«Utenforskap» – en trussel mot velferdsstat og folkehelsa.

Logobilde  

Debatt

I løpet av perioden med Solberg og Jensen som statsminister og finansminister har de 4000 rikeste i Norge fått 1,4 milliarder i skattelettelse. I 2013 var det 84 000 barn og unge som levde i fattigdom i Norge, og i 2017 var tallet økt til 106 000. Det har blitt 22 000 flere barn som lever i familier med 225 000,- i året eller mindre å leve for. I den samme perioden har de 4000 rikeste i Norge har fått skattelette på 316 000,- i «gave» fra Solberg og Jensen (med hjelp fra Venstre og Krf).


60% av de barna som lever i lavinntektsfamilier bor i familier der foreldrene er utenfor arbeidslivet. Det å ikke fullføre videregående skole er en av hovedårsakene til denne manglende deltagelsen i arbeidslivet. Vi har kunnskapen om hovedårsaken til «barnefattigdommen» og vi vet mye om konsekvensene av den. Vi kan jo lure på hvorfor vi fortsetter å la ungdom «droppe ut» fra videregående. Hvert eneste år er det 25 000 nye unge som ikke fullfører videregående skole i Norge – dette er et enormt sløseri av både menneskelige og økonomiske ressurser. Dette «utenforskapet» er den største truslene mot folkehelsen og velferdsstaten.

De fleste av 106 000 barn og unge som lever i familier med vedvarende lavinntekt lever ikke i familier med direkte økonomiske problemer, men de lever i familier med svært sårbar økonomi. Disse barna og ungdommene opplever at deltagelse i en rekke av de aktivitetene som deres klassekamerater deltar i ikke er mulig. Årsakene til dette kan være dårlig økonomi og den slitasjen og det stresset som familien opplever pga den dårlige økonomien.

I det utdanningssamfunnet som er skapt fra og med 1980-tallet, har vi skapt en krevende barndom med stor vekt på opplæring og skole. Utdanning og kunnskap er blitt nøkkelen inn i dette samfunnet. Dette forutsetter aktive foreldre – og de fleste er det – de er foreldre som støtter utviklingen til barna sine. Fordi denne foreldrestøtten er så viktig, blir konsekvensene når den mangler stor. Slitasjen og stresset som dårlig økonomi skaper rammer foreldrenes evne og mulighet til å støtte barna sine.


Dagens ungdomsproblemer er psykiske problemer, (gjeng)kriminalitet og frafall på skolen. Dette kan i stor grad knyttes til økonomien i familiene, til lav kompetanse og manglende/liten yrkesdeltagelse. Utdanningssamfunnet som vi lever i er blitt et mulighetssamfunn, for de av oss som har fått utdelt nøkkelen inn i det. Samfunnet gir store muligheter til de fleste av oss, men økonomisk fattigdom og helseproblemer (fysiske og psykiske) hos både barn og foreldre en med på å skape en «utviklingsfattigdom» for de av oss som ikke finner veien inn i dette samfunnet.


I dagens Norge kreves det en viss grad av kompetanse for å komme inn i yrkeslivet. Professor Ivar Fønes beskriver det som skjer slik: «Frafall i skolen forteller ikke bare at den unge har falt ut av videregående skole, men også at hun/han er på vei til å falle ut av et produktivt livsløp». Dette «utenforskapet» er et av samfunnets største utfordringer.

Når kommunestyret i Levanger (som en av få kommuner i Trøndelag) enstemmig vedtok å la barn i familier som mottar sosialhjelp beholde barnetrygda si, så var det et konkret håndslag til disse barna og deres familier. Dette er et bidrag til å redusere slitasjen og stresset som den dårlige økonomien skaper i barnefamiliene – dette skaper nye muligheter for de barna dette gjelder. Rødt Levanger er stolt over vårt bidrag i arbeidet med å få løftet denne saken inn i de politiske foraene i Levanger – uten Rødt i kommunestyret hadde ikke dette kommet på dagsorden. Kommunestyret i Levanger tok et modig første skritt i arbeidet med å redusere barnefattigdommen og utenforskap i kommunen vår.


I debatten foran budsjettvedtaket var vi i Rødt Levanger og mange andre politikere tydelige på at vi i Levanger kommune ikke skulle «stjele» barnetrygda fra barn av sosialhjelpsmottaker i Levanger. I driftsutvalget den 12.02.20 skal retningslinjene for å følge opp kommunestyrets vedtak behandles. De nye retningslinjene legger opp til en usikkerhet omkring hvordan barnefamilier med behov for økonomisk hjelp skal behandles. Barnetrygda er barns rettighet uavhengig av lengden som foreldrene mottar økonomisk hjelp. Rødt Levanger mener at administrasjonens forslag ikke følger opp kommunestyrets vedtak fra desember. Vi regner med at politikerne i Driftsutvalget følger opp kommunestyrets vedtak fra desember og sørger for at alle barn i Levanger får beholde barnetrygda si.

Vi utfordrer politikerne i Levanger til å ta fatt på diskusjonene omkring hva vi kan gjøre for å motarbeide utenforskap. Hva kan gjøres for å løfte barn, unge og deres familier ut av «lavinntektsfella» i Levanger kommune?

Dette kan skje når Kommunestyret i løpet av 2020 skal behandle kommuneplanens samfunnsdel. Vedtak av nye planer skal skje i juni 2020.


Vi i Rødt Levanger vil be om at fokuset på arbeidet mot «utenforskap» og barnefattigdom blir løftet fram som viktige tema i dette arbeidet. Vi har ei Regjering og et politisk flertall på Stortinget som bidrar til økt utenforskap og til at flere familier og barn lever i fattigdom. Kampen mot konsekvensene av Regjeringas politikk på dette området vil vi ta med oss inn i arbeidet i kommunestyret.

Samtidig vil Rødt Levanger være en klar og tydelig stemme, i og utenfor kommunestyret, der vil vi si ifra om at vi må å skifte ut Solbergregjeringa ved neste Stortingsvalg. Ei regjering som gir de rikeste skattelettelser og som fører en politikk som skaper flere barn som lever i fattigdom - er ei Regjering som øker forskjellene i samfunnet og er en trussel mot velferdsstaten.

De 1,4 milliardene som Høyre og Fremskrittspartiets «sponsorer» har fått i skattelettelse – kunne ha blitt brukt til noe helt annet. I dette innlegget har jeg pekt på grupper som har større behov for disse pengene enn de 4000 rikeste i landet. Vi i Rødt vil arbeide for å skifte denne regjeringa ved valget 2021.


Lars Einar Karlsen

Rødt Levanger