Kommunen varslet færre hjemmebesøk - nå stiller pensjonistforeningen fire spørsmål

Logobilde Stein Aamdal 

Debatt

Verdal kommune varslet 27. mars om «Færre hjemmebesøk for å begrense smitte» og opplyste at hjemmetjenesten ville redusere praktisk bistand for de som mottar slike tjenester- som gjerne dreier seg om renhold.

Det står på kommunens hjemmeside at de i forkant av disse endringene gjennomførte en ringerunde til brukerne der de informerte om reduksjonene i hjelpa.

På hjemmesida kan det se ut som kommunen beroliger oss med følgende: «Mange brukere får nå ekstra støtte fra sine nærmeste pårørende, mens både naboer og bekjente bidrar med innkjøp eller med å løse andre praktiske oppgaver».

Det er 04.05.20 ikke registrert smitte i Verdal.

1. Har hjemmetjenesten nå kommet tilbake i normal drift og får de som trenger det den praktiske bistanden de etterspør?

2. Ivaretar en ringerunde med informasjon om reduksjon i tjenestetilbudet brukernes medvirkningsrett?

3. Er en ringerunde til brukerne en tilfredsstillende metode for samarbeid og medvirkning for pårørende?

Rett før påske iverksatte Verdal kommune korona-turnus med 11,5 times skift i flere avdelinger/soner innen helse og omsorg med 3 dagers varsel uten avtale med sykepleierne. Det ble satt opp arbeidsplaner på 69 timers uke der maksimal overtid inngikk som fast del av arbeidsplanen. Etter forhandlingsmøte 20.april er det satt en stopper for denne ulovlige praksisen, men kommunen fortsetter med lange vakter på 11,5 time som sliter ut de ansatte uten at smittesituasjonen tilsier slike arbeidsplaner.

Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn med Hjemmetjenesten Vinne distrikt i vinter og ga 13.mars Verdal kommune to pålegg.

Arbeidstilsynet skriver 13.03.2020:

Pålegg - Tids- og arbeidspress - kartlegging, risikovurdering, plan og tiltak

For å vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen 22.05.2020 ha mottatt:

  • Kopi av kartlegging og risikovurdering som er i tråd med begrunnelsen over. Risikovurderingen skal særlig ta hensyn til arbeidets organisering og tilrettelegging.
  • Oversikt over gjennomførte tiltak og/eller plan med frist for gjennomføring av tiltak. Ved gjennomføring av tiltak skal det særlig tas hensyn til arbeidets organisering og tilrettelegging.
  • Beskrivelse av hvordan verneombud og arbeidstakere har medvirket.

Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - bistand til påleggsgjennomføring

For å vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen 22.05.2020 ha mottatt:

  • Beskrivelse av hvordan bedriftshelsetjenesten har bistått arbeidsgiver ved gjennomføring av pålegget

På bakgrunn av dette pålegget fra Arbeidstilsynet om kartlegging og risikovurdering av de ansattes tids og arbeidspress er det grunn til bekymring at kommunen få dager etter beordrer ansatte til arbeidsplan på 69 timers uke uten at tillitsvalgte for sykepleierne er med på drøfting.

I brev av 03.04.20 fra NSF N-T til Verdal kommune står det bl.a. under henvising til den sentrale avtalen som åpner for unntak fra Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser:

«Partene understreker viktigheten av at ledere og tillitsvalgte har gode og åpne prosesser rundt disse forholdene lokalt, og at man sammen søker å finne løsninger som kan ivareta både arbeidsgivers og arbeidstakers behov for forutsigbarhet.

Denne avtalen forutsetter at behovet er begrunnet i den ekstraordinære situasjonen som er oppstått som følge av den pågående Koronaepidemien». I slike drøftinger er det naturlig å ta opp de ulike bestemmelsene i avtalen og om kriteriene for bruken er tilstede.

Slik dagens situasjon er pr i dag mener vi det ikke er grunnlag for å ta i bruk avtalen nå. Dette må søkes løst innenfor gjeldende lov- og regelverk.

AML § 10-2(1) sier at «Arbeidstidsordninger skal være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig å ivareta sikkerhetshensyn». Dette gjelder uavhengig av om avtalen tas i bruk eller ikke. De ansatte skal nå holde lenge i en krevende situasjon. Det er derfor ekstra viktig at de ansatte ikke påføres ekstra belastninger uten at det er helt nødvendig.

4. Vil Eldrerådet følge opp arbeidssituasjonen for de ansatte innen helse og omsorgssektoren slik at vi eldre er sikret forsvarlige helse og omsorgstjenester sjøl om pandemien kan komme til å vare lenge?

Stein Aamdal

Leder Pensjonistforeningen Aker Verdal / Kværner Verdal