Innlegg

Ansatte føler frustrasjon og avmakt: «Det er trist å se på at vår arbeidsplass er i ferd med å bli ødelagt.»

Ansatte i hjemmesykepleien i Vinne velger å gå ut i media «av bekymring for situasjonen til våre brukere, våre arbeidskollegaer og vår arbeidsplass gjennom mange år». Foto: Tor Ole Ree 

Debatt

Vi i hjemmetjenesten, Vinne distrikt velger nå å gå ut i media. Dette gjør vi av bekymring for situasjonen til våre brukere, våre arbeidskollegaer og vår arbeidsplass gjennom mange år. Vi har alt for lenge stått i en arbeidshverdag preget av stadig mindre struktur, kompetanse, kontinuitet og forutsigbarhet.

Vår grunnbemanning har lenge vært betydelig lavere enn det faktiske behovet i distriktet er. Behovet for helsehjelp og omsorg har vært stadig økende. Verdal er en industrikommune, og arbeidere som kom flyttende hit på 70- tallet begynner nå å bli gamle. Verdal kommunes mål er at flest skal kunne bo hjemme lengst mulig, og dette krever ressurser i hjemmetjenesten.


Lav grunnbemanning har ført til en praksis med utstrakt bruk av vikarer. Innleie er en krevende øvelse, og dette påvirker vår arbeidshverdag og oppleves svært belastende. Per i dag er vi nødt til å leie inn ca 30 vikarer i uka, og i tillegg kommer innleie ved akutt sykdom og sykemeldinger. Konsekvensen av dette blir at faste ansatte slites ut, og problemer med å få inn faglærte vikarer. Det kan også nevnes at det er kun 5 heltidsstillinger (100%) i Vinne distrikt.

Sykepleierdekningen er lav, og det fører til ekstra belastning for den som er på jobb. Vi må ha en helhetlig omsorg, kontinuitet og forutsigbarhet i arbeidshverdagen. Det er svært belastende å jobbe under et stadig krav om effektivisering, særlig når man ikke har mer å gå på. Det stilles stadig krav til ny kompetanse og mye tid går med til administrative oppgaver.

Hjemmetjenesten Vinne har ikke hatt stabil og tilstedeværende ledelse siden september 2018 Arbeidsbelastningen viser seg å være for stor, og vi har mistet gode ledere på grunn av dette.

De første avvikene ble sendt i mai 2018. Disse gikk på HMS og arbeidsforhold. Det ble da gitt signaler til ledelsen om at vi fryktet at dette var noe vi ikke klarte å stå lenge i.

Refererer tekst i Økonomirapport 1.kvartal 2019:

«Prognose for hjemmetjenesten viser ca. 3,4 millioner i merforbruk ved årets slutt, gitt videreføring av dagens drift. Merforbruk kan i hovedsak knyttes til lønnsutgifter tilhørende hjemmetjenesten Vinne. Det har siste to årene vært stor økning i vedtakstimer i hjemmetjenesten, og størst økning registrert til hjemmesykepleien Vinne. Hjemmetjenesten Vinne har etter hvert utviklet en arbeidsmiljøutfordring og med medfølgende ressursbruk ut over budsjett. Det ble satt krisestab i hjemmetjenesten i uke 10-15/2019, og det er jobbet med å få kontroll over utfordringene i arbeidsmiljøet og ressursbruken i hjemmetjenesten. Sykefraværet har økt i perioden, og er svært krevende å følge opp, samtidig som det er en stor belastning for arbeidsmiljøet. I tillegg kommer merutgifter ved fravær (arbeidsgiverperiode, pensjon, feriepenger) som utfordrer de økonomiske rammer ytterligere.»

Allmøte som hvor hele hjemmetjenesten var innkalt, gjorde oss mer usikre og frustrerte, og etter vår mening ingen god start på krisehåndtering.

Forut for at vi nå har gått ut i media, har vi i lang tid prøvd å formidle vår frustrasjon til vår ledelse. Vi har meldt avvik gjennom kvalitetssystemet i kommunen, tatt opp saken med nærmeste leder, tillitsvalgte og verneombud. I et tilfelle reagert en fastlege ved å sende sykmeldingen til arbeidstilsynet. Årsak: utbrenthet på grunn av arbeidsbelastningen.

Nattevaktene i hjemmetjenesten har også sendt et varsel til Arbeidstilsynet. Det er i tillegg sendt varsel om at kommunen har brutt Arbeidsmiljøloven. Vi ansatte har fått beskjed om å ha is i magen, men hvor lenge skal vi ha det?

Før jul i 2018 fikk Innherred, Eldrerådet og KU et anonymt brev. I brevet ble det belyst en uholdbar situasjon i hjemmesykepleien Vinne distrikt. Da det anonyme brevet kom kommunen i hende, så hadde Kommunalsjefen følgende uttalelse:

«-Vi blir veldig bekymret når vi hører at deler av tjenesten ikke har et forsvarlig tilbud og at folk ikke har et faglig forsvarlig arbeidsmiljø». Før jul i 2018 ble det tatt en risikoanalyse på hele hjemmetjenesten for å være sikker på at først og fremst brukerne hadde et forsvarlig tilbud i jula, informerte Haugdal.

Hun kunne videre fortelle at det ble kontrollert at det var nok arbeidsfolk på plass. Hele helse og velferd gikk inn og bisto med vikarer i den grad det var nødvendig.

«-Nå ble det ikke mye bruk for dem, for ansatte var friske.»

Vi ansatte lurer på hvor Kommunalsjefen har sine kilder. Vi hadde et meget stort fravær. Helt umulig å få tak i faglærte vikarer. Løsningen ble at mange ansatte gikk dobbeltvakter, med den kostnaden dette førte med seg. Ikke minst slitasje på den enkelte. Slik har det vært nå det siste året.

Hjemmetjenesten står nå foran en omstrukturering. Vi opplever at det er dårlig informasjonsflyt og at vi blir ikke tatt med på råd.

Ansatte føler frustrasjon og avmakt, og vi blir ikke tatt på alvor. Ansatte har vært under stort press i lang tid. Vi blir ikke trodd på at vi har behov for den bemanningen vi har i dag, og slike signaler fra ledelsen er ikke tillitsskapende. Dette har ført til mange langtidssykmeldinger hos både sykepleiere og hjelpepleiere. Det høye sykefraværet totalt i distriktet er bekymringsfullt, og et signal på at arbeidsplassen vår ikke er helsefremmende.

Pr. dags dato har 3 sykepleiere sagt opp sin stilling i kommunen, og flere søker nye stillinger. Dette ser ikke ut til å bekymre ledelsen nevneverdig, men dette bekymrer derimot oss.

Tross alt trives vi godt i jobben vår, vi har et godt arbeidsmiljø oss kolleger i mellom, men synes det er trist å se på at vår arbeidsplass er i ferd med å bli ødelagt. Vi er bekymret for kvaliteten på de tjenester vi yter, dersom hjemmetjenesten ikke blir tilført tilstrekkelige ressurser. Slik situasjonen er i dag, er vi også bekymret for rekrutteringen av helsepersonell.

Vi setter nå vår lit til at Dere politikere tar oss på alvor på Kommunestyremøtet førstkommende mandag.

Siterer til slutt Verdal kommunes verdier: LÆR- Lojalitet, ærlighet og respekt. Det er også våre verdier.

Ansatte hjemmesykepleien Vinne distrikt