Derfor sa politikerne nei til boliger her

Debatt

Som politikere ble vi denne uka utfordret til å vedta regulering av ni tomter lokalisert i et friområde i Forbregd/Lein; Hubroberget. Dette er et friområde som innbyr til leik og rekreasjon, og området gir barn mulighet til å utforske et variert og ulendt terreng.

Kommunestyret vedtok i budsjettbehandling i desember 2019 at Verdal Kommune skal ha en aktiv og offensiv boligpolitikk, med vekst i sentrum og i grendene. Vi har altså sagt at vi må satse på boligtomter i nærmiljø i hele kommunen; - Hvorfor vil vi da ikke ta deler av friområdet i Forbregd/Lein til boligtomter?

I saken om Hubroberget ser vi at det blir en interessekonflikt mellom behovet for flere tomter og fortetting på den ene siden, og behovet for å bevare naturlige grøntområder i boligområdet på den andre siden. Senterpartiet har vurdert fordeler og ulemper i saken, og mener at de negative konsekvensene ved at deler av Hubroberget tas til boligformål er langt større enn gevinsten.

Nærskog er viktig for folkehelsen, og natur og landskap har helsebringende effekt på mennesker. Tilgjengelighet og god tilrettelegging av uteområder i boområder er derfor en investering i folkehelse. Ved å omregulere denne siste delen av et nært skogsområde vil mange miste muligheten for barnelek i skogen, korte turer for barnefamilier, naturopplevelser for barnehagen, områder for å gå tur med hund og korte rekreasjonsturer.

Frem i tid vil det kanskje bli behov for en utvidelse og utbygging av barnehagen i Forbregd/Lein. En utvidelse av barnehagen vil medføre større behov for gode nærområder, og i så måte er det en fordel å beholde Hubroberget slik det er i dag. En utvidelse vil også kunne medføre behov for mer areal til bygg og uteareal i tilknytning til selve barnehagen, og da er det hensiktsmessig med tilgjengelig areal nært barnehagen.

Senterpartiet vil fremheve at en aktiv og offensiv boligpolitikk ikke bare betyr fokus på kommunale tomter. Vi tenker det betyr at kommunen skal ha store ambisjoner for en helhetlig tomteutvikling – uansett om det er kommunale eller private tomter. Kommunen har svært lite tomtereserver, og kan ikke være leverandør av tomter alene. Vi er avhengig av private initiativ og et godt samarbeid med private aktører. Som det har vært skrevet i media, så har en privat aktør skissert opp mot 147 boenheter i Forbregd/Lein, så det er ikke mangel på tomtealternativ i området. En slik utvidelse av boligfeltet forsterker også behovet for Hubroberget slik det er i dag.

Med mange private initiativ og god offentlig tilrettelegging, har vi tro på fortsatt utvikling og bolyst, - både i Forbregd/Lein og i resten av kommunen.


Anne Grete Valbekmo

Varaordfører og leder for utvalg plan og samfunn

Verdal Senterparti


P.S. Forslaget om avvise detaljreguleringen for Hubroberget kom som et fellesforslag fra Senterpartiet og Høyre i plan- og samfunnsutvalget. Det ble vedtatt med seks stemmer mot de tre fra Arbeiderpartiet, som gikk for rådmannens innstilling om å sende reguleringen ut på høring.

Red.