Tromsdalen-debatten

Det er ikke slik vi behandler seriøse næringsaktører som ønsker å bygge lokalsamfunnet sammen med oss i et 100 års perspektiv

Oddleiv Aksnes logobilde 

Debatt

Med den siste tids usikkerhet vil det være helt avgjørende at vi klarer å trygge lokalsamfunnets videre utvikling med trygge arbeidsplasser, et godt tjenestetilbud og gode bomiljøer. Olje og gassrelatert industri som har preget vårt lokalsamfunn gjennom 50 år, ser ut til å måtte omstille seg i forhold til samfunnsutviklingen, og vil gå en litt mer usikker fremtid i møte, eller gi nye muligheter.

Derfor er det nu veldig viktig at vi nu styrker andre alternative næringer og industrier tilstedeværelse lokalt, med tilgjengelige arealer og langsiktige rammebetingelser.

Reguleringen i Tromsdalen er en stor brikke oppe i dette, vi er så heldige å ha en av Nord-Europas største og reneste kalkforekomster innenfor våre grenser. Denne ressursen gir oss en unik mulighet til å skape en trygghet inn i fremtiden med arbeid og aktivitet.

Da er reguleringsplanen som skal behandles i kommunestyret på mandag av meget stor betydning for å gi «startskuddet» til denne muligheten. Ut ifra tiltakshavers planer vil denne reguleringen bidra til at planene om milliardinvestering på ny logistikkløsning og langsiktige planer og utvikling lokalt vil bli påstartet.

Verdal Høyre er meget bekymret for konsekvensene hvis lokalpolitikken med Arbeiderpartiet i spissen nu i siste liten stopper planforslaget med forslag om at planen avvises. Dette forslaget setter hele arbeidet 15 år tilbake i tid, og har påført kommune og tiltakshaver store kostnader i utredningsarbeider som kanskje må legges i skuffen. Samtidig settes planer om transportband, ny gang og sykkelvei til Ness i spill og risikoen for økt belastning med lastebiltransport på vei er overhengende i lang tid fremover.

At forslaget nu kommer i sluttfasen etter en langvarig prosess med Arbeiderpartiet i førersetet er meget bekymringsverdig. De har vært en pådriver for en detaljert kommunedelplan vedtatt i 2013, der et av hovedmålene var å unngå stykkevis og delt regulering i Tromsdalen.

At de nu plutselig vil ha en etappevis regulering i Tromsdalen er signaler på tvers av tidligere politikk, og en vingling som er helt uforståelig ift at de påberoper seg å være et styrings og næringsvennlig parti. Deres utspill i sluttfasen er ikke næringslivskommunen Verdal verdig, og gir signaler langt utenfor egne grenser som legges merke til. Det er ikke slik vi behandler seriøse næringsaktører som ønsker å bygge lokalsamfunnet sammen med oss i et 100 års perspektiv.

Det er slike aktører vi trenger for å styrke grunnlaget for et bærekraftig lokalsamfunn inn i fremtiden, med da må vi være villige til å gi dem langsiktige og trygge rammebetingelser, som videre utløser investeringer og arbeid.

Slike saker bør ikke brukes til symbolpolitikk og markeringsbehov, det er den for viktig til, den er et av grunnlagene for utvikling av et bærekraftig og trygt lokalsamfunn. AP skjerp dere!

Verdal Høyre

Oddleiv Aksnes

Gruppeleder