– Jeg undres litt over ordbruken i klagen, men her er svaret på hvorfor elgkvoten settes ned

Terje Aksnes er leder av utvalg for utmarkssaker i Verdal. 

Debatt

Tilsvar til leder av Nedre Verdal tildelingsnemnd Ståle Grønn angående klage på vedtak om nedsetting av elgkvoter fra leder av utvalg for utmarkssaker, Terje Aksnes.

Utvalget for utmarkssaker har med å tildele kvoter til bestandsområdene i Verdal kommune, og forvalte en bærekraftig elgstamme. Tildelingsnemndene skal så fordele tildelt kvote og kontrollere en riktig avskytning når det gjelder prosentvise uttak av hunndyr/hanndyr, og uttak av ungdyr/kalv i områdene sine.


Nedre Verdal tildelingsområde har i 2019 en avskytning på 87 % av tildelt kvote. Dette burde ligget på ca. 94 % etter 3 måneders jakt. Til sammenligning hadde Øvre Verdal tildelingsområde en fellingsprosent på 97 % i 2019.

Som eksempel vises til jaktfeltene Skrove/Hjelde og Blommen der det til sammen av 19 tildelte dyr i 2019 ble skutt 12. Det vil si at hvis kvoten før reduksjon hadde blitt stående, kunne disse jaktfeltene i 2020 skutt 26 dyr.

Det er ikke vanskelig å se en betydelig nedgang i elgstammen, især på nordre side av Verdalselva i tildelingsområdet. Med det nye vedtaket skal vi som ansvarlige utvalg prøve å snu denne nedgangen.

Det med sett-elg-skjemaene belyste utvalgsmedlem Gisle Green godt i sitt innlegg om saken i Innherred. Konkret ble det fra Miljødirektoratets side på Naturdatas Viltkonferanse på Stjørdal høsten 2019, i klartekst sagt at den nye tellemåten som kom i 2018, ikke måtte vektlegges i stor grad før det hadde gått fem år. Etter mitt syn burde det vært en overlapp på tellemåten, der man benyttet begge metodene i en overgangsperiode. Men den mangler vi nå.


I klagen står det at statistikken viser at elgbestanden har økt. I den nye tellemåten teller man dyrene hver gang man ser dem, i motsetning til den gamle hvor man ikke telte dyr man med sikkerhet hadde sett før samme dag. Her mangler vi derfor nå et sammenligningsgrunnlag.

I klagen blir det vist til at utmarksrådgiver har mottatt 3 henvendelser, en fra en grunneier, en fra en jaktleder og en fra en jeger. Det stemmer. I tillegg har jeg som utvalgsleder fått henvendelser eller hatt kontakt med 12 personer tilknyttet jaktfeltene fra stort sett hele tildelingsområdet. Jeg har lagt stort arbeid i å få belyst situasjonen. Ut fra det vil jeg som utvalgsleder avvise den subjektiviteten som det hevdes jeg har i dette spørsmålet. At elgbestanden har økt, stemmer ikke med disse henvendelsene vi i nemnda og jeg har fått. Her stemmer ikke kart og terreng. Statistikk er vel og bra i mange sammenhenger, men man må for all del ikke se seg blind på den og overse jegernes lokalkunnskap og troverdige skogs- og fjellfolk sine oppfatninger og observasjoner. Det er lurt å lære seg å lytte til disse.

Et annet forhold i saken er det faktum at det i vår ble funnet 5 – 6 døde elger bare i Leksdalsområdet, derav tre kyr. Årsaken til dette er ikke belyst, men også disse utgjør en reduksjon i elgbestanden i området. Jeg har som leder i utvalget gitt beskjed til utmarksrådgiver om at hvis det meldes om syk elg, skal et dyr avlives og sendes inn til prøvetaking, slik at man kan finne ut hva dette kommer av. CWD-prøver blir som standard prosedyre innsendt av alle voksne felte dyr angående prionsyken.

Så til det med tidsfrister. Undertegnede snakket med utmarksrådgiver om dette i forkant av møtet angående saken. Der ble det avklart at det ikke var noe problem med utsettelse av denne fristen p.g.a. coronasituasjonen.

Det med at det kanskje ble en litt rotete saksgang angående vedtaket, skal jeg som utvalgsleder ta på min kappe. Men det at det kom som forslag i et møte, var det rådgiver for utmarkssaker som foreslo etter at vi diskuterte saksoppsettet til møtet.

Ellers undres jeg til slutt litt over ordbruken i klagen og problematikken. Ikke verre at et stort flertall i utvalget i år setter kvoten ned, enn at det i tidligere år har blitt vedtatt å sette kvoten opp i planperioden

Og så ønsker leder i utvalg for utmarkssaker alle en riktig fin og fruktbar høst. Skitt jakt.

Terje Aksnes,

Leder av utvalg for utmarkssaker (Sp)