Kjønstadmarka skal ha kvalitet i framtida: «Vi sikre på at vi kommer til en god løsning!»

Logobilde  

Debatt

Levanger er heldig fordi mange ønsker å bygge og bo i kommunen. Det er noe vi må ta på alvor. Derfor tilrettelegger vi for at så mange som mulig skal få muligheten til å finne boligdrømmen sin i kommunen.

Nå er hovedsatsingen i Kjønstadmarka. Så langt er det i de tre første feltene lagt til rette for 260 boenheter. I starten var det mange eneboliger. I byggetrinn tre dreies miksen til flere delte boliger og leiligheter blant de 155 boligene som skal bygges. Det forsterkes ytterligere i byggetrinn fire som er det siste i Kjønstadmarka. Det er god etterspørsel etter de forskjellige boligtypene. Erfaringen vår er at vi må tilby alt fra leiligheter til eneboliger for å tilfredsstille den enkelte boligbygger.


Statlige myndigheter stiller strenge krav til kommunen når vi skal utvikle nye tomteområder nært sentrum. Mellom 35 og 40 prosent av arealet skal bebygges med boliger for å redusere presset på enda flere sentrumsnære områder. Mange vil bo nært sentrum, derfor må vi utnytte de områdene vi tar til bolig godt. Allerede da Kjønstadmarka ble regulert i 2012 kom Fylkesmannen med en ambisjon om minst 3 boenheter per dekar, og et krav på minimum 2,5 boliger per dekar. I kommunedelplan sentrum er skissen for Kjønstadmarka 4 laget gjennom en områderegulering, men detaljreguleringen gjenstår.

Pågangen på Kjønstadmarka 3 er meget god. Det kan derfor være aktuelt å detaljregulere det siste området med sikte på byggestart i 2022. I friluftslivkartleggingen i 2017 ble deler av skogområdet hvor Kjønstadmarka 4 er planlagt, gitt svært høy friluftslivsverdi. De innspill som aksjonsgruppa kommer med og den kunnskapen vi har om tilgang på friluftsområder på Nesset, vil være viktig å ta med i vurderingen av grad av utbygging og hvilke områder som må skjermes. Dette må videre avveies mot det faktum at kommunen allerede har investert betydelig i veg, vann og kloakk i området, og beregnet at noen av kostnadene skulle dekkes inn ved salg av tomter i område fire. Skrinlegges del fire nå vil den totale utbyggingen gå med underskudd i stedet for å komme ut i null. Slike avveininger er det til syvende og sist våre folkevalgte som skal gjøre.


Sentrale myndigheter vil følge med på hvordan vi skjøtter de områdene vi har satt av til boligbygging. Det er et økende press på å ta i bruk dyrka mark og ubebygd utmark rundt sentrum. Vi har få andre områder som er utbyggingsklare. I temaplan for kommunal tomteutvikling, som vi starter med etter sommerferien, må vi diskutere hvordan vi skal legge til rette for bolyst og vekst i hele kommunen og en ytterligere fortetting i sentrumsområdene.

I områdeplanen for Kjønstadmarka 4 vil det stå igjen betydelig deler av det som i dag er friområde. I alle byggetrinn er dette friområdet sett på som viktig for Kjønstadmarka, og kommunen skal ivareta denne kvaliteten i planarbeidet. Områder for fri leik er viktig for å gi de som bor på Nesset et godt boområde. Det er vi enige om med aksjonsgruppa i Kjønstadmarka. I områdeplanen er det satt av 55 dekar til friområde. Gjennom dialog i reguleringsprosessen er vi sikre på at vi kommer til en god løsning, både for de som allerede bor i det populære området, og for de som ønsker å bosette seg der i framtida.

Trude Marian Nøst

kommunalsjef samfunnsutvikling