Tid for avklaring - men hvilken?

Debatt

I Innherred nå lørdag 13.juni med overskrift «Tid for avklaring», undertegnet av Geir Olav Jensen, Verdalskalk, Anders Børstad, Værdalsbruket, samt undertegnet for Tromsdal gård.

Innlegget står vi for, men det fortjener tydeligvis forklaring. Når det leses av mer kollektivt tenkende personer, tolkes vår underskrift som ensidig støtte til et positivt vedtak for reguleringsplan Tromsdalen.

Underskriverne kan ha lagt noe forskjellig tolkning bak «den nødvendige og langsiktige avklaringen». For undertegnet er det hensynet til en gård og dens omgivelser, der vi nå i over 10 år har levd i «vakuum», og der framtida er høyst uklar. Vi har måtte sette mulig generasjonsskifte «på vent». Nye drivere står heller ikke garantert parat og venter på Verdal kommunes avklaring 10-30 år fram i tid, dersom Ap sitt forslag skulle få flertall.

Kommunedelplan 2013 var kvelertak på gården, og taket er ikke sluppet enda. Et positivt vedtak om regulering vil gi avklaring - gården går da fra kvelertaket til kalkgruve. Men det finnes også en annen avklaring som vi på gården betrakter som «endelig». Det er for eksempel Kathrine Lundgrens sitt forslag i utvalg for Plan og Samfunn, som fikk 2 stemmer.

Hennes forslag sier nei til framlagt reguleringsplan fordi den beslaglegger for mye areal ensidig til bergverk. Forslaget aksepterer imidlertid et planlagt brudd med stein nok for i overkant av 100 års drift, basert på dagens uttaksmengde. I tilfelle utvides dagens brudd østover, trolig 150-200 dekar utenfor dagens brudd. Gården og omgivelsene vest og sør for dagens brudd vil da skånes.

Vi motsetter oss ikke denne løsningen, som sett utenfra burde ha noen positive trekk.

En slik beslutning i kommunestyret vil også være en «endelig avklaring», etter vår mening.

Liv Øverås og Nils Georg Leirset

Tromsdal gård

Kommunestyret gjorde mandag vedtak som gir Verdalskalk mulighet til å legge planer for flere hundre år frem i tid. Red.