Flere unge på sosialhjelp. Dette burde ikke vi som samfunn være bekjente av.

Roger Rein er ansvarlig redaktør i Innherred. 

Debatt

At flere får uføretrygd og at nåløyet for å bli utredet og akseptert uføretrygdet er blitt mindre, trenger ikke å være negativt. Men, øvrige effekter av innstrammingen i regelverket for arbeidsavklaringspenger (AAP) er ikke noe vi som velferdssamfunn bør være bekjent av. Nav selv har fått laget en rapport som viser at flere mottar uføretrygd, at det er en betydelig økning i andelen som mottar sosialhjelp, samtidig som antallet som mottar AAP er blitt halvert etter innføringen av det strengere regelverket.

AAP ble innført for å sikre arbeidstakere inntekt i perioder de på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp fra Nav for å komme i arbeid. Lengden på støtten varierer. Etter innstrammingene i regelverket er hovedregelen maks tre år, med muligheter for to års forlengelse. Folk slutter med AAP når de har fått arbeidsevnen avklart av Nav. Da får de enten uføretrygd, kan gå tilbake i jobb eller begge deler.


Det som bekymret manga da dette ble iverksatt var først og fremst knyttet til folk som er for syke til å jobbe, men som ikke er utredet nok til å få uføretrygd. Det ble uttrykt en frykt for at det kan bli en veldig stor gruppe som nå blir tvunget over på sosialhjelp. For å få sosialhjelp gjelder andre krav. Da må folk først bruke av sparepengene sine, kan bli nødt til å selge ting av verdi. Det oppleves selvsagt svært urettferdige og uverdig for dem som blir rammet.

Vil ikke konkludere. Rapporten som Ivar Lima og Eirik Grønlien har skrevet for Nav bekrefter dette langt på veg. Innstrammingene i AAP-regelverket som regjeringen innførte i 2018, har skjøvet folk over på kommunal sosialhjelp. – På det meste øker andelen sosialhjelpsmottakere med 5 prosentpoeng, noe som er en dobling sammenlignet med før regelverksendringene, skriver de. Blant disse igjen er gruppen yngre under 30 år overrepresentert. Det ser altså ut som at vi er i ferd med å skyve mange av våre unge ut av arbeidsmarkedet og over som sosialhjelpsmottakere.

Jeg ville ikke tro at dette var tilsiktet. Men, når jeg leser uttalelser fra Saida Begum, statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, er mistanken der.

Hun sier til NRK at det ikke nødvendigvis er negativt at flere nå får uføretrygd. Samtidig mener hun det er for tidlig å konkludere om den samlede effekten av omleggingen.