– Hadde årsaken vært så enkel hadde vi ikke trengt å hyre inn et eksternt firma

Debatt

På bakgrunn av et spørsmål fra Venstres Karl Meinert Buchholdt, beskrev jeg i et tidligere avisinnlegg hvorfor ikke alle institusjonsplassene i Levanger er åpnet. Foruten den beredskapen vi har på grunn av koronasituasjonen er det i hovedsak to ting som er årsaken: Vi har litt for få søkere med nødvendig fagbakgrunn, og vi bruker mer penger i helsesektoren enn budsjettet tillater. Økonomien er hovedutfordringen. Vi må finne måter å spare på, men vi trenger også mere inntekter.

Kommunenes inntekter består i all hovedsak av skatteinntekter og overføringer fra Staten i form av rammetilskudd. Størrelsen på de statlige tilskuddene har derfor stor betydning for den økonomiske situasjonen i kommunene. Faktum er at kommunene de senere årene har fått stadig flere og større oppgaver uten at tilskuddene har økt tilsvarende. De økte utgiftene på grunn av koronaen har forsterket utfordringen.


Venstre sitter i regjering og er en del av flertallet på Stortinget. Det er dette flertallet som bestemmer de statlige overføringene til kommunene. Jeg skrev følgende om Buchholdt i avisinnlegget mitt: «Hans bidrag kan være å påvirke partifellene sine i Regjering og Storting til å sørge for økte overføringer til kommunene! Det vil være et vesentlig bidrag til en bedre kommuneøkonomi – og dermed flere åpne institusjonsplasser.»Karl Meinert Buchholdt reagerer på dette. Han anfører blant annet at jeg «skylder på» manglende nasjonale overføringer for at økonomien er dårlig og alle institusjonsplassene ikke er åpnet. Forutsigbart nok henviser han kun til de endringer som ble gjort med fordelingen av sykehjem- og omsorgsplasser i Levanger for seks år siden, som forklaring på at kommunen bruker mye penger på helseområdet.

Vel, hadde årsaken vært så enkel hadde vi neppe trengt et eksternt firma for å finne tiltak som kan bedre situasjonen. Og naturligvis skal også vi politikere se på hvordan vi kan redusere utgiftene. Selv om det er kommunedirektørens jobb mot slutten av året å legge frem en begrunnet innstilling til et budsjett i balanse, har politikerne like fullt et ansvar både for å bidra i prosessen og for å vedta et budsjett som er bærekraftig og mest mulig fremtidsrettet.

Men ja, jeg mener bestemt at størrelsen på de statlige overføringene har betydning for kommunens økonomi, og dermed hvilke tjenester vi kan tilby innbyggene våre. At det jobbes med utgiftssiden utelukker ikke at man samtidig ser på hvordan inntektene kan økes! Det må arbeides for at statlige overføringer i større grad skal følge opp de økte kravene til kommunale tjenester. Derfor har jeg som ordfører fokus på utgiftssiden, men også et mål om å øke inntektene til kommunen. Det kan vi oppnå gjennom flere innbyggere og skatteinntekter, og ved at tilskuddene fra staten øker.

Jeg vil tro at også lokale medlemmer av regjeringspartiene har påvirkningskraft ovenfor egne nasjonale politikere, og jeg skulle derfor gjerne sett en mer konstruktiv reaksjon på avisinnlegget mitt. Jeg tar imidlertid Buchholdts svar til etterretning, og konstaterer at vi ikke kan regne med Levanger Venstre i arbeidet med økte overføringer til kommunesektoren.