Har Verdal kommune råd til disse nedskjæringene?

FAU ved Vuku Oppvekstsenter er bekymret for hva som skjer om rådmannens budsjett for 2019 blir vedtatt.  Foto: Marte Skjesol

Debatt

Som kjent har rådmannen i Verdal kommune lagt fram forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023, som indikerer en reduksjon på hele 20 årsverk i skolen fra januar 2020. Dette, sammen med en økning av voldshendelser i grunnskolene i Verdal, gjør at vi foreldre er bekymret for både elevenes og ansattes hverdag.

FAU har mottatt flere henvendelser fra foreldre som er bekymret for dagens situasjon med voldsepisoder, og fremtidens utfordringer med nedskjæringer i antall årsverk i skolen, og de utfordringer det vil føre med seg.

Rådmannens forslag vil i praksis føre til en lavere voksentetthet, det blir færre ansatte i skolen. Skolelederforbundet i Verdal varsler i sitt innlegg i Innherred 19.nov at oppgaven å redusere 20 årsverk fra skolene i Verdal er en umulig oppgave, samtidig som de skal sikre at elevene får det de har krav og rette på etter Opplæringsloven og Introduksjonsloven.

Nedskjæringene vil først og fremst ramme fagarbeidere og assistenter. Dette vil føre til en stor belastning for de ansatte som blir igjen i skolen, som fortsatt skal sikre et trygt skolemiljø for alle elever. Lærerne vil stå mer alene i å håndtere utfordringene, dette er en uholdbar arbeidssituasjon.


Vi ser allerede at lærere sykmeldes grunnet belastningen det er å stå i disse utfordringene. Det er da bekymringsfullt at ressurser i skolen plukkes bort, og vi stiller spørsmål ved forsvarligheten av drift. I følge økonomiplanen 2020-2023 presenteres det at dette bare er starten, og at de økonomiske forutsetningene videre år heller ikke vil blir bedre. Et godt læringsmiljø forutsetter et godt psykososialt miljø. Vi som foreldre ønsker at alle, både elever og ansatte, skal oppleve en trygg hverdag på skolen.


Nå de økonomiske ressursene reduseres, og dermed også de menneskelige stiller vi spørsmål:

· Hva skjer med de elevene som har vedtak på tilpasset opplæring, spesialundervisning?

· Hva skjer med «Tidlig innsats», som har til hensikt å forebygge en utvikling som vi dessverre ser i dag?

· Hvordan blir hver enkelt elev ivaretatt?


Vi frykter at et vedtak av foreslåtte budsjett og økonomiplan i kommunestyremøte 9. desember vil skape ytterligere utfordringer i skolen, både for elever og ansatte. Og det bekymrer oss veldig!

Vår oppfordring til politikerne er å ta beslutninger som vil sette skolene i Verdal kommune i stand til å håndtere de utfordringene vi har i skolen i dag, og mulighet for å redusere disse. I motsatt fall er vi redd at dagens problematikk eskalerer ytterligere.

FAU ved Vuku Oppvekstsenter