Skal vi si nei til 14 millioner?

Jostein Trøite, SV Kommunestyret 2015-19 Levanger, logobilde 

Debatt

Levanger kommune har over lang tid hatt en debatt om struktur på kjøkkentjenester for helsesektoren. Kommunestyret vedtok i sak 34/18 å bygge et sentralkjøkken ved Staup helsehus for hele kommunen til en pris av 17 mill. SV avviste dette fordi prisen var helt urealistisk. Men det store flertall fulgte rådmannen og ordføreren . Når saken nå kommer opp igjen, er byggeprisen 37 mill.

Stortinget har i Stortingsmelding 15 «Leve hele livet», påpekt sammenhengen mellom mat og ernæring til eldre og livskvalitet, og anbefaler nærhet mellom beboere og kjøkken. Husbanken har derfor en tilskuddsordning på 68000 kr eller 40% av investeringskostnadene pr. plass ved institusjon eller heldøgns omsorg.

«Målet med tilskuddet er å gjøre mat og måltider til en bedre opplevelse og styrke matomsorgen ved å bringe matlagingen tettere på beboerne i sykehjem og omsorgsboliger.»

Levanger kan få betydelige tilskudd fra Husbanken om de velger å bygge ut kjøkken på Stokkbakken omsorgssenter i Åsen og ved de andre institusjonene, enn å bygge et storkjøkken som skal dekke hele kommunen, skriver Jostein Trøite.  Foto: Roger M. Svendsen

I høringsnotatet formannskapet sender ut på intern høring, er det foreslått å bygge et produksjonskjøkken for hele kommunen, fortrinnsvis ved Staup helsehus. Dette alternativet vil i følge saksframlegget ikke utløse noe tilskudd fra Husbanken. Dersom en bygger et kjøkken ved LBAS, Breidablikk , Staup helsehus og Stokkbakken omsorgsenter i samsvar med krava til husbanken, vil det gi 11,560 miil kroner i tilskudd. Dersom en i tillegg regner med en gjenåpning på Skogn helsetun med 40 plasser, vil det føre til et tilskudd på ytterligere 2,720 mill kr. Samla tilskudd vil da bli 14,280 mill kr.

Saksframlegget viser til at investeringskostnadene ved utbygging av et sentralt produksjonskjøkken vil være 36,5 mill kr, alternativet med utbygging ved lokale institusjoner vil være 39.2 mill. Det er da regnet med tilskudd fra husbanken til bygging på Staup og LBAS med til sammen 4,867 mill kr.

Med hensyn til driftsutgifter, er det beregnet en årlig kostnad på 10,2 mill ved ett sentralkjøkken , mens det ved fem lokale kjøkken vil være 16,9 mill. det er altså en merkostnad på 6,7 millioner kroner.

Men er administrasjonens beregninger fasit ? Selv om administrasjonen, ordfører og rådmann hevdet at de i 2018 kunne bygge et sentralkjøkken for 17 mill, er alle nå klar over at dette var helt feil, derfor ble også vedtaket annulert. Jeg vil derfor vise til et par eksempel på utredninger formannskapet ikke har gjort :

ÅSEN: Dersom en bygger et kjøkken som tilfredstiller Husbankens krav, vil det kunne utløse et tilskudd på 2,312 mill. Det kan bli en merkostnad i forhold til de beregninger som foreligger, men med tilskuddet skulle det være mulig å få en bedre løsning både økonomisk og for beboerne. Men trenger driftsutgiftene å bli så høge som beregnet ? Dersom en legger til grunn at kjøkkenet skal driftes 5 dager i stedet for 7 dager i uka, vil lønnsutgiftene reduseres med over 30%.

SKOGN: Ventelistene på insitusjonsplass i kommunen er lange, for tida på ca 30 plasser. Alle prognoser viser at behovet øker i tida framover. Dersom en foretar en utbygging av f.eks 40 plasser på Skogn samtidig med utbygging av kjøkken, vil det utløse et tilskudd på 2,720 mill. til kjøkken. Dette er ikke lagt inn i beregningene. Slik blir det når ikke ting sees i sammenheng !

BREIDABLIKK: Dersom bygningsmassen på Breidablikk er slik at det ikke er mulig å tilfredsstille Husbankens krav om nærhet, er det mulig å levere mat dit fra et større kjøkken på Staup helsehus, alternativt at det beregnes drift 5 dager i uka med over 30% mindre lønnsutgifter.

LBAS: Her kan det også beregnes 5 dagers drift med over 30% mindre lønnsutgifter.

STAUP HELSEHUS: I beregningene for et lokal kjøkken ved Staup er det beregnet et tilskudd på 2,8 mill fra Husbanken. Dette faller bort dersom det blir ett stort sentralkjøkken der. Dersom dette kjøkkenet skal betjene BBT, må en beregne noe høger lønnsutgifter enn det som er beregnet.

Det finnes neppe noen endelig fasit på kostnader ved ulike utbyggingsalternativer,men det står fast at at kommunen sier nei takk til 14 millioner i støtte fra Husbanken ved å bygge ett sentralkjøkken. Det står også fast at kjøkkeneutbygging må sees i sammenheng med behovet for flere institusjonsplasser. Dessuten burde det kunne sees i sammenheng med produksjon av skolemat, av transportkostnader og med tilførsel av kortreist, lokalprodusert mat.

Jostein Trøite

SV