Dagens leder: Vi må ikke glemme boligpolitikken

Dette boligprosjektet i Vinne har skapt litt debatt på grunn av kravene om såpass sterk fortetting. Foto/montasje: Acron Prosjekt. 

Debatt

De folkevalgte i Verdal får i høst en boligplan til politisk behandling. «Boligplan Verdal kommune 2020 – 2023» er kommunens første helhetlige boligplan. Tidligere planer har omfattet boligsosialt arbeid og ivaretakelse av de mest vanskeligstilte på boligmarkedet. Den nye planen er ment å gi et mer helhetlig perspektiv.

Det tror jeg er et godt grep av kommunen. Boligpolitikken har gjennom lang tid vært nesten fraværende i den politiske debatten, både sentralt og lokalt. I stor grad har politikerne skydd banen og overlatt mye av utforming og innhold til markedet. Det har ikke vært noen katastrofe i seg selv. Vi har vært gjennom et par tre tiår der mye har handlet om å bygge sentrumsnære leiligheter for godt etablerte, men nyetablererne har flyttet inn i eneboligene som ble ledig da de godt voksne flyttet inn i noe enklere, sammen eller hver for seg.


Dette er en utvikling som først skjedde i byene, men som har tiltatt også i de mindre tettstedene i våre kommuner. Det er flere grunner til at det har blitt slik. Den viktigste kan være at det etterspørres leiligheter også på mindre steder. I Vuku og på Skogn er det flere som ønsker seg et større mangfold slik at de slipper å flytte inn til Levanger sentrum eller på Øra når de vil ut av eneboligen. Til en viss grad skyldes det nok også politiske krav om fortetting, samt at det ligger mer penger for utbyggerne å bygge og tilby leilighetsbygg enn eneboliger.


Selv om det store flertallet av boliger i kommunen fortsatt er eneboliger, er det ikke enkelt å få bygd en ny enebolig. Byggeklare tomter skal fortettes mest mulig. Det er nok en riktig politikk i det som ligger sentrumsnært. Det er samtidig forståelig at det i Verdal er reist en liten debatt om fortettingskravet da det viser seg at det også blir praktisert strengt et godt stykke utenom selve bysentrum. Derfor er det naturlig at spørsmålet blir reist om en skal stille de samme krav til utnyttelsen i Vinne som en gjør i mer sentrumsnære områder.


Den sosiale boligpolitikken er også viktig. Alle skal ha rett på en plass å bo. På nasjonalt hold er det sterke krefter som ønsker at kommunene skal ta et mer aktivt grep gjennom å bygge utleieboliger for dem som sliter med å komme inn i boligmarkedet. Akkurat nå er nok dette mer aktuelt i større pressområder enn her på Innherred. Men ting endrer seg raskt, og det kan fort vise seg å bli en større oppgave også her hos oss.

(Lederkommentar i Innherred 13. august 2020)


Lik Innherred debatt på Facebook