Innlegg

«Det blir ingen mangel på boliger i Levanger om Sjøgata brygge ikke blir gjennomført»

Sjøgata i Levanger.  Foto: Roger M. Svendsen

Debatt

Innbyggerne i Levanger har gitt klar melding om at de ikke ønsker at utsikten i Sundet blir bygget igjen, slik det er foreslått i regulering av Sjøgata brygge. 920 innbyggere har engasjert seg direkte i saken i form av underskrifter og uttalelser. Og mange flere innbyggere er helt enige med dem. Engasjementet i saken har nådd langt ut over de som bor i Sjøgata. Det viser bl.a 92 uttalelser fra beboere på Bruborg, og jeg er en av dem. Levanger Vel og Bymuseet i Levanger ønsker heller ikke denne utbyggingen. Jeg kjenner ikke til et større folkelig engasjement i noen utbyggingssak i kommunen, og vi forventer å bli hørt.

Trøndelag Fylkeskommune har gitt faglig råd om at byggetrinn 2 ikke bør gjennomføres fordi dette vil hindre utsikt mot Sundet, og være en forringelse av Levanger sentrum sitt samlede kulturmiljø av nasjonal verdi, sak 60/19 i PUK. Folk flest i Levanger er helt enige i dette!

Byantikvaren i Levanger skriver i saken at planforslaget legger opp til en ny fortetting som ikke sikrer god nok arkitektonisk kvalitet og samspill med de historiske omgivelsene, og at byggehøyder, bredde og volum utfordrer områdets skala og særpreg. I byggetrinn 1 vil bygningen være ca. 8 meter høyere enn Dampskipsbrygga og ca. 3 meter høyere enn eksisterende boligblokk i nordøst. Høyden vil oppleves som en barriere mot Sundet. Byantikvaren fraråder utbyggingen slik den foreligger i det revidert planforslaget.

Mens byantikvaren, fylkeskommunen og folket ser kvalitetene i Trehusbyen, så ser rådmannen bare en parkeringsplass og et tomteareal. I sak 60/19 i PUK anbefaler rådmannen utbygging fordi området er for verdifullt til kun å benyttes til flateparkering, og han mener at det er et riktig byutviklingsgrep å gjøre byen mer kompakt gjennom fortetting. Dette er rene ord for pengene! Tydeligere kan det vel ikke sies at rådmannen setter intensjonen med fredningen til side av økonomiske hensyn, det vil si setter utbyggerens interesser foran almenhetens. Følger politikerne etter i samme spor, og møter folkets engasjement med full overkjøring, da blir tillitten svekket. Har vi de riktige politikerne i Levanger? Kommunestyret har en kontrakt med velgerne, og ikke med Stiklestad eiendom!

Det vil skje en sterk fortetting i årene framover. Kommunen har behandlet planer for bygging av 1200 – 1500 boliger på havna, 400 boliger ved Magneten og 155 boliger i Kjønstadmarka. Nye planer kommer i Halsanveien for 50 nye boliger og Røstadlia med 15-20 boliger. Flere andre prosjekter er underveis. I dag er det 102 boliger til salgs på finn.no i Levanger. Det blir ingen mangel på boliger i Levanger om Sjøgata brygge ikke blir gjennomført. Befolkningsveksten har også flatet ut det siste året.

Folkets røst er klar: Utbyggingen av Sjøgata brygge er uønsket, unødvendig og er feil grep i forhold til fredningen. Vi vil beholde utsikten til Sundet i Trehusbyen Levanger!

En av mange på Bruborg