Tromsdalen-debatten:

Mener Aps forslag er lite forutsigbart, usikkert og ikke gir grunnlag for langsiktige investeringer

Logobilde Pål Sverre Fikse 

Debatt

På mandagens kommunestyremøte skal detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi behandles. I den forbindelse har Verdal Ap utfordret ordføreren på noen spørsmål.

Les også: Her finner du innleggene med spørsmålene fra Verdal Ap til ordføreren

Dette er en sak med lang historikk. Det reguleringsforslaget kommunestyret skal ta stilling til er resultatet av en lang og omfattende prosess som har vært ønsket av kommunestyret i Verdal.

Ett av hovedmålene med denne prosessen har vært å unngå en stykkevis og oppdelt regulering.

I 2003 var det meste av dagens areal regulert, og i 2007 det ble innsendt tre nye reguleringsforslag for kalkbruddet i Tromsdalen.
De ble stoppet av kommunestyret med begrunnelse om at det var nødvendig å utarbeide en masterplan for hele kalkforekomsten. Dette arbeidet startet i 2008, og kommunedelplan Tromsdalen ble vedtatt i 2013.


Fra reguleringsplanen ble stoppet av kommunestyret i 2007 og frem til vi nå har saken til behandling har det altså gått 13 år. Arbeidet med den reguleringsplanen vi skal ta stilling til nå, har pågått i 5 år.

Tida som dette har tatt, har etter min mening gjort reguleringsforslaget stadig bedre. Det er lagt inn rekkefølgebestemmelse for etablering av gang- og sykkelvei, alternativ transport, bestemmelser for bruk av matjord og ikke minst etappevis utbygging. I tillegg til en rekke andre detaljerte bestemmelser som gir forutsigbarhet både for lokalsamfunnet og for bedriften.


Alle disse tilleggene er lagt inn fordi det har vært politisk ønsket av kommunestyret.

I løpet av arbeidet med kommunedelplan og den fremlagte detaljreguleringsplanen har Ap hatt ordføreren, og i perioden 2011-2019 hadde Ap leder i plankomiteen.

Gjennom hele dette arbeidet har det vært mange ulike innspill fra mange aktører. Et av innspillene har vært at området som skal reguleres og avsettes til utvinning av kalkstein er veldig stort.

Saken er utsatt og sendt tilbake til administrasjonen en rekke ganger, blant annet i januar i 2019 med bestilling om at etappevis uttak måtte tas inn i reguleringsbestemmelsen.

Først i oktober 2019 foreslår Ap etappevis regulering.

Det er noe rart at det etter alle disse årene, med Ap i førersetet, ikke er nevnt en eneste gang at det beste er å regulere området bit for bit. Hvorfor det plutselig er blitt slik får Ap svare for selv.

Hva er så forskjellen på etappevis drift og etappevis regulering? Det som nå er lagt inn i reguleringsplanen er en tydelig inndeling som gir forutsigbarhet for hvordan bruddet skal utvikle seg. Det er også lagt inn tidsbegrensninger for når nytt område kan tas i bruk. Det gir langsiktighet og forutsigbarhet for alle parter. En forutsigbarhet som er helt nødvendig dersom en privat aktør skal foreta en milliardinvestering i transportbånd.


Etappevis regulering vil føre aktøren ut i et kontinuerlig reguleringsarbeid der man hele tiden vil være avhengig av skiftende flertall i kommunestyret for å vite om man får lov til å regulere neste etappe. Det er lite forutsigbart, usikkert og gir ikke grunnlag for langsiktige investeringer som sikrer over 100 lokale arbeidsplasser.

Så til det første spørsmålet fra Ap om lokal styring av forekomsten framover i tid.

Mineralnæringa er en gjennomregulert næring med svært strenge krav. Heldigvis.

Hvilken styringsrett er det egentlig vi gir fra oss? Vi eier ikke ressursen. Det hadde vært flott om det hadde vært kommunal grunn kalkforekomsten hadde vært på. Da hadde store verdier gått rett inn i de kommunale budsjettene. Men slik er det altså ikke. Vi er reguleringsmyndigheten. Jeg ser ikke at vi gir fra oss styringsretten for kommende kommunestyrer. Vi har nå lagt inn som ekstra punkt at bedriften skal orientere kommunestyret i hver valgperiode. Da skal det også legges fram revisjon av reguleringsplan utført av Direktoratet for mineralforvaltning.


Ap spør også hvorfor Sp ikke ønsker å være med på etappevis regulering i Tromsdalen, og viser til at Ørin Sør reguleres i to etapper. Til det så må jeg svare at det er ikke Sp som har bestemt at Ørin Sør skal reguleres i to etapper. Reguleringen av Ørin Sør er fremmet av administrasjon i kommunen, dette etter dialog med grunneier. Når det fremmes reguleringsforslag for siste etappe på Ørin Sør, vil vi ta debatten og forholde oss til den konkrete saken. Detaljregulering for Tromsdalen er fremmet av en privat tiltakshaver, og reguleringsplanen følger kommunedelplanen. Flertallet i Sp mener det er riktig avgjørelse å vedta denne planen.

Til slutt utfordrer AP på hva ordfører vil gjøre for å bidra til en bred aksept i samfunnet for aktiviteten knyttet til uttaket av kalk i Tromsdalen framover.
Her vil jeg tydelig på at jeg mener det ER bred aksept for aktiviteten i samfunnet. Som Ap selv skriver i sitt innlegg: Kalkvirksomheten er en ønsket virksomhet.
Det er over 100 årsverk knyttet til aktiviteten. Det er et mineral som brukes i svært mange produkter. På grunn av kalkvirksomheten og kalkens bruksområder ble Verdalskalk definert som en samfunnskritisk bedrift ved utbruddet av Covid-19.

Industripolitikk krever langsiktighet og forutsigbarhet. Det trygger arbeidsplassene og gir grunnlag for store og viktige investeringer.

Pål Sverre Fikse

Ordfører