Ap mente Sp svikter elevene i Verdal - her er svaret

– Vi i Senterpartiet står fast på at leksdalselevene skal få gå på sin skole fram til ny skole på Stiklestad står klar, skriver Einar Olav Larsen.  Foto:

Debatt

I et innlegg i Innherred tar kommunestyrerepresentant og nestleder i utvalg mennesker og livskvalitet, Tor Martin Nordtømme fra Arbeiderpartiet, opp situasjonen i verdalsskolen. Denne gangen er påstanden at Senterpartiet svikter elevene i Verdal.


Verdal Senterparti har ei kommunestyregruppe med et stort engasjement for oppvekstsektoren, med god lokalkunnskap fra hele Verdal og med lærere og foreldre representert.

Einar Olav Larsen (Sp) er ledet i utvalg mennesker og livskvalitet i Verdal. 

Vi i Senterpartiet deler bekymringen om for stor hastighet i omstillingen for grunnskolen i Verdal og tok til oss de ulike høringsuttalelsene i forbindelse med budsjettbehandlingen nå før jul. Derfor fikk vi også vedtatt at når regnskapsmessig resultat for 2020 er kjent, skal kommunedirektøren komme med en sak til politisk behandling med hensikt å justere budsjettramme til skole noe opp. I tillegg skal det sies at kommunedirektøren, etter sitt første utkast av budsjettet, plusset på 2 millioner til skole.

Per nå er det fødselsoverskudd i Verdal, altså det blir født flere enn det dør, og vi er en barnerik kommune sammenlignet med mange andre, men det er bare å innse at også vi er nødt til å justere tjenesteproduksjonen vår tilpasset en demografisk utvikling som gir flere eldre og færre barn framover.

Statistikken viser forøvrig at vi har hatt en stabil og god bemanning sett i forhold til antall elever de siste årene. Lærernormen er med og låser ressursfordeling ved omstilling og slår inn ekstra i Verdal fordi man her har hatt en satsing på det øvrige «laget» rundt elevene.

Et høyt investeringsnivå, som krever mer til renter og avdrag, gir også press på ansatte og driftsbudsjetter. Her ligger det blant annet en satsing på skole som skal gi framtidsrettede bygg og gode arbeidsforhold for ansatte og elever. Håpet er at dette skal gi god samfunnsøkonomi på sikt, men vi går inn i 2021 med et historisk høyt gjeldsnivå.

En hovedjobb for oss i Verdal framover er at vi må klare å betale ned mer gjeld enn vi tar opp, for slik å komme oss ned på anbefalte nivåer for såkalt kommunaløkonomisk bærekraft.

Så er det typisk at det blir en del diskusjon rundt skolestruktur i ei budsjettbehandling. Utvalg mennesker og livskvalitet vedtok i sin uttalelse til årets budsjett, formulert av Gjermund Gomo, SV, at eventuelle forslag om skolenedleggelser og endringer i skolestruktur i fremtiden bes fremmet som egne saker utenom budsjett- og økonomiplanprosessen. Dette fordi de skaper usikkerhet og unødvendig belastning for elever, foreldre og ansatte.

Vi i Senterpartiet gikk til valg på at den vedtatte skolestrukturen fra 2017 skulle få stå seg over tid. Men vi ser behovet for, og er ikke redd for, oppdatert kunnskap med tanke på at flere forutsetninger siden den gang er endret. Derfor var vi med på å vedta i den forrige budsjettbehandlinga, i desember 2019, å be om en sak med en ny, helhetlig vurdering av oppvekststrukturen i Verdal. Et viktig poeng her er at vi ber om sak som ser både barnehage og skole under ett, som i liten grad er gjort i Verdal før, i alle fall i politiske saker.

Den bestilte saken har blitt forsinket på grunn av korona-utbruddet, men er nå lovt i løpet av våren.

I innlegget fra Arbeiderpartiet pekes det på en del enkeltskoler.

Vi i Senterpartiet står fast på at leksdalselevene skal få gå på sin skole fram til ny skole på Stiklestad står klar. At de skal få gjøre det er enda mer aktualisert i korona-tid, med press på både inne- og uteområder på skolene. Skolen oppi Leksdalen er i god stand, det er et sterkt lokalt engasjement, de har en effektiv drift og et godt læringsmiljø.

Den midlertidige lokaliseringa for Vinne/Ness-elevene har dessuten vist at en slik løsning kan være krevende for alle parter ved eventuelle forsinkelser i prosessene.

At en barneskole som Vuku går over til å være fådelt, kan det være både fordeler og ulemper ved. Forskningen er ikke entydig her. Vuku, som et naturlig og historisk sentrum for Øvre Verdal, har jo ellers hatt en svært positiv utvikling de siste årene. Akkurat uteområdet på barneskolen var det imidlertid et behov for å gjøre noe med, for ei tid tilbake. Etter at FAU, foreldreutvalget, ved skolen satte søkelys på saken kunne Senterpartiet fremme forslag i budsjettbehandlinga for 2020 som har ført til at det nå er anlagt ny ballbinge og ellers gjort ulike tiltak på området. Sentralt i vedtaket var det at FAU skulle involveres i både planlegging og utføring av arbeidet, og resultatet er et eksempel til etterfølgelse, med gode løsninger og en kostnad som er langt lavere enn opprinnelige planer. Arbeidet med uteområdet førte til et flott oppslag i Innherred og jeg ønsker å følge opp denne saken politisk, nettopp på grunn av den gode samhandlinga.

God på dugnad er de lengre opp i dalen også. Jeg har hatt gleden av, som kommunal representant til styret, å bli kjent med Helgådal Montessori og arbeidet som gjøres der. Det er til å bli imponert av. De leverer kvalitet og utgjør et godt supplement til den offentlige skolen og tiltrekker seg elever fra rundt om i Verdal. At de også tiltrekker seg elever fra utenom Verdal viser eksemplet med en familie som kom flyttende til Helgådal og Verdal, blant annet på grunn av skolen. Fantastisk!

Einar Olav Larsen

Leder utvalg mennesker og livskvalitet i Verdal

Verdal Senterparti