Tromsdalen-debatten:

Tid for avklaring - advarer mot nye utsettelser

Geir Olav Jensen i Verdalskalk og grunneierne Nils Georg Leirset, Liv Øverås og Anders Børstad, Værdalsbruket går ut med en felles oppfordring.  

Debatt

Den 15.06.2020 skal reguleringsplanen for kalkressursen i Tromsdalen sluttbehandles. Dette er en prosess som strekker seg helt tilbake til 2006/2007. Kommunedelplanen ble vedtatt i 2013 og reguleringsplanprosessen har pågått siden 2015. Vi registrerer at det hos enkelte nå argumenteres for at området skal reguleres trinnvis. Dette har ikke vært tema i tidligere planer eller vedtak fra kommunen.

Geir Olav Jensen i Verdalskalk og grunneierne Nils Georg Leirset, Liv Øverås og Anders Børstad, Værdalsbruket går ut med en felles oppfordring.  

Hensikten og grunnforutsetningen med kommunedelplanen for Tromsdal var en langsiktig avklaring av areal avsatt til kalkvirksomhet. Detaljreguleringen som er fremmet er i tråd med dette. Grunneiere og Verdalskalk har forholdt seg til denne avklaringen gjennom beslutninger som er gjort. En trinnvis regulering vil medføre at reguleringsplanprosessen må påbegynnes på nytt og endre forutsetninger i forholdet mellom grunneiere og virksomhet, grunneieres ressurs og videreutvikling av kalkvirksomheten.Vi mener at det er tid for å gi oss den nødvendige og langsiktige avklaringen for fremtiden. Skulle forslaget om trinnvis regulering vinne fram medfører det trolig en lengre utsettelse med uklare utfall. I stedet for nye utsettelser bør kommunestyret nå komme til en endelig avklaring i denne langvarige saken.

Verdalskalk AS

Geir Olav Jensen


Nils Georg Leirset og Liv Øverås

Grunneiere Tromsdal


Værdalsbruket AS

Anders Børstad

Grunneier Tromsdalen