Innherred Renovasjon svarer: Kommer ikke til å ta noe initiativ til å endre lovverket.

Øyfrid Sudenius Knudsen er kommunikasjonsrådgiver i Innherred Renovasjon IKS. 

Debatt

Johs. Bjørgvik har gjennom e-post til IR og innlegg i Innherred uttrykt en juridisk protest mot sin innbetaling av gebyr for hytterenovasjon.


Innherred Renovasjon utfører renovasjonstjenesten på vegne av kommunen. Det er en lovpålagt kommunal oppgave å samle inn avfall fra fritidseiendommer på lik linje med annet husholdningsavfall (Forurensningsloven § 30). Det er ikke en tjeneste man bestiller, men en avgift en blir pålagt ved å eie en hytte-/fritidseiendom.

Innføring av hytterenovasjon har skapt mye diskusjon det siste året. Øyfrid S. Knudsen svarer her på spørsmål reist av Johs. Bjørgvik fra Verdal.  Foto: Privat.

Med husholdningsavfall menes alle typer eiendommer med privat husholdning, også hytte-/fritidseiendommer. Eiere av hytte-/fritidseiendommer kan ikke selv velge om de være en del av denne ordningen. Hvorvidt eier av hytte-/fritidseiendommen benytter seg av renovasjonstilbudet eller velger å ta med hytteavfallet hjem, har ingen betydning for renovasjonsplikten. Dette bekreftes av Miljødirektoratet gjennom deres veileder M-258 for beregning av kommunale avfallsgebyr og brev til fylkesmannen i Nord-Trøndelag i 2013 (se ir.nt.no/hytterenovasjonsordningen)

IRs tilbud for hytte-/fritidsboliger består av egne returpunkt for hytterenovasjon og fri levering av andre typer avfall og større gjenstander fra hytta på våre gjenvinningsstasjoner. Som hytteeier kan du benytte alle returpunkt og gjenvinningsstasjoner i IRs kommuner uten ekstra kostnad.

Gebyret skal dekke kostnadene IR har med å opprettholde denne tjenesten, og gjenspeiler ikke nødvendigvis den faktiske bruk den enkelte gjør seg av tilbudet. Selv om en hytteeier tar med seg avfallet hjem, har vi fortsatt like store transportkostnader og behandlingskostnader. Disse må dekkes av hytteeierne, og ettersom IR ikke har noen mulighet til å vite hvordan og hvor mye den enkelte benytter hytta si deles kostnadene likt på alle etter selvkostprinsippet.

Langs nedfartsveiene fra hytta i Åbovegen finner du tre returpunkt for hytterenovasjon. Vi vil oppfordre deg til å ta i bruk disse i stedet for å frakte avfallet helt hjem. På returpunktene er det containere for de samme typer avfall som hjemme så det er gode muligheter for kildesortering også der.

Kommunene har vedtatt renovasjonsforskrifter som omfatter både hytter og helårsboliger. IR er kun utfører av tjenesten og kommer ikke til å ta noe initiativ for å endre det nasjonale lovverket som gjelder for alle som har helårs- eller fritidsbolig i Norge.

Øyfrid S. Knudsen

kommunikasjonsrådgiver

Innherred Renovasjon IKS