Oppgradering av fysioterapitilbudet representerer i realiteten en vesentlig svekkelse

Avtalefysioterapeut Finn Roar Dolmen mener kommunen er i ferd med å få et svekket fysioterapi-tilbud, til tross for økte deltidshjemler. 

Debatt

Fysioterapitilbudet i Verdal kommune er inndelt i en privat (avtalefysioterapeuter) og kommunal (ansatte) tjeneste.

Den private tjeneste har inntil nylig utgjort 9 avtalefysioterapeuter i form av hel og deltidshjemler.

Avtalefysioterapeutene får driftstilskudd av kommunen, men resten av inntekten er fordelt på egenandeler fra pasient og refusjon fra NAV.

Deltidshjemler betyr at kommunen yter tilskudd til bare en andel av virksomheten, men i praksis jobber fysioterapeuten utover dette = 100% ++. Kommunen har med andre ord over år profittert på dette og fått mer enn hva den betaler for.

I overenskomst mellom KS og fysioterapiforbundet er det en uttrykt intensjon om at deltidshjemler skal oppgraderes og samsvare med fysioterapeutens reelle praksisomfang.

Dette har nå Verdal kommune forsøkt å etterleve og flere deltidshjemler er oppjustert i størrelse.

Så langt alt vel.

Det er imidlertid ett stort men: Oppjusteringen av deltidshjemlene er gjennomført med det til følge at 2 hjemler er inndratt. Sagt på en annen måte; 9 fysioterapeuter er blitt til 7.

Dette er allerede politisk behandlet og vedtatt som følge av en innstilling fra administrasjonen til formannskapet, men man kan undre seg over prosessen som har ført fram til vedtaket.

Jeg har levd i den villfarelse at organisert virksomhet av en viss størrelse, det være seg privat næringsliv eller offentlig forvaltning fungerer best om beslutninger tas som følge av utredninger basert på forundersøkelser, tall og statistikk og ikke minst en konsekvensutredning.

I denne saken kan alt ovennevnte oppsummeres i dialogmøter mellom kommuneadministrasjonen og samarbeidsutvalget for fysioterapeutene, hvor administrasjonen har vært døvhørt for alle argumenter fra fysioterapeutene. Skriftlig informasjon fra administrasjonen til den enkelte fysioterapeut har vært helt fraværende. Undertegnede ble ad omveier klar over situasjonen lenge etter vedtaket i formannskapet. Det er fra administrasjonens side ikke blitt foretatt kartlegging/behovsprøving av fysioterapidekningen. Ingen berørte brukerorganisasjoner, som revmatikerforbund, parkinsonforening, hjerte og lunge, funksjonshemmedes forening, pensjonistforeningen etc. er blitt orientert/bedt om uttalelse. Videre ville kanskje å rette blikket mot våre nabokommuner gi relevant informasjon. Her har også oppgradering av deltidshjemler blitt gjennomført, imidlertid uten at hjemler er blitt inndratt. Dette til tross for i utgangspunktet flere fysioterapeuter pr innbygger enn i Verdal (Levanger, Inderøy og Steinkjer).

Til sammenligning er det verdt å nevne at det å opprette en tilsvarende fastlegehjemmel forutsetter en grundig og omfattende behandling som krever vedtak i allmennlegeutvalget, samarbeidsutvalget, kommunestyrets helse og sosialutvalg og til slutt kommunestyret. Å inndra en fysioterapihjemmel er åpenbart ikke en gang verdt bryderiet å melde fra om.

Etter å ha presenter dette for politikere som har vært med på vedtaket, er inntrykket at dette er overraskende og uventet. Det som av administrasjonen er kommunisert til formannskapet å være en oppgradering av fysioterapitilbudet, representerer i realiteten en vesentlig svekkelse. Administrasjonen har nok servert sannheten i sin fremstilling, men kanskje ikke den hele og fulle sannheten.

Det bakenforliggende for min ytring er at situasjonen pr i dag er fullstendig underbemanning hvor jeg daglig må avvise henvendelser. Dette gjelder også pasienter som vi er pålagt å gi prioritet.

Nå velger i tillegg formannskapet etter påtrykk fra administrasjonen, å puste liv i en 35 år gammel paragraf som så langt aldri har vært benyttet på Innherred. Denne pålegger en allerede hardt presset avtalefysioterapeut å måtte sette av inntil 1/5 av arbeidstiden til å utføre oppgaver som sorterer inn under den kommunale delen av fysioterapitjenesten. Et mer omfattende og samkjørt angrep på den private fysioterapitjenesten har jeg til gode å oppleve siden jeg startet i 1981.

Om dette representerer god helsetjenesteforvaltning skal jeg overlate til andre å bedømme, og pent oppdratt som jeg er, avstår jeg fra å sette dette i sammenheng med manko på vann i bassenget i Leklemsåsen.

God bedring fra

Finn Roar Dolmen

Avtalefysioterapeut i Verdal kommune