Innlegg

Dette området bør ikke utbygges: «Livet er ikke bare næring. Det er også livskvalitet.»

100 dekar av Fættaskogen vil forsvinne om dette blir gjennomført. Skogen ned til høyre på bildet er båndlagt område for ny E6.  

Debatt

Området, Fættaskogen, er avsatt til framtidig næringsbebyggelse/forretning. Planen er lagt ut til høring, frist 6/3-20.

Det skal gjennomføres en planprosess som åpner for å få fram meninger omkring aktuelle planutfordringer og utredningsspørsmål.

I forslaget til planprogram heter det: «De berørte bør særlig sikres muligheten for en god dialog og reell medvirkning under de ulike fasene i planprogrammet.»

Med dette som bakgrunn, gjør jeg det på nytt, oppfordrer alle som ser verdien av Fættaskogen nå og i all framtid, la dere høres. Gjennom lokalavisa og/eller direkte høringsuttalelser.

Det er viktig med engasjement, da planen legger opp til en åpen medvirkning, hvor synspunkter/meninger/erfaring skal være en del av grunnlaget for utarbeidelse av en viktig konsekvensutredning. Her er det håp for at vi «menigmann» kan bli hørt.

Senterpartiet, styringsmakta i kommunen, har i sitt valgprogram sterkt fokus på innbyggernes medvirkningskraft. «Involvere innbyggerne i mye sterkere grad enn i dag.» «Få stort engasjement og mange gode ideer fra innbyggerne.»

Noe tilsvarende, på papiret, hadde også den tidligere styrende makta, men jeg og andre opplevde at det ikke fungerte i praksis.

Nå lever håpet videre.

Logobilde Per Bakke Kristiansen 

Hvem er de berørte? Beboerne på Fætta, Ørmelen, Øra, Vinne, meningmann, befolkningen i nærmiljøet med flere, politiske parti, velforeninger, råd, skoler, barnehager, Verdal Naturvernforbundet og ikke minst, Miljødepartementet.

Hva mister vi? Hva tar dere?

 • Fættaskogen som en naturlig "grønnkorridor"
 • Fættaskogen som en naturlig del av og inngangsporten til et sammenhengende friluftsliv i skog, i/på ved vann/sjø, sletter mm og ikke minst småbåthavn.
 • Skogen har også andre verdier for nærmiljøet. den binder CO2. Den virker på lokalklimaet.
 • Området som blir tatt, Fættaskogen, er klassifisert som friluftsområde B - Viktig friluftsområde.
 • Et sammenhengende friluftsområde som har potensialet til å bli klassifisert som friluftsområde C - Svært viktig friluftsområde.

Helt utrolig. Dette har Arbeiderpartiet avvist (kjempet mot) i flere år, senest i Innherred 17/12-19. «Hvor mange jobber i Fættaskogen?»

Livet er ikke bare næring. Det er også livskvalitet. Heldigvis har det politiske landskapet endret seg.


Hvem vil være ansvarlig for å ta fra sine innbyggere, for all framtid, en slik naturperle i nærmiljøet (svært viktig friluftsområde for alle).

PS! Kalkindustrien må pålegges å bygge den nye laste- lossehallen ut fra nullvisjon for støv og støy.

Som et apropos gjør jeg oppmerksom på at lovverket tilsier at friluftsområdet som er i bruk eller egnet til det, SKAL skaffes fullverdig erstatning.

Hvor finnes tilsvarende fullverdig erstatning?


Jeg ser det også på sin plass å trekke frem synspunkter/forventninger som er svært viktige for planen.

Hva forventer, og hva poengterer Miljødirektorartet?

 • At kommunene skal gi alle sine innbyggere friluftsliv i nærmiljøet for bla å stimulere befolkningen til egeninnsats for sin folkehelse.
 • Friluftstiltak nær der folk bor skal prioriteres
 • De færreste har mulighet for å dra langt for å utføre friluftsliv i hverdagen
 • For noen grupper er mangel på fritid det vesentligste hinder mens andre grupper som barn, eldre, uføre, rullestolbrukere har liten mobilitet.
 • For å oppnå målsettingen om gode forhold for friluftsliv og andre uteaktiviteter i hverdagen blir nærmiljøet svært sentralt hvor alle uavhengig av funksjonsnivå skal kunne bevege seg rundt på like vilkår som funksjonsfriske.
 • Barn og ungdom lærer mere i friluft med praktiske oppgaver og med aktiviteter.

Jeg vil også ta med noen utdrag fra Senterpartiets valgprogram 2019-2023:

 • Skogen er en viktig biologisk ressurs i det grønne skifte.
 • Senterpartiet ønsker å være en pådriver for gode fritidstilbud i nærmiljøet uavhengig av alder, bakgrunn eller familiens økonomi.
 • Bolyst skapes og beholdes
 • Livskvalitet i sentrum
 • Nærmiljø
 • Prioritere folkehelsearbeidet høyt
 • Lytte til gode debatter og være villig til å skifte standpunkt
 • Legge press på Ørin N
 • Være en «Ja-kommune» for næringslivet

Viktig i denne sammenhengen er også høringsuttalelsen fra kommunedelplanen for 2016-2030. I disse uttalelsene var det sterkt fokus fra enkeltmennesker, politiske parti, organisasjoner, velforeninger med mer om at Fættaskogen må bestå for all framtid i sin nåværende form (det grønne skifte).


For å bevare skogen pekte alle på at det må foregå en fortetting i eksisterende park og at det må legges press på å realisere Ørin nord.

Ørin nord. Stort sett alle parter som har vært engasjert i Verdal industripark og Fættaskogen har opp gjennom tiden pekt på at det må legges press (Verdal kommune) på å realisere Ørin nord.


En av de sterke parter i prosessen har «påstått» at Ørin nord ikke kan realiseres før det er en stor, sterk aktør på plass og at det ikke er tid til å vente pga press på ønskede etableringer. Derfor må Fættaskogen være tapt for kommende generasjoner, har budskapet vært de siste 5-6 år.

Som lyn fra klar himmel kom budskapet om at Trondheim Havn ønsker å være, ikke bare ønsker, men skal være den store sterke aktøren for å få fortgang på utviklingen av Ørin nord. Meldingen er et første byggetrinn med kai kan se dagens lys allerede om 3 - 4 år.

Utnyttelse, fortettingsplan for Verdal industripark (VIP). I 2016 påla kommunen seg å bidra til at det blir en bedre utnytting av det arealet som i dag brukes til næringsformål i VIP.

Fætten Vel har i sin høringsuttalelse kommunedelplan Verdal 2016-2030 etterlyst et utnyttelsesplan og fortettingsplan som også er etterlyst i mange avisinnlegg uten resultat.

Jeg ser det også på sin plass å referere til to utviklingsstrategier som er utarbeidet for industriparken:

 • Masterplan VIP 2040 (mai 2011): I eksisterende del av næringsparken planlegges det for en transformering over tid.
 • Verdal 2012 (mai 2011): «Etter at Ørin N er oppfylt og arealet i eksisterende park er maksimalt utnyttet har VIP bare en mulig utviklingsmulighet, mot sør.»
 • «Prosjektet har tatt til orde for at dagens luftspenn på ca. 1,2 km bør legges i jord, da dette både frigjør nye areal og betyr mye for risiko og sikkerhet (ROS), transport- og utviklingsmuligheter. NTE er ikke villig til å ta på seg alle kostnader.»

Hva har skjedd på ni år? Ingen verdens ting!

Jeg ser for meg at i forbindelse med ny E6, må høyspentlinja over dagens E6 legges i jorda pga ROS. Da er det naturlig, som situasjonen har blitt (Ørin N) at man allerede nå planlegger høyspentlinje fra luft til jord for hele området. Nå må NTE på banen igjen.

På grunn av sikkerhet er også Ørin Overnatting foreslått flyttet ut fra området.

Bare disse to tiltakene frigjør mye areal.

Ovennevnte tiltak, transformering, omdisponering, ledige areal som disponeres av private og kommune samt utflytting og nedleggelse har jeg vurdert til ca 200 dekar i 2016.Konklusjon: Verdal kommune må ta ansvaret for innbyggernes rett til friluftsliv for alle i nærmiljøet. Dette underbygges av retningslinjene til Miljødirektoratet.

 • Senterpartiet må ta ansvaret for sine visjoner i valgprogrammet. Blant annet: Ønsker å være en pådriver for gode fritidstilbud i nærmiljøene, uavhengig av alder, bakgrunn eller familiens økonomi. Bare med bakgrunn i retningslinjene til Miljødirektoratet og valgprogrammet til Sp, tolker jeg det dit hen at det er nok til å la Fættaskogen bestå i sin nåværende form for all framtid (kommende generasjoner).
 • Senterpartiet kan nå sørge for at Verdal kommune er en «ja-kommune» for næringslivet uten at Fættaskogen erstattes med svære næringsbygg.
 • Verdal kommune er nå i løpet av noen dager kommet i en annen situasjon enn i desember 2019. Ørin N første byggetrinn med kai ferdig til bruk i løpet av ca 3 år. Realisering av Ørin Sør II vil nesten ha tilsvarende tidsaspekt (2-3 år).

Nå ligger alt til rette for å anbefale at Verdal kommune avslutter prosjektet Ørin Sør II og legger krefter/energi og penger i et sterkere samarbeid, som grunneier av området, med Trondheim Havn med partnere. Til å utvikle Ørin nord til et vakkert, moderne industriområde som tar hensyn til miljøet, grønn industri.

Dette var ambisjonen til daværende ordfører Bjørn Iversen i 2007.

Ovennevnte må også gjelde eksisterende industripark.

Verdal kommune må også ta på seg ansvaret (som de allerede påpekte i 2016) med å lage en fortettingsplan for eksisterende park samt sette i gang en realisering for å frigi areal for ny industri.

Avslutning: Nå når Arbeiderpartiet er borte fra makta og Senterpartiet har overtatt makta i kommunen, forventer jeg at partiet står for sine ambisjoner i valgprogrammet for 2019-2023 om livskvalitet, helse, nærmiljø, bolyst, fritidstilbud i nærmiljøet for alle, uavhengig av alder, bakgrunn eller familieøkonomi.

Den tillit velgerne har gitt partiet må blant annet sørge for at det lille som er igjen av Fættaskogen får leve til beste for befolkningen i all framtid.

Per Bakke Kristiansen