Sykehus skal ikke være butikk

Logobilde Stein Aamdal 

Debatt

Eksperimentet med å drive pasientbehandling etter aksjeloven har nå pågått i snart 20 år. Med fritt sykehusvalg, pålegg om ventelistegaranti for offentlig eide sykehus, redusert antall senger i offentlige sykehus og stykkprisfinansiering har vi fått stor vekst i private klinikker, økende marked for helseforsikring så du kan kjøpe deg forbi køen og et mer todelt helsevesen som resultat.

Når sykehusdirektør Tor Åm i Helse Nord-Trøndelag nå krever at sykehuset på Levanger og på Namsos må redusere antall årsverk med 60 for å nå de økonomiske måla, er han og styret ikke politisk ansvarlig overfor oss som bor i Nord-Trøndelag.


Fordi sykehuset på Namsos og i Levanger ble underlagt en helseforetakslov bygd på aksjeloven, sitter ikke nåværende eller tidligere politikere i disse styrene som valgte representanter for noe som helst. De er bare ansvarlig overfor seg sjøl og aksjeloven.


Ved innføringa av foretaksmodellen for om lag 20 år sida ble sykehusa tatt ut av offentlig forvaltning og gjort til sjølstendige juridiske enheter underlagt aksjeloven og styrt av ikke-folkevalgte organ.

Snart skal det ikke-folkevalgte organ, styret i helse Midt-Norge, ta stilling til mandatet for et utredning av sammenslåing av St. Olavs hospital og Helse Nord-Trøndelag. Utkastet til mandat inneholder 2 viktige politiske forutsetninger, som garanterer for sykehuskrig med nedbemanning / innsparinger i åra som kommer:

  • Når bemanning og andre innsatsfaktorer ikke kan økes i tråd med behovsendringene, må sektoren løse utfordringene gjennom å tilby fremtidens helsetjenester på andre måter enn i dag
  • Fordeling av elektiv kapasitet og tjenestetilbud forøvrig kan justeres for å sikre økt samarbeid, gode pasientforløp, nytte personellressurser og utstyr best mulig, gi god ressursutnyttelse og tilbud nært bosted –innenfor rammen av pasientenes rett til fritt sykehusvalg.

Alternativet er at sykehusene igjen blir en del av offentlig forvaltningen og 100% rammefinansiert.

Med statlig forvalting, i stedet for regional forvalting, vil de bevilgende myndigheter sitte med det hele og fulle politiske ansvaret.

Regionale helsestyrer av valgte lokalpolitikere og helsefaglige ansatte kan stå for den lokale styringa ut fra overordna statlige planer.

Dagens gjest er Bjørn Arild Gram. Avtroppende ordfører i Steinkjer, påtroppende leder for kommunenes interesseorganisasjon KS. Han snakker blant annet om sine erfaringer om samarbeidet mellom Steinkjer, Levanger og Verdal.


Dette innebærer at helseforetaksloven trekkes tilbake og erstattes av en forvaltningslov for sykehusene.

Stein Aamdal