Innlegg

– Opphev denne planen nå!

– Dagbrudd og deponi betyr selvsagt farvel til naturen. Derfor skal det klokkeklare begrunnelser til for en slik arealdisponering, skriver lederen i naturvernforbundet i Verdal. 

Debatt

«Naturvernforbundet har imidlertid rett i at detaljreguleringen kunne hatt mindre omfang». Slik kommenterte plankontoret i Verdal kommune en høringsuttalelse fra Naturvernforbundet. Allikevel, i juni vedtok kommunen denne planen, som innebærer at gruvearealet i Tromsdalen er økt med nesten 500 % (dagbrudd og underjordisk). Hvordan kunne dette skje?

Verden står ovenfor to globale miljøkriser. Norske klimagassutslipp er på omlag 50 millioner tonn årlig. Vi har en kjempeutfordring med å redusere dette med 50 % innen 2030.


Samtidig er det globale artsmangfoldet preget av en utryddelse som er mellom ti og hundre tusen ganger raskere enn noensinne. Den aller viktigste årsaken er tap av leveområder på grunn av endret arealbruk. Naturlige økosystem er redusert med ca. 50 % de siste 50 årene. I Norge er over 2000 arter utrydningstruet.

Gunnar Gustad er leder i naturvernforbundet i Verdal. 

Med Tromsdalen-vedtaket er nye 2,1 km2 med natur- og kulturlandskap endret til utvidet dagbrudd og deponi. Det totale gruvearealet er nå 3,3 km2. Tiltaket er ikke klima-utredet. En kalkyle fra Naturvernforbundet antyder direkte og indirekte utslipp på 500 millioner tonn.


De sentrale plandokumentene hevdet at hensynet til «kvalitetsvariasjoner og riktig utnyttelse av forekomsten» var utslagsgivende for arealbehovet. Med kommentaren sitert innledningsvis innrømte plankontoret at en langt mer beskjeden utvidelse ville vært tilstrekkelig for dette hensynet.

Dagbrudd og deponi betyr selvsagt farvel til naturen. Derfor skal det klokkeklare begrunnelser til for en slik arealdisponering. At både planbeskrivelsen og saksframlegget oppga vikarierende argument for arealbehovet var en graverende feil!

Plankontoret anbefalte allikevel å «sikre arealet», med denne begrunnelsen: "En viss sikkerhet for framtidige utvidelser synes relevant ift. ev. alternativ transport, men om alternativ transport er gjennomførbart eller akseptabelt er det fortsatt ikke tatt stilling til."

Altså: Kommunen ga fra seg råderetten over eget areal slik at mineralnæringa fikk sin «sikkerhet for framtidige utvidelser». Til gjengjeld fikk kommunen ingen sikkerhet for ny infrastruktur for kalktransporten. Snakk om dårlig byttehandel!


Detaljreguleringen har så mye kalkstein at det vil ta mange hundre år før det er tomt. Naturvernforbundet er en av interessene som har klaget på de meningsløst store dimensjonene. Klagene kommer nå til politisk behandling i kommunen.

I anledning klagesaksbehandlinga minner plankontoret om betydningen av kalkforekomsten i Tromsdalen, og legger til: «Følgelig har Verdal kommune et delvis ansvar for at naturressursen forvaltes på en bærekraftig måte.»

Paradokset er at planvedtaket innebærer at Verdal kommune for all framtid har gitt fra seg muligheten til å påvirke denne forvaltninga. Hvis den blir bærekraftig så vil det være takket være private interesser og statlige myndigheter. Innbyggerne i Verdal kan bare håpe at noen tar det ansvaret for klima og biologisk mangfold som Verdal kommunen har fraskrevet seg.

Eller: Opphev Tromsdalen-planen!

Gunnar Gustad, leder Naturvernforbundet i Verdal


Lik Innherred debatt på Facebook