Innlegg: – Er dette et forsøk på seigpining?

Tor Barli på veg inn i Vektargården, der han bor. Inne i blokka venter hindringer for beboeren, som har en stor utfordring med å komme seg inn i heisen.  Foto: Svein Arne Flyum

Debatt

Det virker som om at mange personer/instanser ser det som sin hovedoppgave å finne regelverk som i mange tilfeller stopper mennesker med et eller annet hjelpebehov, i stedet for å foreslå, og gjennomføre tiltak til beste for de som har behov for slik hjelp.

Viser til oppslaget i Innherred 16. mai.

Det er mange måneder siden Tor Barli flyttet til sin nye leilighet, og opplevde å ikke få hjelp slik at han kunne få en livskvalitet han hadde forventet seg da han flyttet.

Her er det mange som burde ha hjulpet Barli. Uansett skal det ikke ta over seks måneder før noen tar tak i saken. Verdal kommune er de første som sikkert ble kjent med Barlis utfordringer. De skal kjenne til situasjonen for sine innbyggere som skrives ut fra sykehus, og umiddelbart sette i gang nødvendige tiltak for hjelpe disse. Her kan det ikke ha vært arbeidet under trykk, når en vet de store problemene Barli har med sin bolig. Videre bør både utbygger og borettslaget se på sin rolle i denne saken.

Problemet er todelt. Det ene knyttes til heisen, branndøren og forrommet til heisen grunnet branndøren, og det andre til egen dør inn til boligen. I begge tilfeller gjelder saken automatisk døråpner. Dette er avgjørende for at Barli skal ha en normal og problemfri tilgang til sin leilighet.

Kommunens branninspektør bekrefter at branndør og forrom er nødvendig ifølge reglementet og utbyggers valg av heisdør. En kan mistenke at dette valget er besparende for hele byggeprosjektet, og derfor valgt. Jeg kjenner til i overkant av ti borettslag i Verdal som har heis. Ingen av disse har branndør foran heisen, da utbyggerne i disse prosjektene hadde valgt en dyrere heis med dør som tilfredsstilte det branntekniske. Her burde kommunen ved godkjennelsen av prosjektet påpekt de problemene utbyggers valg av heisløsning kunne medføre. Særlig med tanke på at det stort sett er eldre beboere i de fleste leilighetsbygg, og at de ikke blir yngre med årene. Det er ikke vanskelig å tenke seg at mange av beboerne kan komme i situasjoner fram i tid der de blir funksjonshemmede. Med kjennskap til Tor Barlis kamp, samt muligheter for at en kan komme i en situasjon der man er avhengig av rullestol, ville jeg ha vært skeptisk til å velge leiligheter der Stiklestad Eiendom er utbygger.

Etter over et halvt år er utbygger villig til å snakke med Barli. Dette er bra etter flere tidligere henvendelser og synfaringer. Utbygger henviser til at Tek10 er benyttet og fulgt. Jeg betviler ikke dette, men det står i byggeforskriftene at det er et krav om at bygg skal oppføres etter intensjonene i universell utforming. Dette kan ikke være hensyntatt i dette tilfellet! Universell utforming er en samfunnskvalitet med særlig betydning for personer med funksjonsnedsettelse. Et mål er å oppnå full likestilling og deltagelse for personer med nedsatt funksjonshemming og hindre diskriminering. Det betyr i dette tilfellet at Barli skal ha like lett tilgang i borettslaget som alle andre. Universell utforming gjelder for unge som gamle.

Når det gjelder Balis egne inngangsdør, sitter Verdal kommune med løsningen. Kommunen forvalter Husbankens boligtilskudd, og innen denne ordningen finnes en løsning som tar opp i seg nødvendige tilpasninger av bolig. Gjennom budsjettforhandlingene i fjor ble det bevilget penger til slike formål.

Jeg håper at det snarlig finnes en løsning som eliminerer Tor Barlis problemer. Det er ikke verdi verken for Verdal kommune, utbygger eller borettslag at slikt skal være mulig.

Svein Arne Flyum