Innlegg

Det er «vi i lag» som må ta ansvar for en god forvaltning av den fredede Trehusbyen Levanger

Nils Heitlo, her sammen med byantikvar Tove Nordgaard, er en av flere gårdeiere som de siste årene har restaurert sine hus i trehusbyen. Foto: Trond Blikø.   Foto: Trond Blikø

Debatt

Levanger eier en nasjonal skatt – et fredet kulturmiljø. Et unikt eksempel på norsk byutviklingshistorie med en godt bevart byplan og et vakkert trehusmiljø. En felles kulturarv som «vi i lag» må forvalte i et langsiktig perspektiv for kommende generasjoner, samtidig som vi må ta den i bruk for å skape et attraktivt og levende sentrum hvor det er godt å bo, leve og arbeide i dag. Et fredet kulturmiljø som må sikres gjennom en attraktiv og bærekraftig utvikling i tråd med FNs bærekraftsmål. Der samarbeid, innbyggerinvolvering, tverrfaglighet, kunnskap, utviklingsarbeid og sirkulærøkonomi er en del av løsningen.

I Innherreds leder 28. januar, tar redaktør Roger Rein til orde for å løfte fram den fredede Trehusbyen Levanger som «Juvelen» som ikke må havne i en skuff. «Er det ingen av lokalpolitikerne, eller folk i administrasjonen som ser muligheten i dette til en oppsummerende debatt om hvordan trehusbyen blir forvaltet som fredet kulturminne»? spør han.


FNs bærekraftsmål forplikter kommunene til å bidra til bærekraftig utvikling. Det handler om å ivareta miljø, økonomi og sosiale forhold samtidig, på en slik måte at også fremtidens generasjoner får dekket sine behov.

Bærekraftsmål 17 som handler om å samarbeide for å nå målene, er vår strategi for å sikre en attraktiv og bærekraftig byutvikling. Utfordringene må løses i fellesskap. En god forvaltning av Trehusbyen Levanger forutsetter innsats fra mange, og laget består av aktører i spennet mellom innbyggerne og nordisk ministerråd.


Alle påvirker byutviklingen. Hvordan vi snakker om og bruker byen har stor betydning. Drivkraften som finnes i alle dem som ser verdien av å ta vare på, formidle historien og gi byen et innhold, ikke bare for seg selv, men for felleskapet og framtida, er den viktigste ressursen vi har. Det daglige samarbeidet med gårdeiere, næringsaktører, frivillige, museer og håndverkere er viktig for et godt resultat. Små og store tiltak og arrangementer som er gjennomført har bidratt til at Trehusbyen Levanger skinner mer enn før. Vi vet at det kommer flere slike initiativ!

Bærekraftsmål 11 handler om å utvikle inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige byer, herunder å verne om og sikre verdens kultur- og naturarv. Reduksjon av klimautslipp, mobilitet, fortetting, kompakt byutvikling og voksende næringsliv er en del av løsningen. I tillegg handler det også om hvordan folk har det og trives i byen. Det betyr at den sosiale bærekraften må få økt oppmerksomhet i byplanlegging framover.

Idealet er den kompakte byen som bygges innenfra med gangavstand til alle servicetilbud. Utfordringen ligger i å balansere byenes vekst og utbyggingspress med behovet for å bevare byenes kvaliteter, i form av historiske bymiljøer og grønne byrom.


Statusen som fredet kulturmiljø har allerede gitt oss mange muligheter og synlige resultater.

Det gode samarbeidet med Riksantikvaren og Trøndelag fylkeskommune har gitt oss kunnskap og økonomiske virkemidler. Over 18 millioner kroner er tilført gårdeiere for å sikre god restaurering og tilbakeføring av bygårder, verdiskapningsprosjekter og planarbeider de ti siste årene. I 2019 tilsatte fylkeskommunen en tradisjonshåndverker som sammen med flere har kontorplass i Levanger. Denne tilstedeværelsen er avgjørende for en god forvaltning.


Deltakelse i flere regionale og internasjonale utviklingssamarbeid som handler om å skape attraktive og bærekraftige lokalsamfunn, har gitt oss mulighet til å bygge ny kunnskap, nettverk og felles kraft i tillegg til økonomiske virkemidler.

I prosjektet «Attraktive og bærekraftige nordiske byer» har vi sammen med 17 andre nordiske byer jobbet med felles utfordringer som hvordan få mer liv og aktivitet i sentrum, hvordan få mindre biler og flere folk i sentrum og hvordan sikre mer innbyggerinvolvering. Prosjektet har ført til en felles nordisk strategi der kultur- og naturarv løftes fram som en ressurs for attraktiv og bærekraftig byutvikling.

Prosjektet «Levanger by&bygdeLAB» gir oss mulighet til å utvikle gode møteplasser for innbyggerinvolvering og samskaping i både by og bygder. Det gjør vi sammen med innbyggerne.


«Interregprosjektet Norge-Sverige» har gitt oss et nettverk som løfter fram tradisjonshåndverket og synliggjør betydningen dette har for et godt bygningsvern. I prosjektet «Næring i Trehusbyen har vi fått økonomiske ressurser til å skape liv i byen gjennom utvikling av bakgårder, tomme lokaler og byrom. Prosjektene har også gitt oss mulighet til å utvikle Trehusbyen Levanger blant annet gjennom pop-up arrangementer, nye benker og blomsterkrukker i gågata, vårdugnad, mørketidsbelysning, mini-bakgårdsfestival, bakgårds-utstilling, og nå sist «Byutviklingsverkstedet» høsten 2019. Den kommende Bakgårdsfestivalen til sommeren er et resultat av mobilisering og samarbeid med flere.

Sirkulærøkonomi skal gjøre byggenæringen mer bærekraftig. I stedet for å rive og bygge nytt utfordres vi til ombruk eller gjenbruk av bygninger og materialer. Dette perspektivet øker verdien av eksisterende bygninger som ressurs i byutviklingen, og fjerner motsetningsforholdet mellom vern og utvikling.

Bevaring er i ferd med å bli trendy, særlig blant de unge. Kulturmiljøer løftes i stadig større grad fram som ressurser for verdiskaping og knyttes tettere til miljøvern, næringsutvikling, reiseliv og folkehelse.

Trehusbyen Levanger er gitt en eksklusiv plassering på Norgeskartet som nummer 11 av 12 fredede kulturmiljøer. De historiske kvalitetene gir en unik ramme for utvikling av en kompakt by med en helt spesiell atmosfære og identitet. Dette gir Levanger konkurransefortrinn og muligheter som få andre kommuner har. Det fredede kulturmiljøet danner en flott ramme rundt de årlige arrangementene Marsimartnan og Førjulsmartnan, og har et stort potensialt til å utvikles som møtested for opplevelser også i hverdagen.

Det er startet et arbeid med å utforme en felles og langsiktig bystrategi, der kulturmiljøet defineres som en ressurs for byutviklingen. En strategi med en tydelig og forutsigbar retning, bygget på samarbeid, tillit og god dialog gir kloke beslutninger.

Det er «VI I LAG» som må forvalte og utvikle ”Juvelen” attraktivt og bærekraftig!


Tove Nordgaard

Byantikvar/Sivilarkitekt MNAL

Levanger kommune