Kjære nye Levanger-ordfører: Hva skal folk gjøre når kommunen din bare unnlater å svare?

Debatt

Beklager å skrive åpent Brev om denne trasige saken, som du sikkert kjenner. Den ja, trippel renovasjonsgebyr på én hytteeiendom!

Nå har vi flere ganger, både direkte og i avisa Innherred, etterlyst svar: Hvor i renovasjonsforskriften står det noe som helst om om at hytteeiendommer kan pålegges flere renovasjonsgebyrer?

Hvorfor ønsker ikke rådmannens stab å svare på dette? Har kommunen og IR lovhjemmel for sine gebyrer? Kanskje du, ordfører, kan bidra til at noen gir oss svar?

Aktuelt om sykehusdiskusjonen. Hvorfor ville noen flytte Steinkjers innbyggere til Namsos? Hvorfor sa ordfører Gram i Steinkjer noe den ene dagen, og angret seg dagen derpå? Hva betyr det at folk på Innherred står opp for sitt sykehus?


Så har vi leder for klagenemnda i Levanger kommune, Jarle Øra. Han hevder at Levanger kommune og IR til stadighet fakturerer på denne måten og at reglene faktisk er “klokkeklare”. Er det ikke da rimelig at vi ba ham dokumentere dette med en identisk sak? Bare ett eksempel holder, Øra har jo mange å velge mellom? Men da ble det plutselig helt stille. Et tilleggsspørsmål forresten: Hvor mange valgte politikere deltok da avslag på vår klage ble gitt? Kan det tenkes at rådmannen og staben hans har litt vel mye å si i Levanger kommune? Selv om de svarer så lite? Kanskje det følger mer bondevett med de nye folkevalgte? Dvs de menneskene vi tror skal styre og bestemme.

Nå er det slik at norske kommuner faktisk har PLIKT til å besvare spørsmål. Bare se NOU 2016,4, innledning 6.1:

«Et levende lokaldemokrati forutsetter engasjerte innbyggere. Innbyggerne er avhengig av informasjon om hva som skjer i kommunen, både for å kunne engasjere seg i dens virksomhet og for å få tilgang til ulike kommunale tjenester. Informasjon om kommunens virksomhet er også viktig for tilliten til forvaltningen. En gjennomsiktig og åpen kommune vil sikre best mulig saksbehandling og best mulige beslutninger og vil kunne bidra til å forhindre korrupsjon. Utvalget mener derfor at det er viktig at kommunene skal være forpliktet til å informere om sin virksomhet.»

Flott å ha en lokalavis der denslags saker kan diskuteres åpent. Da satser vi på et snarlig og informativt svar fra deg, ordfører, gjerne både i avisa og til oss privat. Brevet er også samtidig sendt direkte til Levanger kommune.

Asbjørn Hulaas

Tove Fridén


P.S. 1: Dette svarte kommunen og IR da det første innlegget i sakens anledning stod på trykk i oktober:

Innherred renovasjon og levanger kommune svarer:

Bondevett og rettferdighet

Asbjørn Hulaas og Tove Fridén eier tre hytter som ligger på samme grunneiendom. I Matrikkelen er de dermed tre selvstendige enheter, definert som bygningstype fritidsbygg, som da vil belastes med tre gebyr for hytterenovasjon.

Vi forstår at en kan spekulere på hvorfor det blir slik når disse tre hyttene står på samme eiendom og i praksis benyttes som én hytte med to anneks. Hulaas og Fridén har søkt Levanger kommune om en slik bruksendring, men fått avslag fordi hyttene er større enn tillatte areal for anneks. Innherred Renovasjon må derfor kreve inn gebyr for alle tre ettersom de er selvstendige fritidsbygg med hvert sitt bygningsnummer.

Innherred Renovasjon (IR) forvalter kommunens lovpålagte renovasjonsordning på vegne av sine 10 eierkommuner der alle har en lik renovasjonsforskrift, og der alle abonnenter skal oppleve lik behandling ihht regelverket.

IR har mange andre slike tilfeller der det er flere enn én bygning på samme eiendom, og der det faktureres ett gebyr pr boenhet/hytte. Det finnes også eiendommer med både helårsbolig og hytte på samme gårds/bruksnr, hvor eier betaler både ordinær husholdningsrenovasjon og hytterenovasjon, og kanskje for flere hytter. Så dette er ikke unikt.

Gebyret skal dekke kostnadene IR har med hytterenovasjonsordningen. Gebyret for den enkelte eiendom gjenspeiler ikke den faktiske bruk den enkelte eiendom gjør seg av tilbudet. Hvorvidt eier/bruker av fritidseiendommen benytter seg av renovasjonstilbudet eller velger å ta med hytteavfallet hjem, har ingen betydning for deres plikt til å betale for hytterenovasjon. Verken Innherred Renovasjon eller Levanger kommune har noen mulighet til å kontrollere bruken av hyttene og mengden avfall som blir produsert der.

Kommunen kan etter søknad frita bestemte eiendommer fra renovasjonsordningen. Det er «objektive» trekk ved eiendommen som gir grunnlag for unntak i enkelte tilfelle, ikke spesielle forhold for den enkelte eier eller bruker av eiendommen. At en eiendom er ubeboelig (ødelagt, falleferdig) er et forhold som kan gi fritak. Utgangspunktet for gebyrplikten er at eiendommen gir anledning til hvile og matstell, og det gjør de tre hyttene til Hulaas og Fridén. De har derfor fått avslag på sin søknad om fritak. Slik praktiseres regelverket i Norge i dag.

Sunt bondevett kan være vel og bra det, men det må ikke hindre en rettferdig likebehandling.

Øyfrid S. Knudsen

Kommunikasjonsrådgiver i Innherred Renovasjon

Patrik Lindblom

Enhetsleder kommunalteknikk i Levanger kommune

Interpellasjon

P.S. 2: I plan- og utviklingsutvalgets møte onsdag, stiller representanten Per Espen Aunan en interpellasjon om saken.

Det har i høst vært flere oppslag om trippel hytterenovasjon for en eiendom i Levanger, hvor klager og andre debattanter i media, fremhever en ordknapp og lite imøtekommende kommune og interkommunalt selskap.

Det er forståelse for at det skal være renovasjon også på hytter og fritidseiendommer. Men samtidig så reises det spørsmål om hvordan dette skal håndteres der det er flere hytter på samme eiendom.

Det skal i 2020 fremmes en egen sak om hyttepolitikk i Levanger. Det er en utreding vi ser frem til, men samtidig så hadde det vært greit om kommunedirektøren kan orientere mer spesifikt om saken, som angår Asbjørn Hulaas og Tove Fridén sin fritidseiendom, og om det er flere eiendommer som har samme praksis ved fastsettelse av renovasjonsavgift i Levanger kommune.

Det stilles også spørsmål ved at vedtaket i klagenemda ikke kan klages videre, og om dette er i henhold til retningslinjer for klagebehandling i saker om kommunale avgifter.

Spørsmål:

Hvilke regler gjelder for renovasjonsavgift på eiendommer der det er flere boenheter, og gis det fritak for boenheter som ikke brukes/beboes?

Hva er saksgangen ved klagebehandling på renovasjonsavgift?

Hvordan fungerer den politiske saksgangen i saker som angår interkommunale selskap?