«Helst bør byen oppleves så attraktiv at de unge ønsker å slå seg til her også etter endt studietid»

Studentene bidrar både til kulturlivet, utelivet og næringslivet, og ofte med mye frivillig engasjement. Som vertsby skal vi støtte oppunder dette, skriver ordføreren i dette innlegget.   Foto: Roger M. Svendsen

Anita Ravlo Sand, ordfører i Levanger kommune 

Debatt

Begrepet «universitetsby» har endret betydning i løpet av de siste årene. Tidligere tenkte man med dette enkelt sagt på en by med universitet. Nå omfatter begrepet noe mer; nemlig en by der universitet, kommune og region, sykehus, kultur- og næringsliv og frivillige organisasjoner har et omfattende og strategisk samarbeid. Universitetet blir i større grad ansett som en del av byen, og målet er å bygge kompetanse, fremme byutvikling og innovasjon. Representanter for studentene selv er viktige stemmer i et slikt forum. I Trondheim og Stavanger er det opprettet kommunale studentråd hvor ulike aktører møtes. Dette fungerer godt og jeg tenker at et liknende forum kan være aktuelt for Levangers del.

Gjennom samhandling utvikles utdanning og forskning, og gjennom byutvikling gjøres byen mer attraktiv både for universitet selv og for studentene. For universitetets del er det viktig å blant annet ha fasiliteter for tilreisende i forbindelse med seminarer og andre større samlinger. Kommunen er nå godt i gang med arbeid som må gjøres for å få på plass et større hotell med konferansesal. Dette vil utgjøre et gode ikke bare for universitetet, men for kommunens reiseliv og en rekke andre samfunnsaktører i kommunen.

For studentene er flere møteplasser utenfor campus og en opplevelse av et mer «urbant» sentrum et uttrykt ønske. Samarbeid kan bidra til løsninger også her – for eksempel kan kommune, gårdeiere og næringsliv i fellesskap arbeide for bedre utnyttelse av tomme lokaler og bakgårder. Bakgårdsfestivalen som arrangeres til sommeren er et flott eksempel på hva et slikt samarbeid kan gi oss.

Et godt og pulserende studentmiljø er en stor ressurs for en by. Studentene bidrar både til kulturlivet, utelivet og næringslivet, og ofte med mye frivillig engasjement. Som vertsby skal vi støtte oppunder dette. Gjennom å arrangere eller legge til rette for aktiviteter og tilbud som konserter og andre kulturopplevelser, åpne forelesninger, kurs i akademisk skriving, debatter, quizkvelder og temakvelder vil studentene få et variert tilbud også utenfor campus, samtidig som de blir mer synlige i bybildet. Frivillige organisasjoner kan i enda større grad inkludere studentene i virksomheten sin. Vi har en rekke lag, foreninger og organisasjoner som vil ha stor glede av flere aktive medlemmer, samtidig som det er en mulighet for studentene til å være sosiale, få nyttige erfaringer og bli kjent i kommunen. Derfor er det viktig at frivilligheten er med i en samarbeidskonstellasjon som nevnt ovenfor. Næringslivet og kommunen kan for sin del være enda mer aktiv med å tilby deltidsjobber til studenter. Slik kan flere studenter ikke bare få inntekt, men også relevant praksis.

Enkel kommunikasjon til og fra campus er viktig. Det er en stor fordel for Levangers studenter at vi har en togstasjon på Røstad. Busstilbudet i kommunen er ikke godt nok, og bor man et stykke fra sentrum er man gjerne avhengig av bil. Når det er sagt, så er det nok slik at en stor andel av studentene bor i gå- eller sykkelavstand fra campus. Det er flere gode trasêer for myke trafikanter i byen, og kommunen er svært fornøyd med at studentene har vært ivrige brukere av bysyklene mellom bykjernen/Moan og campus. Det viser i stor grad at denne satsingen er riktig.

En lett tilgjengelig oversikt over hva som skjer i kommunen til enhver tid er etterspurt av studentene jeg har snakket med. Det savnes også flere butikker, kafêer og aktiviteter med tilbud om studentrabatt. Hva med å tilby frokostpakker med landgang og kaffe til studentpris som kan kjøpes på veg til skolen? Slike små tiltak viser at byen ser og prioriterer studenter, og øker opplevelsen av Levanger som studentby. Vi kan kanskje arbeide frem en «studentpakke» som både inkluderer tilbud i regi av kommunen og fra næringslivet?

Vi ønsker å bidra med dette fordi studentene er viktige for oss, og utgjør en stor del av byens befolkning. Levanger er så heldig å være vertskommune for to universiteter: Vi har campus for Nord universitet, og er også vertskommune for NTNU gjennom HUNT samt en desentralisert legeutdanning. Levanger har i dag drøyt 2000 studenter, og til høsten ventes enda flere når nye studietilbud kommer til. Det er antatt at vi i løpet av få år vil ha mellom 3000 og 4000 studenter!

At studentene trives på Nord universitet har vi fått bekreftet gjennom Studiebarometeret som nylig ble offentliggjort. Tallene viser at studentene på Nord universitet er mer fornøyd med sine studier enn noen gang. Samtidig er det ikke nok at universitetet har et godt faglig tilbud, det må også være et sosialt og kulturelt tilbud på campus. Gjennom kontakten jeg har hatt med flere studenter ved Nord universitet på Røstad, forstår jeg da også at de opplever å ha et godt studentmiljø og flotte sosiale tilbud blant annet gjennom aktiviteten tilknyttet Røstad scene.

En veldrevet campus er viktig, men ikke tilstrekkelig. For mange studenter er dette første gang de skal stå på egne bein, langt borte fra foreldrene sine. Vi ønsker å bidra til at de trives og at Levanger er et sted de gjerne bor i gjennom viktige og spennende år av livet. Helst bør byen oppleves så attraktiv at de unge ønsker å slå seg til her også etter endt studietid!

Som ordfører ser jeg frem til å utvikle vertskommunerollen ovenfor Nord. Dette i samspill med universitetet, men også med øvrige samfunnsaktører i kommunen.

La oss gå sammen om å bygge opp Universitetsbyen Levanger! Med det potensiale universitetet og studentene gir oss, har vi en fantastisk mulighet til å utvikle byen vår. Jeg gleder meg til fortsettelsen!

Anita Ravlo Sand

Ordfører i Levanger