Innlegg:

Budsjettet for pleie- og omsorgtjenester i Verdal kommune er for lite

Stein Aamdal har dukket ned i kommunebudsjettet for Verdal. Han utfordrerer ordfører Pål Sverre Fikse og rådmann Jostein Grimstad på de funn han har gjort.  Foto: Roger M. Svendsen

Debatt

Verdal har driftet området med stadig lavere kostnad enn gjennomsnitt for kostragruppe 8. I 2016 var driften 8% lavere, i 2019 var denne differansen økt til 22%, eller 54 millioner (kostra 2019)

Kommunestyret bør på sitt møte 28.sept. si fra at denne systematiske underbudsjetteringen av rammene til pleie- og omsorgstjenester ikke kan holde fram.

Etter formannskapsmøtet sa ordfører Fikse:

«Hvis rådmannen mener rammene er for små, må rådmannen komme med forslag om å endre rammene. For da må det flyttes ressurser. Men analysen til rådmannen er at det ikke er noen underbudsjettering, sier Fikse.»

Rådmann Grimstad skriver i sin vurdering av delårsrapporten 2020:

  • «Kostra- tall og behovsmålinger gir ingen indikasjoner på at budsjettnivået er uforsvarlig lavt i tjenester som har prognose på merforbruk. Rådmannen legger derfor til grunn at alle virksomheter har mulighet til å tilpasse aktivitet til bevilget budsjett
  • «At man måles til å ha lav ressursbruk på et område bør ikke tolkes ensbetydende med uforsvarlighet, eller for lav prioritering. Det kan like godt være et signal om at man har løst oppgavene kostnadseffektivt

Vi snakker ikke om kommunale veger, om gatebelysning, parkanlegg, belysning langs gangveier eller gunstige sluttpakker til eldre ansatte eller lokale lønnstilskudd. Vi snakker om mennesker med behov for pleie- og omsorg, om sikkerhet for verdig alderdom i Verdal.

Når de, som skal ivareta en slik kommunal oppgave, bruker mer ressurser enn det kommunestyret har vedtatt at det er behov for, blir spørsmålet:

  • Var budsjettet faktisk feil, var det bevilget for lite penger. Skyldes budsjettsprekken at det var flere enn antatt som trang hjelp og som trang mer hjelp enn forutsett?
  • Eller var budsjettet egentlig rett, men det har vært for lett å få hjelp, de ansatte har ikke fulgt med på klokka, de har brukt for mange minutter hos hver pasient.

Rådmann Grimstad ramser opp en rekke grunner til budsjettsprekk som alle går på dårlige holdninger hos de ansatte. Han gir ingen råd om å se nærmere på virkeligheten i Verdal. Han anbefaler kommunestyret å se bort fra de varslene som er gitt og den uro som er kommet fram de siste årene. Slike råd får kommunestyret når rådgiveren lar økonomi alltid trumfe kvalitet.

Vi som er avhengige av pleie- og omsorgstjenester, eller ikke kan se bort fra at det vil skje, har rimelig grunn til uro, når vi leser rådmannens vurderinger og råd.

At Verdal i 2019 drifta helse og velferdsområdet 54 mill.kr.billigere enn gjennomsnittet, omtales flåsete som at Verdal kommune har løst oppgavene kostnadseffektivt. De andre har altså ikke skjønt at metoden er å stenge ned sykehjemsavdelinger og så heve kravene for å få rett til sykehjemsplass.

Det er direkte sammenheng mellom stengning av 24 sykehjemsplasser på ØBH og at andelen pasienter med omfattende pleie- og omsorgsbehov i institusjon øker.

Det faktum at Forvaltningskontoret har heva lista for rett til sykehjemsplass, betyr at køen av pasienter som trenger sykehjemsplass vokser. Mesteparten av denne køen forblir usynlig for de folkevalgte. Kriteriene for rett til sykehjemsplass er slik utforma at administrasjonen kan heve og senke lista i tråd med budsjettet. Kriteriene er ikke først og fremst utforma for å sikre pasientene rett til sykehjemsplass.

Rådmannen framstiller at han gjennom underbudsjettering beviser at Verdal har lyktes med å vri tjenesteytinga vekk fra institusjon og over på hjemmebasert pleie- og omsorgstjenester:

«En interessant observasjon er at kommunen bruker langt mindre ressurser på pleie og omsorg samlet enn landssnittet, til tross for at utgiftsbehovet tilsier at vi har større utfordringer på dette området enn gjennomsnittskommunen».(Kostra 2019)

Det er denne utfordringa rådmannen ber de folkevalgte å se bort fra.

Ikke gjør som mora di sier.

Stein Aamdal