Et gufs fra fortiden, Austmo og Hegstad?

Debatt

Overskriften til innlegget fra Vegard Austmo, Ap og Kaja Skårdal Hegstad, SV er som et gufs fra fortiden. «Med lua i hånda skal fattigfolket møte skammen». Med denne overskriften stigmatiserer de familier som av ulike årsaker ikke har råd til å betale SFO. Er det slik SV og Ap omtaler mennesker med behov for hjelp?


I siste kommunestyremøte ble det vedtatt å redusere oppsigelsestiden i SFO fra tre til to måneder. I tillegg skal enhetsleder kunne endre til én måneds oppsigelse hvis særskilte forhold tilsier det. Dette siste er en frivillig ordning som det kan søkes om.

Enhetslederne og SFO-lederne kjenner barna og familiene godt. Hvis det i enkelttilfeller er slik at det er behov for kortere oppsigelsestid enn 2 måneder, er jeg, i motsetning til Austmo og Hegstad, sikker på at våre ansatte i skole og SFO gjør gode vurderinger om dette.

SVs forslag om én måned oppsigelsestid for SFO-plass for alle barn ble stemt ned.

Vi kan være enige om at det naturligvis er mest praktisk for alle foreldre å ha kortest mulig oppsigelsestid, enten det er snakk om barnehage- eller sfo-plasser. Dette hadde vært greit om vi ikke hadde måttet ta hensyn til behovet for forutsigbarhet med hensyn til planlegging av aktiviteter og økonomistyring.

Én måned oppsigelse for alle barn gjør at barnetallet vil endre seg raskere. Færre barn gir mindre inntekter til SFO. Det kan gjøre det nødvendig å redusere aktivitet og antall ansatte for å holde budsjettet. Med bare én måned oppsigelsestid får SFO kort tid på seg til å justere seg inn. I disse tider er det ikke større usikkerhet og økte muligheter til underskudd i kommunens budsjetter vi har behov for!

Det bør også nevnes at regjeringen 1.august 2020 innførte en ordning med redusert foreldrebetaling i SFO for lavinntektsfamilier. Denne ordningen sikrer at ingen familier skal bruke mer enn maksimal seks prosent av inntekten sin for å betale for en SFO-plass. Det finnes i tillegg flere økonomiske støtteordninger hvor utgifter til barnetilsyn dekkes helt eller delvis. Blant annet kan dette gjelde enslige forsørgere, dagpengemottakere, sosialstønadsmottaker og gjennom barnevernet.

Det er mange familier som under pandemien har kjent ekstra på en presset økonomi. Vi har derfor vedtatt å redusere oppsigelsestiden fra tre til to måneder for alle, og én måned ved særskilte forhold. Slik møter vi behovene til familier med svak økonomi, samtidig som vi ivaretar forutsigbarhet for tilbudet og innholdet i SFO.

Nina Bakken Bye

Varaordfører Levanger (H)


Lik Innherred debatt på Facebook