Innlegg

Uten langsiktighet kan vi heller ikke lage ny transportløsning

Verdalskalk håper på et godt vedtak i kommunestyret.  Foto: Roger M. Svendsen

Debatt

Det fineste med landet vårt er lokaldemokratiet

Et raskt tilbakeblikk på innlegg i Innherred og Trønderavisa viser et stort engasjement for og imot en helhetlig regulering av Tromsdalskalken, og for og imot Arbeiderpartiets forslag om etappevis regulering.

Verdalskalk og Verdal kommune med Ap i politisk ledelse, har jobbet sammen siden 2007 i prosessen med å ferdigstille det forslaget som nå ligger til avstemming i Verdal kommunestyret på 15.06.2020.

Vi i kalkvirksomheten i Verdal vet at vi ba om noe veldig uvanlig og kanskje ba vi om mye, da kommunen skulle starte arbeidet med ny kommunedelplan i 2007.
- Vi ba om at det ble lagt langsiktige føringer i kommunedelplanen for fremtidig utnyttelse av Tromsdalsforekomsten. Det er disse føringene reguleringsplanen bekrefter og effektuerer 15. juni.

Å være lokalpolitiker er et stort ansvar, og jeg er utrolig takknemlig for at det finnes kloke samfunnsengasjerte mennesker rundt om i dette landet vårt som er villig til å bruke fritiden sin til å forvalte fellesskapet til alles beste. Det er dette engasjementet og den meningsbrytningen våre folkevalgte utfører ved små og store politiske veikryss – som utgjør grunnstammen i demokratiet vårt.

Å være vertskommune for så store naturressurser som Verdal har, er et stort ansvar! Bergverksbedrifter kan ikke velge å flytte til nabokommunen eller et annet fylke, vi må være der ressursen er. Vi flytter fjell, men vi knuser det først.

Som 4de generasjon hos en av eierne i Verdalskalk, er jeg opplært av generasjonene før meg til at vi som driver på ikke-fornybare ressurser alltid må opptre slik at vi er samfunnets beste valg. Med det mener vi; trygghet for liv og helse, trygghet for miljøet og økonomisk trygge arbeidsplasser. Dette er vårt samfunnsansvar og det får vi bare til med tydelige og forutsigbare rammevilkår.

Sammen med lokalsamfunnet bør vi ha et felles mål om å sikre mest mulig av produktets verdiskaping lokalt i ressursens hjemkommune. Derfor kjøpte Franzefoss Minerals Felleskjøptomta for noen år siden. Her ønsker vi å bygge opp nye prosesskjeder som gjør at vi kan videreforedle kalken enda noen ledd lokalt før den selges. Jo flere ledd i produktets verdikjede vi har kontroll på, jo mer verdiskaping og arbeidsplasser sikrer vi lokalt og nasjonalt.

Så derfor vil jeg avslutte med å ønske kommunestyret et GODT og KLOKT valg på mandag. La hode og hjerte veie likt. Vi vil så gjerne bidra til å videreutvikle en livskraftig bergverksbedrift i Verdal sammen med dere – men vi trenger mer enn noen andre næringer langsiktig forutsigbarhet.

En ny transportløsning koster nærmere 1 milliard norske kroner, det er verken mulig eller ansvarlig å investere i denne løsningen, hvis vi ikke vet at vi har tilgang til de ressursene vi forvalter i et langt perspektiv. Vi håper for lokalsamfunnet og for bedriften at vi skal slippe å transportere stein med biler i all overskuelig fremtid.

DETTE ER EN DEL AV DET VALGET DERE SKAL GJØRE MANDAG KVELD.

Hanne Markussen Eek

Styreleder, Verdalskalk AS