Etappevis planlegging er å takke nei til underjordisk transportband

Gunnar Gustad er leder for Naturvernforbundet i Verdal. 

Debatt

Da Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi ble vedtatt 15.6.2020 ga saksopplysningene denne påminninga: «Alternativ transport er ikke konsekvensutredet ennå, og det er følgelig ikke kjent om dette er gjennomførbart eller samfunnsmessig akseptabelt.»

Behovet for ei slik konsekvensutredning ble påpekt allerede under forarbeidet til Kommunedelplan Tromsdalen (2013). På det tidspunktet forutsatte kommunen at ny infrastruktur for frakt av kalkstein ville bli underjordisk. Dessverre fastsatte ikke planen noen rammer for framtidig transportløsning.

For tiden pågår det ei høring om transportband. Det vil si, denne gangen legges det opp til å avgrense planlegginga til strekninga mellom Rindsem og havna. Det er den samme strekninga som i Kommunedelplan Verdal by (2017) fikk bandlagt en 25 meter brei korridor for etablering av transportband. På bakkeplan, dessverre, for underjordisk tunnel er teknisk urealistisk. Strekninga er på 3 km.

Dette betyr at også denne gangen skal strekninga på 10 km mellom Tromsdalen og Rindsem utelates fra planlegginga. Her er det heilt uavklart hvor ny infrastruktur kan komme. Det er ikke engang bestemt om det skal bygges på bakken eller i tunnel i berggrunnen. Spørsmålet må ha stor betydning for næringsaktører, offentlige aktører, grunneiere og beboere. Arealene langs strekninga brukes i vesentlig grad til jordbruk, skogbruk, naturvern og friluftsliv.

At alternativ transport ikke er utreda betyr ikke at vi ikke har fått frampeik om dilemma for lokalsamfunnet. I 2017 kom det en SINTEF-rapport som pekte på en rekke tema: Sikkerhet, estetikk / visuelt uttrykk, jordvern, støv, støy, klimautslipp og interesser knyttet til kultur, natur og friluftsliv.

SINTEF viste til flere fordeler med tunnel-løsning, men konkluderte også at «transportbånd på overflaten vil være den økonomisk mest gunstige løsningen».

Kommunen lot være å sørge for at fjorårets detaljregulering fikk en bestemmelse for å premiere kalkvirksomheten med ekstra god ressurstilgang hvis den bygger tunnel. Uten incentiver for underjordisk løsning må vi gå ut fra at virksomheten vil foretrekke det rimeligste alternativet; en infrastruktur som vil skjære gjennom kulturlandskapet i Vinne og Tromsdalen. Minimum kurveradius blir et sted mellom 1500 og 4000 m, avhengig av teknologien som blir valgt. På hver side av transportbandet må det settes av areal for vedlikeholdsarbeid. I tillegg kommer bilvei fram til regelmessige punkt langs bandet.

Detaljreguleringa fikk en bestemmelse om at ny logistikkløsning skal være på plass før årlig kalkuttak når 3 mill. tonn. SINTEF beregnet at det vil gå sju år fra planoppstart til nytt opplegg er satt i drift. Prognosen for minste forventede årlige kalkuttak i 2027 var rett i underkant av 3 mill. tonn. Heldigvis har prognosen så langt slått feil; Verdalskalk har levert betydelig mindre enn minste forventede årlige uttak. Hvis ikke ville prosjekteringa av alternativ transport ha vært alvorlig på etterskudd.


Konsernsjef i Franzefoss Minerals Hanne Markussen Eek uttalte til Innherred 15.12.20 at de ønsker å «skynde seg langsomt». Å «skynde seg» handler nok mest om at bandlegging i kommunedelplan opphører etter fire år. Det må derfor gjøres noe nå for å holde hevd på korridoren fra Rindsem og over Fætta. Med «langsomt» bekrefter Franzefoss at det ikke fins konkrete planer for byggestart. Det økonomiske grunnlaget for investeringa er ikke tilstede. Naturvernforbundet tror det er små muligheter for storstilt kalk-eksport fra høykostlandet Norge.

Men - ingen kan vite hva framtida vil bringe. La oss leke med tanken at Verdalskalk lander en eller flere kjempekontrakter som innebærer en økning i årlig uttak til over 3 mill. tonn. I en slik situasjon, vil Markussen Eek fortsatt ha råd til å «skynde seg langsomt» med å ferdigstille et effektivt transportopplegg? Nei.

SINTEF påpekte at bygging av tunnel vil ta «vesentlig lengre» tid enn bygging på overflata. Kommunen sin vedvarende prokrastinering av konsekvensutredning av kalktransporten vil dermed ha gitt utbyggerne et sterkt argument for å få bygge det rimeligste alternativet: Bygging av tunnel vil ta alt for lang tid!


Strekninga mellom Rindsem og havna er kanskje spesielt kompleks. Utbyggerne kan ha gode grunner for etappevis planlegging. Samtidig, for samfunnet vil utfordringene variere heile veien fra Tromsdalen til havna. Derfor kan ikke beslutningstakerne vurdere om alternativ transport er gjennomførbart eller samfunnsmessig akseptabelt uten at det presenteres forslag for heile transportstrekninga.

Allikevel har administrasjonen i Verdal kommune forhandsgodkjent etappevis detaljregulering. Heldigvis er ikke politikerne bundet av dette. Ved første anledning bør de sende saken tilbake til utbyggerne, med beskjed om at alt annet enn heilhetlig planlegging er uaktuelt. Bare slik kan kommunen legge grunnlaget for at et eventuelt nytt transportopplegg blir en god løsning.

Gunnar Gustad

Leder for Naturvernforbundet i Verdal