Ett år med RØDT i kommunestyret i Levanger har bidratt til noen små forbedringer, noen få endringer

Debatt

9. september feirer vi ett år med RØDT i kommunestyret i Levanger.

I april 2019 ble noen få av oss enige om å stille valgliste for RØDT ved kommunevalget i Levanger - og vi dannet et lokallag av RØDT. I disse dager feirer vi årsdagen for at vi ved kommunevalget 2019 fikk inn en representant i kommunestyret i Levanger. I løpet av dette året har vi klart å sette viktige saker på dagsorden. Saker som ikke ville ha blitt reist uten et medlem i kommunestyret og et lokallag av RØDT.

Vi i RØDT ønsker grunnleggende et annet samfunn, et samfunn der penger, makt og ressurser fordeles på en annen måte enn i dag. Derfor deltar flere av oss i aksjoner og demonstrasjoner, og flere er aktive i ulike organisasjoner. Samtidig stiller vi spørsmål og vi foreslår endringer og forbedringer i kommunestyret.

Lokallaget valgte tidlig å sette fokus på barn og unges oppvekstforhold i kommunen vår. Det er begrenset hva en uerfaren kommunestyrerepresentant kan få til - men vår representant Einar Dahlum har reist flere spørsmål i kommunestyret; Om Barnefattigdom, sosiale ulikheter/drop out og mobbing i grunnskolen i Levanger. Etter hvert som vi blir flere, og etter hvert som vi lærer mer om hvordan en kommune drives – vil saksområdene som vi retter fokus på bli flere og flere.

Høsten 2019 reiste vi i RØDT spørsmål om hvorfor man i Levanger tok barnetrygden fra de barna som hadde minst! Gjennom innlegg i avisene og i kommunestyret fikk vi til et enstemmig vedtak om at barnetrygden ikke lenger skulle medregnes i beregningen av sosialhjelp. Et enstemmig kommunestyre vedtok i budsjettbehandlingen høsten 2019 å sette av en million for å få slutt på praksisen med at barn av sosialhjelpsmottakere blir fratatt barnetrygden sin.


Selv om det var et enstemmig vedtak i kommunestyret så ble det ingen endring i praksisen – og RØDT måtte igjen ta opp saken i kommunestyret og den 26.02.20 ble følgende vedtatt av 22 av representantene i kommunestyret:

«Barnetrygda tas ikke med i beregningsgrunnlaget når foreldre med daglig omsorg søker om økonomisk støtte etter lov om sosiale tjenester. Dette med virkning fra 01.04.20. Kommunedirektøren etablerer en arbeidsgruppe som legger fram en evalueringsrapport for kommunestyret innen utgangen av oktober 2020. Kommunedirektøren bes om å legge fram sak som omhandler barnefattigdom i Levanger. Eventuelle kommunale tiltak for å redusere barnefattigdom behandles i forbindelse med denne saken. Saken legges fram i løpet av høsten.»


Vi har i etterkant prøvd å finne ut hvor mange barn i Levanger som har fått en bedre hverdag som et resultat av kommunestyrevedtaket. Det beste anslaget vi har fått er at dette kan gjelde 35 familier. Det betyr at barna i disse 35 familien har fått det litt mer romslig enn før, det er bra.

Men fremdeles har vi en regjering som fører en politikk som gjør at antallet barn som vokser opp i familier med dårlig råd øker og der forskjellene i samfunnet øker. Denne Regjeringen ønsker vi i RØDT å få skiftet ut ved stortingsvalget neste år.


I løpet at dette året har vi hatt et godt samarbeidet med MDG og SV, og sammen med MDG/SV har vi argumentert frem flere gode miljøtiltak. F.x. om reisevirksomhet, sykler, sykkelparkering og miljøregnskap.

Vi har vært "hardt" inne i diskusjonen om Sjøgata der RØDT mener at byutviklingen skal skje på innbyggerne sine premisser, ikke utbyggerne. Noe som til slutt resulterte i at RØDT tok initiativ til å påklage «Sjøgatavedtaket» til Fylkesmannen. Her venter vi fremdeles på svar fra Fylkesmannen. For oss i RØDT er dette et viktig prinsipp – utbygging skal skje på innbyggernes premisser – ikke utbyggernes.

I kommunestyremøtet i januar i år satte RØDT sin representant søkelyset på sosiale forskjeller og «drop out». Einar Dahlum stilte spørsmål til ordføreren og etterlyste tiltak og virkemidler som var i bruk for å utjevne ulikheter i helse og trivsel i kommunen. Samtidig spurte han om hvilke planer/strategier jobber man jobber etter i oppvekstsektoren i Levanger - overfor elever grunnskolen i kommunen og i de videregående skolene - for å sikre godt læringsmiljø og mindre «drop out»?

Oppslag i avisene de siste dagene om «Rusalarm i Levanger» viser hvor viktig det er med gode kommunale strategier og tiltak for å redusere sosiale forskjeller og «drop out». Samtidig er det viktig med godt forebyggende arbeid fra frivillighet, kommune og Politi. RØDT har markert seg som en tydelig motstander av «Fjernpolitireformen» som regjeringen har gjennomført. Vi ønsker oss et politi som er lokalt forankret, som kjenner kommunen og ungdomsmiljøene – som er «tidlig på» i fht kriminalitetsutvikling og som er i dialog med ungdomsmiljøene i kommunen.

Samtidig er det viktig å etterlyse politiske initiativ: Hva kan vi som innbyggere/ foreldre / ungdommer i Levanger gjøre for å stoppe det som ser ut til å være en negativ spiral – vi har ingen ungdommer å miste !

I mai var «Tilstandsrapporten for grunnskolen i Levanger» til politisk behandling i kommunen. I gjennomsnitt viste svarene fra elevene i grunnskolen i Levanger at 10 % svarte at de ble mobbet på skolen. Tallene viste at det var store forskjeller mellom skolen i Levanger når det gjaldt mobbing. Hadde ikke vi i RØDT stilt spørsmål ved disse tallene i tilstandsrapporten, så hadde rapporten passert uten at kommunestyret som skoleeier hadde tatt mobbeutfordringene i grunnskolen på alvor. De spørsmålene som vi stilte i kommunestyret førte til en flott diskusjon der alle partiene deltok, og til to enstemmige vedtak i kommunestyret. Vedtak som skal følges opp fra kommuneadministrasjonen. Vi lover at vi i RØDT Levanger vil minne administrasjonen på disse enstemmige vedtakene og vi at vil følge dem opp utover høsten.

Forhåpentligvis vil det politiske fokuset på de utfordringene Levanger skolene har, når det gjelder mobbing, føre til et økt fokus og en forbedring i arbeidet med å bekjempe mobbing. Dette er et ansvar der vi som er politikere, kommuneadministrasjon, skoleledere, foreldre, lærere og elever må ta et felles løft – dette er et felles ansvar.

Ett år med RØDT i kommunestyret i Levanger har bidratt til noen små forbedringer, noen få endringer. Tema som «Barnefattigdom» og «Mobbing» har blitt løftet inn i kommunestyret, tema som ellers ikke ville ha blitt diskutert der. Og barn i 35 familier har fått beholde barnetrygda si.


Vi er et lokallag med god plass til flere aktive medlemmer. Er du nysgjerrig på RØDT Levanger ? Bli med – og kom med forslag til aktuelle skaker og politiske innspill.

Neste år er det Stortingsvalg. Da kan vi alle være med på å løfte en representant fra RØDT Trøndelag inn på Stortinget. Vi gleder oss: Til kamp mot Forskjells-Norge.