Innlegg

– Vi sier ja til uttak av kalk, men nei til at styringen forsvinner ut av Verdal

Kalkbruddet og skeideverk.  Foto: Tor Ole Ree

Debatt

Med forslaget til reguleringsplan i Tromsdalen som i høst ble sendt ut på høring risikerer Verdal kommune å miste all framtidig innflytelse over utviklingen i Tromsdalen - inkludert omfanget av transport av kalk fra Tromsdalen og ned til havna i Industriparken. Verdal Arbeiderparti vil være tydelige på at kalkuttaket i Tromsdalen er en ønsket aktivitet. Dette betyr imidlertid ikke at vi vil være med på å flytte makten over arealbruken i Tromsdalen ut av kommunestyresalen, og inn på lukkede styrerom i Bærum eller i Heidelberg i Tyskland, for all framtid. Verdal Arbeiderparti vil i denne saken være opptatt av å sikre fellesskapets lokale styringsrett i Tromsdalen.

Nord-Europas reneste forekomst

Under bakken i Tromsdalen ligger milliardverdier i form av en av Europas reneste og største kalksteinsforekomster som kan anvendes både til brentkalk- og sementproduksjon. Tromsdalsteinens renhet og struktur gjør den velegnet til produksjon av brentkalk til alle typer formål innen en rekke ulike markedsområder som industri, landbruk, næringsmiddel, vann- og avløpsrensing, byggevarer mm. Kalksteinen er spesielt godt egnet til produksjon av PCC som brukes i miljøvennlig papirproduksjon. Forekomsten er anslått til 3 milliarder tonn utnyttbar kalkstein ned til havnivå. Norges Geologiske Undersøkelse vurderer den totale forekomsten til 7,5 milliarder tonn. Dette gjør forekomsten til en av Europas viktigste karbonatforekomster, og en av Norges viktigste mineralske ressurser.

Verdal Arbeiderparti mener at det er både riktig og viktig å legge til rette for at samfunnet får utnyttet denne ressursen. Derfor er råstoffutvinningen i Tromsdalen en ønsket aktivitet. Likevel har bedriftens virksomhet sider ved seg som både er negative og belastende for lokalsamfunnet. På strekket Ness – Vinne – Industriparken har både innbyggere og annet næringsliv kjent på kroppen over mange år hvordan blant annet kalktransporten har belastet dem med både støv- og støyplager. Den eneste bærekraftige, langsiktige løsningen for kalktransporten er derfor innregulering og utbygging av et transportbånd fra Tromsdalen og ned til havna i Industriparken. Skal Verdal kommune lykkes med å få en slik løsning på plass er kommunen helt nødt til å slå ring om den politiske makten som ligger i rollen som planmyndighet.

Kommunen som planmyndighet

I Tromsdalen er det en rekke offentlige forvaltningsorganer som regulerer bedriftens rammevilkår. Vegdirektoratet gir dispensasjon for å kjøre med lastebiler over 70 tonn, Fylkesmannen gir utslippstillatelse og Direktoratet for Mineralutvinning gir konsesjon. Den eneste muligheten Verdal kommune har til å påvirke virksomheten i Tromsdalen i vedtaks form er som planmyndighet. Uten gyldig reguleringsplan vedtatt i Verdal kommunestyre er det ikke mulig å drive kalkuttak i Tromsdalen. Hver for seg er både Vegdirektoratet, Fylkesmannen og Direktoratet for Mineralutvinning fagmyndigheter som noe snevert ivaretar de faglige interessene til hvert sitt fagområde. Den eneste aktøren som har et overordnet, samordnende ansvar for å se hele samfunnet i sammenheng når beslutningen tas er Verdal kommune – som nettopp planmyndighet.

Når bedriften nå krever å få innregulert hele 4500 dekar i én enkelt reguleringsplan synes ikke Verdal Arbeiderparti at dette er et rimelig krav. Av 4500 dekar er om lag 2500 dekar avsatt til dagbruddsdrift. Dette tilsvarer et område like stort som dagens Verdal Industripark. Langsiktighet og forutsigbarhet for bedriften er ivaretatt av kommunedelplanen av 2013 - med en planhorisont på 100 år. Jeg kjenner ingen eksempler på andre bedrifter i Norge som noen gang har fått rammevilkår av et slikt omfang av en kommune. Hvis ikke dette er langsiktig nok, hva er det som er langsiktig nok da? Med dagens uttaksnivå vil reguleringsplanen som bedriften nå krever for eksempel gi anledning til 700 års drift i Tromsdalen – uten at bedriften må til kommunen for å få ett eneste godkjent-stempel. En slik reguleringsplan vil derfor frata framtidige generasjoner all form for makt og innflytelse over utvikling og aktivitet i Tromsdalen flere hundre år fram i tid. Dette er Verdal Arbeiderparti imot. Derfor legger vi på bordet en løsning som sikrer vårt lokalsamfunn lokal styringsrett med aktiviteten i Tromsdalen også i framtida: Etappevis regulering.

Etappevis regulering

Innenfor rammene av kommunedelplanen av 2013 ønsker Verdal Arbeiderparti at Verdal kommune regulerer det 4500 dekar store planområdet i etapper. På denne måten gis bedriften anledning til å gjennomføre et bærekraftig uttak av kalkstein, samtidig som lokalbefolkningen via kommunestyret fortsatt har makt og innflytelse over det som skjer i Tromsdalen og med kalktransporten framover. Dersom Verdal kommune eksempelvis stykker opp planområdet fra kommunedelplanen i 8 deler, der regulering må søkes mellom hver del, vil bedriften fortsatt ha tilgang på 8 planområder som hver for seg er like store som dagens brudd. Såpass må Verdal kommune som lokalsamfunn kunne kreve av en bedrift, som gjennom aktivt politisk og administrativt tilretteleggingsarbeid fra kommunens side gjennom mange år, har blitt gitt tilgang på et av de mest verdifulle naturressursene vårt land har å by på.

Samfunnets aksept

Skal den framtidige virksomheten i Tromsdalen sikres fortsatt bred aksept fra samfunnet for sin aktivitet må fellesskapets lokale styringsrett ivaretas. Innbyggere og annet næringsliv er nødt til å oppleve at det å legge til rette for kalkuttaket i Tromsdalen er verdt prisen, og kommunens rolle som planmyndighet er helt sentral for at Verdal kommune skal kunne sette makt bak disse kravene. Verdal Arbeiderparti vil derfor denne våren jobbe for en løsning med etappevis regulering som sikrer at en ønsket virksomhet fortsatt får gode rammevilkår som muliggjør økonomisk lønnsomhet - men som samtidig er nødt til å forholde seg til at samfunnet stiller krav til virksomheten.

Dette er ikke bare i kommunens innbyggere sin interesse, men til syvende og sist også i både bedriftens og eiernes interesse.

Arild Pedersen

Leder Verdal Ap

Ole Gunnar Hallager

Gruppeleder Verdal Ap