Innlegg

– En plikt å sikre forutsigbarhet

– Vi forstår at planen kan oppleves som uforholdsmessig stor, skriver de, men Anne Grete Valbekmo og Karl Bernhard Hoel mener argumentene for å vedta planen er viktigere. Foto: Roger M. Svendsen  Foto: Roger M. Svendsen

Debatt

Industrien i Verdal opplever tøffe tider på grunn av koronakrisen, da er det viktig at kommunen er sitt ansvar bevisst og legger til rette for at industrien skal kunne overleve sånn at vi unngår tap av arbeidsplasser i størst mulig grad.

Kværner Verdal er selve hjørnesteinsbedriften med sine ca 750 ansatte, en bedrift det er veldig viktig å ta vare på sånn at bedriften overlever og fortsatt kan være det lokomotivet i Verdal som bedriften er, i tillegg er det veldig mange små og store bedrifter i Verdal som bidrar til store inntekter til Verdal kommune. En av disse bedriftene er Verdalskalk, som sammen med tilknyttede selskaper utgjør over 100 ansatte. Verdalskalk drifter en av nord-europas reneste kalkforekomster, bedriften genererer store skatteinntekter til kommunen i tillegg til at de kjøper varer og tjenester i størst mulig grad lokalt. Dette er en bedrift som er avhengig av langsiktighet for å kunne foreta de store investeringene som er nødvendig for videreutvikling av bedriften på en miljømessig forsvarlig måte og at bedriften fortsatt skal være konkurransedyktig ute i Europa.

Den 15.06.2020. skal kommunestyret avgjøre om verdalskalk får så gode og langsiktige rammevilkår og forutsigbarhet at Verdalskalk kan fortsette å utvikle sitt uttak av kalk fra Tromsdalen på en god og miljømessig forsvarlig måte.

Verdal Frp mener at Verdal kommune har en plikt til å sikre forutsigbarhet og legge til rette for fortsatt kalkuttak i Tromsdalen i mange år fremover, dette kan kommunen gjøre med å imøtekomme Verdalskalk sitt behov for langsiktighet.


Tore Landstad

Gruppeleder Verdal FrP.