntil 350 elever. Arkitekttegning: Link Arkitektur 

Debatt

I juni 2017 vedtok Verdal kommunestyre at «Ness skole slås sammen med Vinne skole fra 01.08.2019». Dette ble fulgt opp i november samme år med et vedtak om forprosjekt for bygging av en to-parallellskole. Målet var innflyttingsklar skole til skolekretsene skulle slås sammen. Kommunestyret var opptatt av brukermedvirkning og vedtok at FAU skulle ha plass i styringsgruppa.

Gunnar Gustad er leder i FAU for Ness/Vinne skole.  

Et solid og detaljert forprosjekt for en moderne to-parallellskole, inkludert idrettshall på 640 kvm, ble godkjent i kommunestyret 25. februar i år. Byggeprosjektet ble lagt ut på anbud og Byggmesteran AS ble ihøst innstilt som totalentreprenør.


Det har gått etter planen: Ness og Vinne skoler ble faktisk slått sammen 01.08 i år. Men – hvor er den ny-bygde skolen?

Nå – grundig på overtid – foreslås plutselig en annen løsning enn den som møysommelig har blitt snekret sammen av mange parter. Det er visst slutt på brukermedvirkning for verken hovedmålgruppen eller foreldrene deres har blitt spurt om råd. Derfor deler FAU ved Ness/Vinne skole gjerne resultatene fra en spørreundersøkelse som vi gjennomførte mellom 27. og 29. november.

Undersøkelsen gikk til foresatte ved Ness/Vinne skole og ved barnehagene Kanutten og Vinne. Til sammen fikk vi 130 svar. Spørsmålene var:

  • Etter to år med planlegging kommer Verdal kommune nå med et forslag om at det skal bygges innendørs skytebane i barneskolen i Vinne. Synes du dette er en god ide?
  • Hvorfor?
  • Ness og Vinne har hatt hver sin gymsal på henholdsvis 200 og 185 kvm, altså tilsammen 385 kvm. Forprosjektet planla at den nye skolen i Vinne skulle få en delbar idrettshall på 640 kvm. Istedet foreslår kommunen nå at det skal bygges en enkel gymsal på 300 kvm. Hvordan vil en slik gymsal møte behovene til barn og voksne, lag og foreninger, i både Ness og Vinne?

Det viste seg at 10 % mente at den foreslåtte gymsalen blir stor nok. Litt flere var usikre mens et flertall på 79 % uttrykte tydelig skuffelse over nedskaleringen av den prosjekterte idrettshallen. Her er et knippe hjertesukk:

  • «Ungene må da trene klokka 16.00, og noen til 21.00. Dette er ikke gunstig…»
  • «Vinne skole har behov for en delbar gymsal på 640 kvm med tanke på turngrupper og korpset sin drilltropp.»
  • «Høres for liten ut. Data og Pc og tlf gjør at de unge blir mer og mer stillesittende. Gym er viktig!»
  • «Det er ikke ledig kapasitet i gymsalen til Ness i dag, guttene får ikke trent fotball.»
  • «Å bygge en liten gymsal er lite framtidsrettet.»
  • «Blir ikke hallflaten bygget nå, blir den aldri kompensert ved senere anledning.»
  • «Med idretten må isåfall gymsalen på Ness opprettholdes i fremtiden, dette vil koste å vedlikeholde også.»

Helt siden starten av planlegginga har det blitt forutsatt at eksisterende skytteranlegg skulle flyttes. Spørsmålet om det er ønskelig med skytebane i ny-skolen har derfor ikke blitt tatt opp tidligere. I undersøkelsen vår var det 47 personer (37 %) som syntes dette er en god idé mens 81 personer (63 %) svarte at de ikke vil ha skyteanlegg i barneskolen.


I foreldregruppa finner vi altså både tilhengere og motstandere av skytebane-forslaget. Nå har minoriteten allerede fått gjennomslag i innstillingen fra både rådmannen og formannskapet (21.11). FAU velger derfor å gi stemme til majoriteten sitt syn.


Det var 47 personer som begrunnet sitt nei-standpunkt med ressursmessige hensyn. De fleste pekte på at arealet som går med til skytteranlegg får relativt lav bruksverdi for barna sammenliknet med en idrettshall eller skole-relaterte areal.

Så var det prinsipielle uttalelser av typen «Skytebane og barneskole er ikke forenlig». Her kan en ikke vite sikkert hva årsaken til standpunktet er. Det var 28 personer som på prinsipielt grunnlag avviste skytebane i barneskole. Andre var derimot tydelige på at de var bekymret for sikkerheten til barna. Denne gruppen talte 11 foreldre.

Til sammen var det altså 39 personer, dvs. tredjedelen av alle som begrunnet svaret sitt, som var kritiske til skytebane enten av prinsipp eller pga sikkerhet.

For ikke å være til hinder for bygginga holder barna våre nå til i midlertidige lokaler i Ness. Oppholdet er preget av en positiv innstilling. Samtidig skal vi ikke legge skjul på at dette lar seg gjøre fordi en er forespeilet at midlertidigheten blir kortvarig

Vi avrundet undersøkelsen med et åpent spørsmål hvor foreldrene kunne gi tilbakemelding på hva som helst. Det viste seg at 10 % av responsgruppa fortalte at de er frustrerte over at bygginga stadig utsettes. Nå er vi utålmodige!

Det har gått helt fint å ha «skytebane i kjelleren» i Vinne skole. Men nå skal det bygges for tiårene som kommer, ikke de som ligger bak oss. Samfunnet er mer mangfoldig, nyhetsbildet annerledes. Det som skal bygges er en offentlig barneskole hvor alle skal oppleve trygghet. Skal Verdal fortsette å holde seg med kommunale bygg som kombinerer barneskole og skytebaner så må det i tilfelle skje etter en åpen og prinsipiell debatt. Det har vi ikke hatt. For Vinne/Ness sin del er det for seint – vi vil ha byggestart nå!

Ness og Vinne er to grender som har hatt hver sin gymsal. Det har vi ikke lenger og kapasiteten er sprengt. En gymsal på 300 kvm blir utilstrekkelig for parallelle aktiviteter. Vi får altså dårligere tilgang på gymsal enn tidligere. Var det meningen med skolestruktur-saken?

I dokumentene til kommunestyremøtet 9.12 kan vi lese at «Vinneområdet vil kunne være et potensielt populært bosettingsområde i fremtiden». Da må det bygges deretter! Vi vil ikke få problem med å fylle en idrettshall med aktivitet. På dagtid vil skolebarna lære praktisk idrettsglede – etterpå vil lokalsamfunnet følge opp med mer idrett, svette, musikk, turning, dans og glede.

Det siste vi trenger nå er et lite gjennomtenkt vedtak som utsetter bygginga enda mer og som spolerer mye av det positive som skolestruktursaken så langt har lagt opp til. Den 9. desember bør kommunestyret derfor vedta at ny-skolen skal bygges akkurat slik som anbudet forutsetter.

FAU for Ness/Vinne skole

Gunnar Gustad

leder