Dagens leder: Avvikene må tas på alvor og følges opp

Første januar 2017 trådte en ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten i kraft. Formålet med forskriften er å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, og at øvrige krav i helse- og omsorgslovgivningen etterleves. 

Debatt

Lokalavisa har de siste dagene skrevet flere artikler om helse og omsorgstjenestene i Levanger og Verdal. Bakgrunnen er gjennomgangen av 700 avviksmeldinger som ansatte i tjenestene innrapporterte i løpet av 2019. Avviksrapportering er en nyvinning med formålet å bedre kvalitet, øke sikkerheten for brukerne og sikre at gjeldende lover og regelverk på området blir etterlevd.

Roger Rein er ansvarlig redaktør i Innherred. 

700 innrapporterte avvik høres formidabelt ut. Gjennomgangen viser imidlertid stor variasjon i alvorlighetsgrad. Som utgangspunkt tror jeg at vi skal se det som positivt at ordningen er såpass mye brukt, selv om jeg registrerer at det blant noen ansatte uttrykkes tvil om hensikten med en slik avviksrapportering. Det kommer ikke noe av ut av det likevel.


Det alene er grunn god nok til å ta avviksrapportene på alvor. Noe av det som kommer fram i vår oppfølging er avmaktsfølelsen fra dem som er førstelinja i disse tjenestene, de som skal gjøre den viktigste jobben i nær kontakt med brukerne. Frustrerte og slitne ansatte i Verdal forteller gjerne lokalavisa om sin jobbhverdag, og utdyper sin frustrasjon over signalene som kommer ovenfra. De kjenner seg ikke igjen i bildet som tegnes i de rapportene som til slutt ender hos politikerne som vedtar de økonomiske rammene.

Over 700 rapporterte hendelser på ett år i Levanger og Verdal

Fant pasient sovende på WC. Bruker var på vei ned trappa med rullator.


Fryktkultur? Det er et tankekors at ansatte som tar kontakt med lokalavisa velger å gjøre det anonymt. De gjør det av redsel for hvilke reaksjoner dette kan bli møtt med fra ledelsens side. Dette indikerer en fryktkultur som bør bekymre de som sitter med ansvaret, uansett om de er enig eller uenig i om den eksisterer eller ikke. Hjemmetjenestens tillitsvalgte bekrefter en sterk uro i rekkene. De uttrykker bekymring for dagens situasjon. Det jobbes med forbedringer, men det er åpenbart en lang veg å gå. Det er også verdt å merke seg at tillitsvalgte ser på ordningen med avviksrapportering som et gode, som de ønsker skal brukes også som en sikkerhetsventil for å få et godt bilde av arbeidsforholdene.

Godtåvåttå om avvikssaken

Kommunale helse- og omsorgstjenester for Levanger og Verdal rapporterte i 2019 om til sammen over 700 avvik med høy alvorlighetsgrad.

Forskjellen mellom kommunene er stor: Levanger har meldt mer enn fire ganger så mange avvik som Verdal.

Ansatte rapporterer at de ikke får gjort en god nok jobb på grunn av høyt arbeidspress og underbemanning.


Jeg er spent på hvordan disse avvikene blir håndtert i fortsettelsen. Dette er ikke en rapport for skrivebordsskuffen, men et viktig verktøy om en skal oppnå formålet med den nye ordningen. Ikke minst bør de som til sist har ansvaret, de folkevalgte, sikre seg en mulighet til å få ha klare og gode meninger om det som kommer fram.


Lik Innherred debatt på Facebook