Høyere lønn vil gi flere og dyktigere lærere

Lærerne er i streik. Endelig, skriver Espen Oseid Danielsen.   Foto: Innsendt

Debatt


Lærerne er i streik. Endelig. Dette er en yrkesgruppe som fortjener et løft både når det gjelder lønnsbetingelser og status. Jobben som lærerne gjør, må sies å være en av samfunnets aller mest betydningsfulle. Uavhengig av en pandemi eller ikke: samfunnet vil ikke fungere uten at lærerne hver dag skaper gode og trygge rammer for våre barn.


Å skape trygge rammer for elevene, utføre undervisning med god kvalitet, gi rådgivning og individuell oppfølgning, opptre som megler i svært mange krevende konflikter og å skrive rapporter, er bare noe av de oppgavene som er lærer i grunnskolen har per i dag. Med bakgrunn i deres krevende arbeidshverdag og sin betydning for samfunnet, må lærerne bli hørt i denne streiken.


Vi som samfunn må anerkjenne en lærers krevende arbeidshverdag. Slik det er i dag, opplever mange lærere at de ikke har tilstrekkelig med tid til å planlegge sin undervisning. Flertallet i en undersøkelse viser faktisk til at det er oppgaver som konflikthåndtering, kommunikasjon med foresatte og rapportarbeid som dominerer deres arbeidshverdag. Dette er dessverre ikke overraskende. I nevnte undersøkelse oppgir en grunnskolelærer at «[s]amfunnsutviklingen er der hvor foreldre forventer mer av skolen enn det som er mulig å innfri». Lærerne opplever stadig større og flere ansvarsområder, men ser ingen forskjell på den månedlige lønnsslippen. Videre spurte undersøkelsen: Jeg opplever at alle mine elever får den nødvendige hjelpen og oppfølgningen de trenger. Svarene fordelte seg slik: veldig usant = 30%, litt usant = 70%, god nok = 0%, litt sant = 0% og veldig sant = 0%.


En annen grunnskolelærer oppgir at «[s]om lærer har du få rettigheter. Ved innføring av paragraf 9A i opplæringslova, ble det forandring til det verre (foreldre/barn har rett). Lærer må dokumentere alt i tilfelle tvister. Dette krever mye tid, og da blir det mindre tid til planlegging av undervisning. Total arbeidsmengde blir overveldende og samsvarer ikke med dagens lønn. Synes synd på yngre lærere som blir kastet ut i dette».

Dette er urovekkende, og bør tas på alvor. I henhold til opplæringslova kapittel 9 skal alle som arbeider på skolen, følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø. De skal gripe inn ved mistanke om mobbing og krenking, samt lage en skriftlig plan når det skal gjøres tiltak i en sak. Misforstå meg rett, det er klart at de som arbeider på skolen skal utføre dette arbeidet. Utfordringen ligger i at det i dag er mangel på lærere og andre fagkyndige personer i skolene. Hvordan kan man forvente at én lærer skal rekke over alle konfliktene, skrive utallige skriftlige planer, ringe foreldrene og attpåtil planlegge undervisningen på en tilstrekkelig måte? Jeg mener det er mye å hente fra uttalelsen fra en av respondentene i undersøkelsen, nemlig at samfunnsutviklingen bidrar til at foreldre forventer mer av skolen enn det som er mulig å innfri. I alle fall slik som det er nå.


For debatten sin skyld, er det viktig at vi ikke bare snakker om hvorfor lærere fortjener høyere lønn. Vi må også anerkjenne den pressende omstendigheten som viser til at det også er nødvendig for utdannelsen av Norges fremtid. En undersøkelse foretatt av Respons Analyse på vegne av Utdanningsforbundet viser at hele 50% av utdannede lærere enten har søkt seg til en annen jobb, eller vurderer å søke annet arbeid. Dette er tall som er nødt til å skape bekymring og handling fra de som styrer. Undersøkelse gir grunn til å tro at flere lærere i dag sliter med motivasjonen. Lærere uten den nødvendige motivasjonen til å stå i sitt arbeid, vil gå hardt utover spesielt én gruppe: barna. Det er først og fremst barna som vil merke konsekvensene av at rekrutteringen til læreryrket er sterkt nedadgående. Det er også barna som allerede i dag mottar undervisning av ufaglærte og ukvalifiserte personer.


Så hvilke tiltak vil være best egnet for å opprettholde god motivasjon for eksisterende lærere, samtidig øke søkertallene til lærerutdannelsen? Jo, først og fremst lønn. Høyere lønn er et nødvendig middel for å heve statusen til yrket, og å ta vare på de som arbeider som lærer per i dag. Å gi lærerne høyere lønn er ikke bare særdeles fortjent med henblikk på deres krevende arbeidshverdag og betydning for samfunnet, men også på grunn av deres lange utdanningsløp. I dag kreves det en mastergrad for å bli utdannet til lærer i grunnskolen.


Jeg mener det også er viktig at lærere skal oppleve å få mer tid til å planlegge undervisningen, og å være mer til stede for barna. Da bør vi rekruttere flere inn i skolen. Jeg synes det ikke bare er flere lærere som trengs i skolen, men også flere personer med andre utdannelser og funksjoner. Ved å ansette flere yrkesgrupper i skolene, vil lærerne bli rettmessig fritatt for noen av de mange rollene de innehar. Da kan lærerne på en bedre måte levere på den måten som er forventet av samfunnet og foreldene.

Espen Oseid Danielsen

Leder for Partiet Sentrum Trøndelag
Jurist ved Trøndelag Politidistrikt