Innlegg

Hva kan barnehagene i Levanger lære av koronakrisen?

Debatt

Kommunale barnehager i Levanger har etter gjenåpning av barnehagene 20. april, lagt seg på åpningstid på 7,5 timer pr. dag. De fleste private barnehagene har fulgt etter kommunen i forhold til denne åpningstida. Redusert åpningstid begrunnes i smitteveilederen som barnehagen må forholde seg til.

7,5 timer tilsvarer en arbeidsdag for ansatte. I normaltid kan enkelte barnehager ha åpningstid over 10 timer pr. dag. Forholdet mellom bemanningsnorm og åpningstid er ikke lovregulert. Det betyr at desto lengere åpningstid barnehagene har, desto dårligere er bemanningen gjennom dagen. Åpningstid presses i konkurransen om brukerne.

Smitteveilederen sier at en ansatt kan ha ansvar for en begrenset gruppe gjennom dagen. Gruppene skal ikke blandes, men man kan samarbeide i perioder av dagen.

Pedagoger i barnehagene uttrykker følgende om tida etter gjenåpning av barnehagene og organiseringa vi har i dag:

«Barna uttrykker mer glede i hverdagen.»

«Det er mindre konflikter mellom barna.»

«Barna hjelper hverandre mer.»

«Barna som strever sosialt er mer med i leken. Det dannes nye vennskap.»

«Foreldre sier at de har kommet nærmere barna sine.»

«Enkelte foreldre ser hvordan endringene i barnehagehverdagen påvirker barna deres positivt.»

«Vi kan dele i mindre grupper hele dagen»

«Barna, både de eldste og de yngste er tryggere i barnehagen når vi kan dele i mindre grupper hele dagen for vi får færre overganger»

«Jeg opplever å ha bedre tid til å observere ett og to barn av gangen. Ellers så skjer det så mye at jeg blir stadig forstyrret eller avbrutt.»

«At barna vet hvor den ansatte er gjennom hele dagen skaper ro, trygghet og forutsigbarhet.»

«Vi ser barna, er tettere på og vi bygger bedre og tettere relasjoner.»

«Det er enklere med ankomst når det er de samme ansatte som tar imot barna hver dag hele uka.»

«Forutsigbarheten med tettere bånd mellom ansatte og barn i mindre grupper gjennom hele dagen skaper den roen som barn trenger.»

«Vi blir bedre kjent med barna.»

«Vi får tid til å gripe stundene, ta tak i den barna er opptatte av og undre oss sammen med dem uten å tenke på at snart skal tidligvakta hjem og jeg blir alene resten av dagen.»

«Jeg er mye mer sliten etter arbeid nå, men det er på en positiv måte fordi jeg vet at jeg har sett alle de barna jeg har ansvar for.»

«Vi har kommet tettere på foreldrene og kommer til å kommunisere med dem på ulike måter i framtida, gjennom telefonmøter, teams-møter og fysiske møter. Vi må finne ut hva som er den beste samarbeidsformen for hver enkelt familie.»

Erfaringene som speiles av disse sitatene har fått oss til å undre oss over hva som egentlig er det beste for barna våre. Kunnskapsministeren sier hun ønsker at barnehagene utvider åpningstiden til normal åpningstid. Hva mener vi skal være normal åpningstid i Levanger? Med regulert åpningstid for barnehagene, så gir vi barnehagene mer like driftsforutsetninger og vi kan sikre barna mer forutsigbare barnehagemiljø. Slik bemanningsnormen er i dag, så er det ikke bærekraftig med åpningstid utover 9 timer pr. dag! Kriser åpner et vindu for å lære av nye praksiser som oppstår gjennom håndtering i unntakstilstander. Vil vi egentlig tilbake til sånn det var før, når vi ser at både barn og ansatte har det bedre nå?

Kari Olafsen Aunet

enhetsleder for kommunale barnehager i Levanger kommune