Innlegg

– Nå må det handles raskt for å begrense koronaens skader på lokalt næringsliv!

Arild Pedersen (Ap) ber ordfører og varaordfører i Verdal kommune om å rydde vekk «den alarmerende retningen i kommunens næringspolitikk», og at all tvil om arealutvidelser på industriomårdet feies til side.. 

Debatt

Verdal kommune forvalter en utpreget, regional rolle som arbeidsplassprodusent og industri- og næringslivskommune. 7 av 10 arbeidstakere i Verdal kommune jobber i privat sektor.

Dette har i mange tiår stilt særskilte krav til vår kommune. Vår rolle har, helt siden de første bedriftsetableringene i Verdal Industripark, i mye større grad enn vanlig vært å fokusere på næringsliv, tilrettelegging for næringsutvikling, markedstrender, rammebetingelser, arbeidsliv og arbeidsplasser.

En aktiv politikk for vekst og utvikling i samfunns- og næringslivet aktualiseres nå av Korona-krisen på måter ingen hadde sett for seg for bare få uker siden. Krisen setter høye krav til strategisk, politisk lederskap, og krisen gjør behovet for en klar og tydelig retning på Verdal kommunes tilretteleggingsarbeid for arbeidsplasser og næringsliv større enn på svært lenge.


Ingen i Norge er nå uberørt av de smitteverntiltakene som regjeringen har satt i verk. De strenge tiltakene har ført til fullstendig nedstenging av flere bransjer, og sentrale virksomheter i norsk næringsliv. Utviklingen på arbeidsmarkedet i Norge de siste to ukene er uten historisk sidestykke - arbeidsledigheten har ikke vært høyere siden krigen. Andelen arbeidsledige i Verdal er nå like stor som andelen i landet som helhet: 10,4 prosent.

Liv, helse og bekjempelsen av selve Korona-viruset sikres best ved at alle stiller opp i dugnaden og følger helsemyndighetenes påbud, råd og anbefalinger.

Deretter må imidlertid trygghet for folks arbeid og inntekt sikres. I den fasen av krisen vi er inne i nå er norske bedrifter i stor grad prisgitt krisepakkene som vedtas i Stortinget. Det finnes imidlertid også et handlingsrom lokalt som må utnyttes.


Oppfordringen er derfor at ordføreren i Verdal kommune inviterer det politiske miljøet allerede nå til å bidra med å finne svarene på hvordan ettervirkningene av Korona-krisen skal håndteres lokalt. Er Verdal kommune for trege til å komme i gang med dette arbeidet kan konsekvensene og langtidsvirkningene av den økonomiske krisen bli langt større enn nødvendig. Det må vi unngå.

Det er mange tiltak som må vurderes på både kortere og lengre sikt, og kommunens innsats må koordineres og samordnes i dialog med aktørene i næringslivet selv. For det første bør Verdal Næringsforums innspill til kommunen settes under administrativ utredning og politisk behandling så raskt som mulig. Alle forslagene næringsforumet kommer med bør underlegges en seriøs, politisk vurdering. For det andre bør Verdal kommune så raskt som mulig få gryteklare, både mindre og større, investeringsprosjekter ut i markedet.

Når aktiviteten i kommunale bygg er lavere, og når skoler og barnehager er stengt, er det en gylden anledning til å få utført mindre vedlikeholdsoppgaver. Verdal kommune bør også se på hvordan kommunens innkjøpsmakt kan brukes for å generere aktivitet i næringslivet så raskt som mulig. Hvis perioden med permitteringer i lokalt næringsliv vedvarer over tid må Verdal kommune raskt kartlegge hva kommunen kan bidra med på kompetansehevingstiltak, videreutdanning og lignende. Kommunen rår med andre ord over en verktøykasse med mange forskjellige virkemidler som nå må tas i bruk – også flere enn de som er nevnt her. Samtidig må vi også forberede oss på en fase etter at krisen er overstått, og hverdagen er gjenvunnet.

Ett av mine tydeligste ønsker overfor ordføreren og varaordføreren i Verdal kommune er derfor at de nå rydder vekk den nye og alarmerende retningen på kommunens næringspolitikk fra tidligere i vinter, og at all tvil om arealutvidelsene i Verdal Industripark feies til side. Det ville vært et svært positivt enkeltbidrag til ny optimisme og framtidstro i det lokale næringslivet. Det vil gi positiv energi i gjenoppbyggingsarbeidet etter at Korona-krisen er overstått.

Alt tilgjengelig næringsareal på Ørin sør må reguleres, opparbeides og tilgjengeliggjøres så raskt som mulig. Trykket på arbeidet med realiseringen av Ørin nord må intensiveres, selv om dette på grunn av svært høye kostnader stadig er et langsiktig alternativ som ligger mange år fram i tid. Samtidig må arbeidet med å få lagt høgspentkabelen gjennom industriparken i bakken prioriteres høyt. Store, sentrale reguleringsplaner i sentrum bør behandles raskt i administrasjonen, og i folkevalgte organ, slik at store utbyggingsprosjekter som løfter sentrum og genererer aktivitet i næringslivet kan komme i gang raskt.

Spiller Verdal kommune kortene riktig nå kan vi både begrense Korona-krisens skadevirkninger på det lokale næringslivet, gi trygghet for folks arbeid og inntekt og samtidig generere vekst og utvikling vårt lokalsamfunn vil kunne nyte godt av i mange år framover.

Da må det handles raskt.


Med hilsen

Arild Pedersen
Leder
Verdal Ap