Lidenskap er viktig. Vi må skape en vinn – vinn-situasjon for både by og grend!

Trond Knudsen - logobilde 

Debatt

I den siste tiden har vi hatt et par gode innlegg i Innherred hvor det pekes på viktigheten av å finne lidenskapen i kommunens by og grender.

Espen Leirset kommer i sitt innlegg 14. november også med noen konkrete ideer om mulige tiltak. Hans engasjement er veldig positivt og kan bidra til å styrke prosesser som kan utvikle byen vår og tettstedene/ grendene i omlandet. At lidenskap er drivkraften bak utvikling er en enkel og interessant tilnærming. Lidenskap skaper gjerne engasjement, og omvendt, som er nødvendig for å skape aktivitet og tiltak.Lidenskap kommer imidlertid innenfra hos folk, og skapes i begrenset grad at tiltak bestemt av andre. Det store spørsmålet er dermed hvordan lidenskap og engasjement kan skapes og forankres i de enkelte lokalsamfunnene i kommunen, og til beste for hele kommunen. Vi har mange gode eksempler på at lokale ildsjeler har stått bak tiltak som har skapt verdifulle tilbud til innbyggerne enten det dreier seg om idrettsanlegg (idrettshaller, kunstgressbaner, ski- og alpinanlegg, skihytter, klubbhus m.m.) eller ulike kulturelle aktiviteter (f.eks. korsang, musikkorps, teater m.m.). Korsang og korpsmusikk er gode eksempler på lidenskap hos mange, som gjenspeiles i livslangt engasjement og deltakelse. Dette er aktiviteter som skaper trivsel og fellesskap, som er et viktig grunnlag for bolyst og utvikling av det aktuelle lokalsamfunnet.

Levanger kommune har i 2020 i overkant av 20.000 innbyggere, hvor ca. halvparten bor i Levanger sentrum. Skogn har 1.965 innbyggere (ca.10 %), Åsen 657 (3,3 %), Ytterøy 549 (2,7 %), Ekne 302 (1,5 %) og Eidsbotn 221 (1 %). Knapt 70 % av kommunens innbyggere bor på disse tettstedene, og resten er fordelt på Mule/ Rinnan, Okkenhaug, Ronglan, Markabygd, Åsenfjord, diverse boligfelt samt spredt bosetting. Kommunen består av ganske mange tettsteder/ grender, som hver har sin identitet og lokale særpreg.

Lidenskapen er nok sterkest lokalt i nærmiljøet. De lokale samfunnshusene er konkrete eksempler på egne møtesteder. Det er nok en viss grad av rivalisering og konkurranse mellom de ulike lokalsamfunnene, og særlig mellom by og grend. Dette kan være både på godt og vondt. Det kan være en krevende øvelse å balansere mellom å underbygge lokalt engasjement og ønske om å bidra i et større fellesskap som hele kommunen eller for Levanger sentrum. Skal det lykkes, kreves god samordning og styring. Et begrep som benyttes i denne sammenhengen er «samskaping», som jeg synes har en god «klang». En ønsket situasjon er å skape en vinn – vinn-situasjon for både by og grend!


«Levanger by- og bygdeLAB» ble etablert i 2019, og er et samarbeidsprosjekt mellom kommunen og de lokale foraene Åsen Bygdeforum, Skogn Forum, Levanger Vel og Ytterøyutvalget. Levanger kommune deltar sammen med 17 andre nordiske byer i prosjektet «Attraktive og bærekraftige nordiske byer». Det er derfor avsatt ressurser, dedikerte personer i kommunen, som skal jobbe med dette. Ved etableringen uttrykte Levanger kommune at LAB-en skal være felles arenaer og møteplasser for hele kommunen, hvor bolyst og innbyggerinitiativ står sentralt. Dette er en god intensjon som innebærer en tidlig og stor grad av innbyggerinvolvering i kommunens plan- og utviklingsarbeid. LAB-en er bygd opp etter Urban Living Lab-metoden (ULL), som er en europeisk metode for å utvikle nye former for samhandling og samskaping i lokalsamfunn og byer.

Som en del av metoden deler deltakerne i «ULL» erfaringer og bygger nettverk, som kommer prosjektene til gode. Det er også meningen at ulike næringsaktører, privatpersoner, offentlige aktører og andre er sammen om å utvikle prosjekter. Dette er en spennende måte å jobbe på. Det krever en stor innsats av både kommunen og samarbeidspartnerne. Dette kan være ett av flere tiltak som kan utvikle kommunen i retning mot større lidenskap.

Trond Knudsen

Leder i Skogn Forum