Ja til debatt om byutvikling! Men, jeg har ikke «tent» på ideen om å flytte sykehuset.

Logobilde Anita Ravlo Sand 

Debatt

Byutvikling er samfunnsutvikling. I Levanger har vi gode grendesamfunn, men vi trenger også en attraktiv by hvor mange ønsker å bo og enda flere ønsker å tilbringe tid. En by med liv og aktivitet. En slik by trekker innbyggere til kommunen og skaper en fellesskapsfølelse for alle oss som bor her. Vi har allerede god grunn til å være stolte av byen vår! Men vi har et potensiale som vi skal utnytte på beste måte.


Som ordfører er jeg glad for en åpen debatt om hvordan byen vår skal utvikles. Vi som arbeider med dette har behov for ideer fra innbyggerne for å treffe godt. By- og bygdelab`ene som ble gjennomført i fjor ble en suksess med godt oppmøte og mange innspill, og det er flott at det også har blomstret opp en debatt i media om dette viktige temaet. Med bakgrunn i overskriften «Flytt sykehuset til Røstad» har imidlertid de siste dagenes debatt i hovedsak handlet om lokalisering av sykehuset. Jeg har ikke «tent» på den ideen. Ikke fordi jeg ikke mener Levanger fortjener et moderne sykehus, men fordi jeg tenker en lokaliseringsdebatt er unødvendig og kun fører til uro. Jeg vil arbeide for at Levanger skal ha et godt og oppdatert sykehus, men fokuset bør være på innhold. Plasseringen er underordnet. Vi kan like gjerne rehabilitere eller bygge nytt sykehus der det er i dag, og utnytte områdene rundt til utvidelse. Levanger kommune vil uansett strekke seg langt for å legge til rette for at sykehuset får det arealet det har behov for i fremtiden.


Så er jeg helt enig med Espen Leirset i at det vil styrke både universitet og sykehus om de to institusjonene samarbeider tettere. Jeg er sikker på at det kan gjennomføres uten at de ligger vegg i vegg. Tanken om at Levanger sykehus kan bli et Universitetssykehus er lansert. Dette er betegnelsen på et sykehus som er tilknyttet et medisinsk fakultet og som deltar i utdannelsen av leger og sykepleiere. Det forutsetter neppe samlokalisering. Hvis det er ønskelig å jobbe for en slik status, bør en ikke la seg begrense av hvor sykehuset ligger.

I Levanger har vi sykehus, vi har Nord universitet og vi har NTNU med legestudenter og HUNT. Tilstedeværelsen av alle disse er svært viktige for oss, og kommunen tar rollen som vertskapskommune på stort alvor. Det jobbes kontinuerlig med å utvikle samarbeidet mellom kommunen og de enkelte institusjonene og med å støtte samarbeid institusjonene imellom. For kommunen er det viktig å bidra til å gjøre både sykehuset og universitetene i byen enda mer robuste for fremtiden.


Før jul ble det fra kommunens side lagt planer for å styrke dialogen mellom kommune, sykehus, Nord og NTNU/HUNT. Ordfører har vært i kontakt med lederne for disse institusjonene, og de er svært positive til initiativet. Koronautbruddet har forsinket kommunens arbeid med dette. Første møte blir nå i mai, og planen er at informasjonsutveksling og ideutvikling skal bidra til at vi i koblingen mellom helseforetak, universitet og kommune finner utviklingsmuligheter for regionen. Det kan være snakk om forskning, næringsutvikling med basis i HUNT, om å etablere enda flere praksismuligheter for studentene i byen, o.a. Vi tar gjerne imot ideer fra innbyggerne til hva som kan utvikles i dette samspillet!

Nord universitet skal i gang med en campusutviklingsplan. Hvordan denne blir, påvirker ikke bare campus, men vil ha ringvirkninger for hele byen. Kommunen har derfor ønsket å bli koblet på dette arbeidet, og Nord har invitert oss inn i prosessen. Det er vi glade for, og vi ser frem til et godt samarbeid hvor campusutvikling og byutvikling er koblet sammen.

Jeg har fått tilbakemelding fra studenter som ønsker seg en mer studentpreget by. For å oppnå dette tenker jeg det er viktig at de det gjelder blir involvert i arbeidet. På den bakgrunn er nå «Samarbeidsforum for studentbyen Levanger» opprettet. Forumet har hatt oppstartmøte, og skal mot neste møte i juni få på plass flere medlemmer. Jeg er glad for de mange gode tilbakemeldingene på dette initiativet, og håper og tror det skal styrke Levanger som studentby at man jevnlig har en direkte dialog mellom studenter, universitetsansatte, studentsamskipnad, næringsliv, frivillighet, politikere og kommune.


Også mange av kommunens øvrige prosjekter handler om samhandling med Nord universitet, og skal bidra til byutvikling. Noe har vi gjort, noe er vi i gang med, og noe er under planlegging. Det er blant annet viktig for oss å utvikle havneområdet, og aktivitet der vil også bidra til å knytte bydelene sammen ved at det blir mer folk og liv langs aksen mellom Røstad og sentrum.

I de ulike prosessene kommunen er i, inviterer vi innbyggere, næringsliv, kulturliv, frivillighet og gårdeiere til å delta. Vi har i vår kommet i gang med jevnlige møter mellom politisk ledelse, handelsstanden og Næringsforeningen i Levanger hvor vi drøfter hvilke tiltak som skal settes i verk for å styrke handelen i bykjernen. Kafeer og andre serveringssteder kan nå sette ut bord og stoler på uteområdene i park-aksen uten å betale avgift for dette. Det er mulig kunstforeningen kan bidra med utsmykking? Kommunen tar nå også initiativ til å opprette en gårdeierforening. Ved å samle gårdeiere i byen kan en kanskje få arbeidet frem en helhetlig plan for bruk av bakgårder og tomme lokaler?


Gjennom involvering og samarbeid mellom kommune, institusjoner, næringsliv, frivillighet og innbyggere for øvrig vil vi fortsette arbeidet med å utvikle byen vår. Jeg oppfordrer alle som er interessert i temaet om å gi uttrykk for sin mening! Jeg ser frem til å lese innspill som løfter debatten fremover. Byen vår fortjener så absolutt en konstruktiv debatt om byutvikling.

Anita Ravlo Sand

ordfører