Innlegg

Vi foreslår en trøndersk omstillingskommisjon

Miljøpartiets tillitsvalgte vil omstille oljearbeiderne til grønne næringer. – Norge kan bli verdensledende på fornybar energiproduksjon og klimateknologi til havs, men da må vi satse nå, skriver de i dette innlegget. 

Debatt

Den siste tiden med korona-pandemien, viser at det gjelder å få fortgang i omstillingen av trøndersk industri og næringsliv, slik at vi det neste tiåret ikke er like sårbar for fall i oljeprisen og etterspørselen etter norsk olje.

En trøndersk uavhengig omstillingskommisjon må være bredt sammensatt av parter fra trøndersk industri, teknologiske miljø, kunnskapsmiljø, partene i arbeidslivet, fylkeskommune, trønderske kommuner og stat.

Det er mange konkrete industriprosjekt som bør være realistisk å realisere, det gjelder plugging av brønner, lukka anlegg for havbruk og større havvind/energi- installasjoner. Her mener vi at det vil være en unik mulighet for teknologiske og industrielle miljø i Trøndelag for å gå sammen om å lete etter prosjekt som kan bli realiserbare innen relativt kort tid. Vi foreslår å danne en Trøndersk omstillingskommisjon.

For å skape et regionalt handlingsrom må statlig støtte kunne styres direkte mot utbyggingsprosjektene. For elektrisitetsproduksjon som havvind kan Storbritannias støtteordninger med kontraktsfestet støtte på mellomlegget mellom et avtalt strømprisnivå og markedspris, overføres til norske forhold. Da kan hav-vindprosjekter som ikke er avhengig av oljeindustrien eller petroleumsskatten settes i gang. For havbruk kan sterk reduksjon av konsesjonsavgiften for lukka flytende teknologi, etter mal fra utviklingskonsesjonene, gi fortgang i byggingen av lukka flytende havbruksteknologi. Begge disse økonomiske tiltakene kan gi direkte effekt på prosjekttilgangen til Verdal og andre maritime industrier i Trøndelag. Midlertidige støtteordninger må raskt på plass etterfulgt av langsiktig omlegging for å sikre fortgang i utbyggingsprosjektene.

Ingen kunne forutse og selvsagt ikke ønske en så brutal endring med en så omfattende nedstenging av samfunnet og bråstopp i økonomien nasjonalt og globalt på grunn av vår felles usynlige fiende, koronaviruset. Dette er en krevende situasjon som forsterker de utfordringer norsk oljerelatert industri har.

Hele situasjonen gir oss utfordringer på mange plan. På svært kort tid ble prosjekt og investeringer i oljebransjen lagt på is, noe som har gitt bråstopp i oppdrag for leverandørindustrien og for Trøndelag sin del, med størst konsekvenser for Kværner i Verdal, noe som er spesielt krevende for lokalsamfunnet i Verdal, men også for Innherred og Trøndelag. Regjeringen har kommet med et forslag til krisepakke. Regjeringen sitt forslag vurderes både av leverandørindustrien og oppdragsgiver Aker BP som utilstrekkelig for å videreføre Hod-prosjektet, som Kværner Verdal etter planen skulle realisere.

Vi står altså i en situasjon med lite vilje til å investere i oljerelaterte prosjekt pga en brå nedgang i etterspørsel og pris. En situasjon som krever omstilling fordi den er fornuftig og riktig, uavhengig av hvordan markedet svinger. Vår store avhengighet av oljeøkonomien er en svakhet for samfunnet i sin helhet og derfor i seg selv et viktig argument for omstilling.

Vi mener det riktige og beste i denne situasjonen er at staten legger trykk og fortgang i en industriell og teknologisk omstilling. Nye prosjekt for industrien må legges til rette for av stat og næringsliv, uten å gå via skattelette til oljeselskapene men heller tilgang på støtte til de selskapene som utvikler fornybar energi og miljøteknologi. Statlig og annen kapital og investeringer må nå bruke denne vanskelige situasjonen til å vri investeringer i en ny og nødvendig retning.

Nasjonalt har vi i MDG tatt til orde for å gi oljenæringen en grønn omstillingspakke som gir leverandørindustrien flere nye bein å stå på. Vi ønsker å gi ny giv til de i 170.00 nordmennene som har oljerelaterte jobber. Nå trenger vi deres kunnskap og erfaringer til å bygge opp de nye, fornybare næringene som dette århundret krever av oss. Norge kan bli verdensledende på fornybar energiproduksjon og klimateknologi til havs, men da må vi satse nå. Vi er allerede sent ute. Men mulighetene er mange.

Ask Ibsen Lindal, energipolitisk talsperson MDG

Marita N. Gustad, fylkesleder MDG Trøndelag

Arne Rønning, nestleder MDG Trøndelag

Arvid Wold, kommunestyrerepresentant MDG Verdal

Tommy Reinås, gruppeleder MDG Trøndelag fylkesting

Ola Lund Renolen, gruppeleder MDG Trondheim bystyre

Jørgen R. Krokstad, fylkesstyremedlem MDG Trøndelag