Derfor må kjøkkenet ved Skogn helsetun opprettholdes

Det er flere viktige argumenter for at produksjonskjøkkenet ved Skogn Helsetun må opprettholdes, mener talspersonene for de fire frivillige organisasjonene i bygda.  Foto: Roger M. Svendsen

Debatt

Til Levanger kommune, Driftskomiteen

ELDREOMSORG OG PRODUKSJONSKJØKKEN I LEVANGER KOMMUNE - FREMTIDIG STRUKTUR

Det vises til saksdokument i kommunen vedrørende denne saken v/ saksbehandler Hilde Røstad. Kommunen har gjennomført en mulighetsstudie, hvor følgende tre alternativer er vurdert:

  1. Ett produksjonskjøkken : Nybygg på Staup (1A) eller ombygging av kjøkken ved Skogn Helstun (1B)
  2. To produksjonskjøkken: Skogn Helsetun og Levanger bo- og aktivitetssenter (LBAS)
  3. Fem lokale/ mindre produksjonskjøkken: Staup Helsehus, Breidablikk omsorgssenter, Levanger bo- og aktivitetssenter, Skogn helsetun, Stokkbakken omsorgssenter


Saken er sendt på høring til ulike fora, men frivillige lag og foreninger («frivilligheten») er ikke blant disse. Skogn Forum, Skogn Pensjonistlag, Skogn Sanitetslag og Skogn Rotary er alle opptatt av utviklingen i Skogn, og har i møte den 10.6.2020 drøftet og vurdert de alternative løsningene. Vi er opptatt av at St.meldingen «Leve hele livet» legges til grunn i vurderingen, hvor kost og ernæring er ett av fokusområdene. Trivsel og miljø ved måltider er viktig, og er grunnleggende for helse og velvære for alle.Det er flere viktige argumenter for at produksjonskjøkkenet ved Skogn Helsetun må opprettholdes:

  • I dag er Skogn er et knutepunkt for matombringing til Ekne, Åsen, Markabygda og Skogn. Etter planlagt ny E6 vil også både Mule, Okkenhaug og Halsan naturlig tilhøre denne «aksen».
  • Et system med frivillige i ombringingen av mat er effektivt og rimelig. Dette fungerer svært godt i dagens system, og kan enkelt utvides i tråd med behovet framover.
  • Skogn er et tettsted i vekst med flere nye boligprosjekter (leiligheter). Målgruppen for mange av disse boenhetene er godt voksne/ eldre personer, som sannsynligvis vil benytte seg av mattilbud fra et produksjonskjøkken. Tilbudet med middagsservering fra Skogn Helsetun har dermed et stort potensial i Skogn sentrum med omegn.
  • Det er etablert et samarbeid mellom Skogn Forum og Levanger by- og bygdelab. Dette samarbeidet vil skape flere nye aktiviteter på Skogn Helsetun i samarbeid med flere lokale lag og foreninger, og det vil også skape økt behov for produksjon og servering av mat. Et tilbud med matproduksjon og -servering vil være et viktig grunnlag for utviklingen av et aktivitetssenter i Skogn sentrum. Dette tilbudet vil omfatte alle aldersgrupper, også barn og unge. Drift av et lokalt produksjonskjøkken ved Skogn Helsetun vil dermed ha stor betydning for lokalsamfunnet, og vil ha et framtidig behov langt utover dagens produksjonsnivå.

Ideelt sett burde det vært fem lokale/ mindre produksjonskjøkken i kommunen. Vi har imidlertid forståelse for at økonomiske forhold må ilegges vekt i en kommune med anstrengt økonomi. Vi mener det er viktig at livskvalitet og trivsel gis stor vekt i vurderingen opp mot økonomi. Erkjennelsen av dette fra myndighetenes side, har ført til at det er etablert tilskuddsordninger på statsbudsjettet for å kompensere for de økte utgiftene kjøkken på hver institusjon gir i forhold til andre løsninger. Det gis også statlige tilskudd til gjenåpning av institusjonsplasser. Det er derfor riktig å se gjenåpning av institusjonsplasser og etablering av et aktivitetssenter på Skogn Helsetun, samt opprettholdelse av kjøkkenet der, i sammenheng.Vi ber om at eldreomsorgen i budsjettarbeidet for Levanger kommune for 2021 prioriteres så høyt at det finnes gode løsninger når det gjelder matproduksjon/ -distribusjon. En sentralisering til ett produksjonskjøkken i Levanger kommune er ikke en tilfredsstillende løsning, fordi det gir en sårbarhet som vil gi en dårlig beredskap ved krevende situasjoner. Koronakrisen som vi har erfaringer med dette året, er et tydelig eksempel på det.

Skogn Forum, Skogn Pensjonistlag, Skogn Sanitetslag og Skogn Rotary ber derfor om at det besluttes å oppretteholde og videreutvikle kjøkkenet ved Skogn Helsetun som en del av løsningen. Det innebærer at vi anser alternativ 2 eller 3 som hensiktsmessige og forsvarlige løsninger. Vi tillater oss å be om at det blir tatt hensyn til denne uttalelsen i beslutningen.Skogn Forum, Einar Rønningen

Skogn pensjonistlag, Odd Harald Bjørnøy

Skogn Sanitetslag, Oddrunn Ringstad

Skogn Rotary, Johan Holan