Kort oppklaring: – Vi har ikke snudd i barnehagesaken

Mølnå barnehage i Markabygda søker om virksomhetsoverdragelse til Levanger kommune.   Foto: Mølnå barnehage

Debatt

I de siste dager har det vært mye omtale i lokale medier vedrørende barnehagesakene som ikke ble behandlet i siste formannskapsmøte. Særlig saken om Mølnå barnehage har vært nevnt ved flere anledninger, og det gjentas at SP har «snudd».

Jeg vil gjerne understreke at Sp ikke har «snudd» når det gjelder det saken handler om – nemlig om kommunen skal, eller ikke skal, overta driften av den private barnehagen Mølnå. Dette spørsmålet har nemlig ikke vært behandlet politisk enda. Det Senterpartiet sammen med flertallet gjorde, var å utsette behandlingen av saken. Bakgrunnen var at vi blant annet følte behov for å diskutere den nærmere i kommunestyregruppa før vi tok den til behandling. Senterpartiet innhentet deretter mer informasjon blant annet direkte fra styrer ved Mølnå barnehage sist mandag, og med bakgrunn i denne og annen relevant informasjon ble saken grundig drøftet i gruppemøtet. Senterpartiet landet på at det er riktig i dette tilfellet av kommunen å overta driften av den private barnehagen, slik jeg for øvrig også uttrykte til media før behandlingen av saken ble utsatt. Hovedårsaken til at vi kommer til å støtte innstillingen om å overta Mølnå barnehage, er at det er dette som kan sikre fortsatt drift av en lokal barnehage i Markabygda.

Saken ble altså utsatt på grunn av behov for mer informasjon og for å få diskutert saken i kommunestyregruppa før vi tok en beslutning i saken. En ytterligere begrunnelse var at flertallet hadde et ønske om å behandle alle «barnehagesakene» samlet noe lenger utpå våren. Det vil nemlig bli fremmet en mer generell sak til politisk behandling vedrørende fordelingen av private og offentlige barnehager i kommunen.

Blant informasjonen vi fikk fra styrer ved Mølnå barnehage kom det imidlertid frem at det av relevante grunner haster med å få vedtatt denne saken politisk. Av den grunn har jeg besluttet at akkurat denne «barnehagesaken» tas til behandling i førstkommende kommunestyremøte.

Anita Ravlo Sand

Ordfører (Sp)