Levanger – et kinderegg for sykehus og universiteter

Logobilde Nina Bakken Bye 

Debatt

Espen Leirset har reist debatten om å flytte sykehuset til motsatt side av byen. I stedet for å bruke penger på helt nye bygg, bør vi bruke mer penger på å lage godt innhold i de byggene vi har.


Leirset innleder sitt innlegg med at samlokalisering av sykehus og universitet er moderne og framtidsrettet for begge institusjoner. Han viser til to fakultet, som vil ha stort faglig utbytte av å integreres med sykehuset.

Vi er inne i en tid der bruken av teknologi i samhandling mellom mennesker og organisasjoner har skutt fart som følge av at vi er tvunget til å møtes på en ny måte. Videomøter har tatt over for fysiske møter i store deler av samfunnet. Pasienter har møtt legen sin over video og teknologien har hjulpet oss til å kunne utføre mange arbeidsoppgaver hjemmefra. Jeg tror at vi i framtiden vil oppleve at det blir mindre reising for å delta i fysiske møter. Det positive er at flere kan møtes og diskutere og utveksle erfaringer. Det blir enklere å samarbeide.

Er det da riktig å starte en slik debatt med bygningsmasse og fysisk samlokalisering? Kanskje er vi best tjent med å diskutere innhold og hvordan vi skal legge til rette for et kraftfullt og bærekraftig samarbeid mellom våre viktige institusjoner. Sykehuset har med sin store fagkunnskap en viktig rolle i å utvikle regionen. Det samme har universitetet. I tillegg har vi NTNU med sin biobank og filial for legeutdanning. Samlet gir dette et kraftsenter med mulighet til å utvikle helsetjenestene videre. Det skal vi være med på.


Levanger kommune jobber kontinuerlig med å legge til rette for både sykehus og universitetene vi er vertskommune for. Dette ga også ordføreren uttrykk for i et tidligere innlegg. Kommunen har siden før jul jobbet med planer for å få til et samarbeid på tvers, mellom kommunen, sykehuset og Universitetene. Første møte skjer nå i mai med mål om at vi sammen skal finne utviklingsmuligheter for institusjonene, lokalsamfunnet og regionen vår. Et slikt samarbeid stoppes ikke av en avstand på 2 kilometer.


Oppgaven vår som lokalsamfunn er å tilrettelegge for at sykehuset kan vokse og tiltrekke seg interessante oppgaver slik at fagfolk søker seg hit. Vi må sørge for at Levanger videreutvikler alle våre kvaliteter som et attraktivt bo- og arbeidsted.

Samarbeid mellom Sykehuset og Nord Universitet eksisterer allerede, og må videreutvikles uansett om de ligger i hver sin geografiske ende av Lille vakre Levanger. Vi kan ikke vente 20-30 år på et nytt sykehus, som er perspektivet om det er samlokalisering som skal til for å få til dette samarbeidet.

Sykehusområdet oppleves kanskje trangt sammenlignet med åkerlandskapet omkring Campus Levanger på Røstad. Det er imidlertid betydelige utvidelsesområder hvor vi i dag bruker omtrent 15 dekar til parkering på ett plan. Det er også en rekke bygninger på sykehusområdet på en og to etasjer. Kanskje er det på tide å tenke nytt, og bygge mer i høyden.

Dersom Helse Midt-Norge ønsker utvidede eller nye arealer for sykehus, er Levanger kommune åpen for det også i fremtiden, som vi har vært i fortiden med både sykehuset og universitetene. Det er Levanger kommune som eier Hunt-bygget. Det er kommunen som har besørget legevaktbygget med helikopterplattformen. Kommunen har også hatt en sentral rolle i et langvarig samarbeid om utviklingen av campus på Røstad. Det skal vi fortsatt ha nå når Nord skal legge sine langtidsplaner på Røstad.


Alle skal vi forvalte skattebetalernes penger på beste måte, og da skal vi utvikle en samarbeidskultur og arbeide med innholdet vi leverer til de som trenger kommunen, sykehuset og universitetene. Vi skal bruke penger på nye bygg når det støtter opp om målet, og er innenfor realistiske økonomiske rammer.

Nina Bakken Bye

Varaordfører Levanger kommune