Svarer på kritikken: – Derfor er ikke trehusbyen nevnt spesielt

Alle temaene i den regionale planen for kulturmiljø vil være relevant for trehusbyen Levanger, skriver innsenderne, som håper på stort engasjement fra Levangers side.   Foto: Erlend Aune

Debatt

Sverre Krüger tar opp en viktig diskusjon i innlegget «Elefanter og kjempehjorter i trehusbyen» i gårsdagens Innherred. Sverre Krüger er en foregangsmann på kulturminnefeltet, og vi er vant med at han stiller gode spørsmål. Denne gangen gjelder det Levanger kommunes behandling av planprogrammet for Regional plan for kulturminner.


Vi har ikke synspunkter på kommunens behandling av planprogrammet, men det er naturlig at fylkeskommunen gir et svar på hvorfor trehusbyen Levanger ikke er nevnt spesielt i dokumentet. Det skyldes at dokumentet ikke er selve planen, men et planprogram. Det vil si et oppstartsdokument som skisserer opplegget for planarbeidet, hvordan det skal foregå og hvilke tema og problemstillinger som vi anser som aktuelle for Trøndelag i denne planperioden. Planprogrammet ble sendt på høring med frist ved nyttår og det kom inn 35 høringssvar, blant annet fra Levanger kommune. Planarbeidet starter straks for fullt etter at fylkestinget fastsetter planprogrammet nå i februar. Arbeidet vil foregå fram til at fylkestinget vedtar den ferdige planen i desember 2021.

Planprogrammet skisserer et utvalg tema med problemstillinger som vi mener er aktuelle: regionale verdier og kunnskapsformidling, by- og stedsutvikling, håndverk og materialproduksjon, klima, opplevelsesnæringer, og kulturminner, nasjonsbygging og demokratiutvikling. Alle disse temaene er relevant for trehusbyen Levanger, og det er viktig å påpeke at ingen av temaene utelukker Levanger, Grong og Røros for den del. Å lage et slikt planprogram ble innført som en del av kommunal og regional planlegging ved revisjon av plan- og bygningsloven for ca. 10 år siden.


Det er også viktig å merke seg at planprogrammet legger opp til en brei medvirkning og har som ambisjon å samordne satsinger og prioriteringer innenfor disse temaene i planperioden. Både kommunene, musea, næringsliv og frivillige lag og organisasjoner er viktige samarbeidspartnere.

Planperioden er fram til 2027 med mulig forlengelse til 2031. Med en slik regional plan følger også et Handlingsprogram som behandles årlig, og her vil de konkrete tiltakene legges inn hvert år.

Vi håper at mange har merket seg Sverre Krügers engasjement, fordi vi trenger å løfte en rekke diskusjoner det neste året. Vi har spesielt merket oss Levanger kommunes by&bygdeLab, og ser fram til et godt samarbeid med Levanger kommune.

Anne Bjørg Svestad

Kst.seksjonsleder

Hilde Tokle Yri

Rådgiver kulturminner / prosjektleder for Regional plan for kulturminner

Trøndelag fylkeskommune