Vil ny E6 noen gang møtes på grensa mellom Verdal og Levanger?

Logobilde Anne Grete Valbekmo 

Debatt

Ja, - vi må sikre at E6 møtes på grensa, og vi må finne en vegtrase fra Mule til Vinne som helhetlig sett er god for begge kommunene. Vi må velge en vegtrase som tar minst mulig dyrka mark og som medfører at minst mulig boliger og gårder må rives. Vi må rett og slett velge en vegtrase som har minst mulig ulemper for begge kommunene.

Den 12. mai hadde utvalg for plan og samfunn i Verdal sak om ny E6 til behandling. Rådmanns forslag til vedtak var at det skulle mekles om kryss ved Fleskhus og Havnekrysset slik som vist i Statens vegvesen sitt opprinnelige planforslag, og at resten av innsigelsene fra sektormyndighetene skulle tas til følge. Saken fremsto som uoversiktlig og den var for dårlig belyst med tanke på hva det betydde at «resten av innsigelsene tas til følge». Følgende utsettelsesforslag ble vedtatt av utvalget: «Rådmannen bes legge fram kommunedelplan ny E6 til endelig, helhetlig behandling og sette avklaring av mekling og innsigelser i sammenheng med dette».

Derfor er trasevalg for ny E6 gjennom Verdal ennå ikke politisk behandlet. Vi vil få en helhetlig sak til behandling etter sommeren. Der vil alle høringsinnspill være med, samt en administrativ vurdering av disse.

I valg av trase er det mange hensyn som skal vektes: Vi må ha et vegsystem som fungerer, det må tas minst mulig dyrka mark, minst mulig boliger må rives, vi må tenke på støy, vi skal ha minimalt med naturinngrep og vi skal ta hensyn til kulturminner. Listen kan sikkert gjøres lengre.

Det handler om å finne en god og trafikksikker løsning for ny E6 der «sluttregnskapet» viser at ulempene er minst mulig og nytteeffekten er god. Så enkelt, og så vanskelig.


Anne Grete Valbekmo

Varaordfører og leder for utvalg plan og samfunn

Verdal Senterparti