– Betyr dette at andre tjenester blir redusert?

Debatt

I forrige kommunestyremøte ble det i svar på et spørsmål til undertegnede opplyst at pleiefaktoren ved Staup helsehus i april var målt til gjennomsnittlig 1,43 på hverdager (i 2020 var den 1,87 og i 2019 2,17). Videre ble det opplyst at prisen per oppholdsdøgn har gått ned fra kroner 5710,- i 2020 til kroner 4638,- i april 2020.

Ifølge opplysninger som ble gitt, er årsaken til nedgangen i døgnprisen blant annet at det er flere pasienter på Staup (antall døgnopphold) samtidig som at brutto driftsutgifter er redusert sammenlignet med samme periode i 2020.

Ifølge opplysninger gitt på kommunens hjemmeside huser Staup helsehus ulike kommunale helsetjenester, for eksempel kommunale kortidsplasser for palliasjon, rehabilitering, behandling, utredning, avlastning, demens og akutte døgnplasser.

Et sentralt spørsmål blir dermed om andre kommunale helsetjenester ved Staup helsehus blir nedskalert/redusert for å øke antallet døgnopphold. Reduserer man for eksempel tilbudet innen avlastning, rehabilitering, demens eller utredning for å øke antallet døgnopphold?

Jeg stiller derfor følgende spørsmål i neste kommunestyremøte: Gitt økningen i antall døgnopphold ved Staup helsehus, hvilke tjenestetilbud ved institusjonen har blitt nedskalert/redusert?

Karl M. Buchholdt


Lik Innherred debatt på Facebook