Innlegg: Helden tar åpenbart feil. Valget av ham er ugyldig.

Sverre Bjarne Inndal er leder i Vuku landbrukslag. Landbrukslaget har påpekt flere ting som etter deres mening innebærer at det faktiske grunnlaget for Verdal kommune sitt vedtak om å godkjenne Øvre Verdal vald er feil.  

Debatt

Ole Petter Helden debatterer i Innherred 30. april 2020. Dette fordrer noen faktaopplysninger fra Vuku Landbrukslag.
Helden påpeker helt riktig at han er valgt av noen av de mange jaktrettshavere i Øvre Verdal. Dette samsvarer med landbrukslagets brev til kommunen 20. april.

Men Helden tar åpenbart feil når han hevder han er valgt på rettmessig grunnlag. Samtlige jaktrettshavere må skrive under for at Helden skulle være rettmessig valgt, noe som aldri har blitt gjort. Valget er dermed ugyldig.Engasjement og arbeid fra Vuku Landbrukslag sitt hold, rundt saken knyttet til øvre Verdal bestandsplanområde , bør ikke komme som noen overraskelse for Helden. Landbrukslaget var i kontakt med ham og belyste problemstillingene rundt hjortevilt allerede i 2018. Vi har sendt et brev til kommunen som er adressert til utmarksnemnda. Vår intensjon er å få innsyn i noe som burde være underlagt normale demokratiske prosesser. I tillegg mener vi at en representant for småskogeierne, i øvre Verdal bestandsplanområde bør være nåværende grunneier.

Styret i Vuku Landbrukslag