Har klaget til kommunen gjentatte ganger - her kommer svaret

Logobilde Anita Ravlo Sand 

Debatt

Kommunen har som påpekt i «Åpent brev til ordføreren i Levanger» en klar plikt til å svare på henvendelser, og vi beklager at dere ikke opplever å ha fått direkte svar på Deres henvendelse.

Hjemmelen for å kreve inn avfallsgebyr ligger i Forurensningslovens §34 og Avfallsforskriftens §15-3 fastsatt av Klima- og miljødepartementet.

Kommunen kan i forskrift fastsette hvordan gebyret skal beregnes, men gebyret skal sikre full kostnadsdekning og kommunen skal ikke ha fortjeneste på slik avfallshåndtering.

«Miljødirektoratets veileder M-258/2014 «Beregning av kommunale avfallsgebyr. Utdypning av avfallsforskriftens kapittel 15» sier i avsnitt 4.3.3 «Fritidseiendommer» følgende:

«Det er en lovpålagt oppgave for kommunene å samle inn avfall fra fritidseiendommer på lik linje med annet husholdningsavfall» jf. forurensingsloven §30 første ledd.

Dette innebærer at fritidsboliger også er gebyrpliktige.

Levanger kommune har i kommunestyret 10. mai 2006 vedtatt lokal forskrift heretter omtalt som renovasjonsforskriften/forskriften. I renovasjonsforskriftens § 2 «Virkeområde», herunder § 2.1 og § 2.2 ligger hjemmelen for å ilegge flere enn ett renovasjonsgebyr for fritidseiendom.

Forskriftens § 2-2 sier følgende:

«Forskriften gjelder for hytter, fritidseiendommer og andre bygg som nyttes som fritidshus i kommunen. Eiendom som blir fraflyttet og blir stående ubebodd kan etter søknad bli innvilget renovasjon for hytte og fritidsrenovasjon.»

Bestemmelsen gir med andre ord hele forskriften anvendelse også for fritidseiendommer.

Forskriftens § 2.1 tredje setning sier:

«På grunneiendom med tre eller flere selvstendige boenheter reknes hver enkelt boenhet som en gebyrenhet»

Hjemmelen for å kreve inn mer enn ett renovasjonsgebyr ligger etter dette i renovasjonsforskriften § 2.1.

Klagen på avslaget om fritak for renovasjonsgebyr ble behandlet i kommunal klagenemnd. Klagenemnda er en politisk oppnevnt nemnd på fem personer, oppnevnt av kommunestyret og har funksjonstid på 4 år. I medhold av kommunelovens §5-1 er disse fem folkevalgte.

Innherred renovasjon opplyser at ni privatpersoner som eiere av ni eiendommer i renovasjonens kommuner har tre hytter på samme eiendom. Disse betaler også tre renovasjonsgebyr hver for hyttene.

Innherred renovasjon har nå lagt ut forslag til revidert renovasjonsforskrift til høring. Administrasjonen er i startgropa av arbeidet med en høringsuttalelse. Før oversendelse av høringsuttalelsen vil denne bli politisk behandlet i løpet av mars.

Førsteinntrykket av det nye forslaget til forskrift er at denne er ryddigere og enklere å forstå både i oppbygging og med tanke på de ulike definisjonene i forskriften.

Kommunen synes det er positivt med aktivt engasjement rundt renovasjonsforskriften. Vi vil ta med oss de innspill som har kommet opp gjennom denne debatten og se nærmere på disse temaene i høringsrunden.

Anita Ravlo Sand

Ordfører