Noen kaller dette noe useriøst for «partipisk»

Debatt

Trond Knudsen uttrykker i Innherred 29. mai at han er skremt over utsagnet til Hans Heieraas som sto i avisen to dager tidligere. Der hevder Heieraas at det er lite rom for å tenke høyt i åpne møter. Han uttrykker også at det er tryggest for politikerne at de holder seg til partilinjen, selv om man kunne få lyst til å støtte forslag fra andre politikere.

Trond Knudsen er skuffet over at Hans Heieraas hevder at det er tryggest å følge linjen partiet har bestemt på forhånd. Frits Wahlstrøm mener å stemme på personer, og ikke på partier, vil trolig føre til politisk kaos.  Foto: Roger M. Svendsen

Knudsen mener vi trenger politikere som tenker selv. Han er svært skuffet over at nettopp Heieraas, som har 32 år bak seg i lokalpolitikken, hevder at det er tryggest å følge linjen partiet har bestemt på forhånd. Knudsen hevder at utsagnet fra Heieraas kan tyde på at SP-politikeren har gått på akkord med egne meninger til fordel for å tekkes partiets linje. Mye tyder dermed på at lokaldemokratiet er en illusjon, hevder Knudsen, som tror at representantene ofte stemmer imot sin egen overbevisning.

Selv om jeg bare har halvparten så mange år bak meg i lokalpolitikken som Heieraas, mener jeg at Knudsens utsagn ikke har rot i virkeligheten.

Det er riktig som Knudsen hevder, at de fleste politiske saker behandles i gruppemøter i forkant av møtene i formannskap og kommunestyre. Her drøftes sakene grundig. Vi må anta at representantene har et felles grunnsyn ut fra partienes program. Men selvsagt er det umulig å finne et parti hvor man er enig i alle programposter. Det er min erfaring er at de folkevalgte i de fleste saker drøfter seg frem til felles standpunkt og stemmer i henhold til det. Noen kaller dette noe useriøst for «partipisk».

I noen få saker stilles representantene fritt i sin stemmegivning. Det er gjerne saker som ikke er omtalt i partienes program. Knudsen mener tydeligvis at politikerne skal stilles fritt i alle saker. Hvis et slikt prinsipp innføres, har vi ikke lenger bruk for de politiske partiene. Hver politiker må da stå på egne ben uten politisk ryggdekning.

Dersom vi fjerner de politiske partiene, må hver enkelt representant markere sine standpunkter og drive sin egen, private valgkamp for å komme inn i politikken. Med et slikt prinsipp må vi stemme på personer, og ikke på partier. Det vil trolig føre til politisk kaos.

Selvsagt har dagens system med politiske partier sine svakheter, men også sin styrke. Enn så lenge har vi ikke noe bedre system. I alle fall er det vanskelig å se for seg det partiløse samfunn.